Informácie o predmete

Ciele predmetu

 1. Oboznámiť sa s princípom návrhu, realizácie a vyhodnotenia používateľských rozhraní programových systémov.
 2. Naučiť sa základné pravidlá z oblasti ergonómie, použiteľnosti a dostupnosti používateľských rozhraní.
 3. Oboznámiť sa s použiteľnosťou vstupno-výstupných prostriedkov a získať základné vedomosti z oblasti počítačovej grafiky pre príprady tvorby používateľského rozhrania.
 4. Získať prehľad o pravidlách pre vývoj používateľských rozhraní pre rôzne platformy: mobilné, webové a unixovské.
 5. Naučiť sa navrhovať, tvoriť a testovať použiteľný softvér.

Forma cvičení

Na každom cvičení cvičiaci uvedie študentov do problematiky a tí následne riešia jednoduché zadania a úlohy a pracujú na vlastnom zadaní v rámci bakalárskej práce. Svoje návrhy, riešenia a nejasnosti priebežne konzultujú s cvičiacim. Účasť na cvičení nemá význam bez aktivity študenta.

V rámci cvičení budeme pracovať na troch zadaniach. Zadanie A je tímové, pričom tímy budú zahŕňať 4 členov. Prínos k zadaniu musí byť preukázateľný a prezentovaný a obhájený na cvičení. Výsledky zadania A budú odovzdávané v systéme Moodle pred začatím cvičenia.

Zadanie B je individuálne a jeho účelom je naučiť sa pracovať s nástrojmi pre prototypovanie a precvičiť si postupy návrhu rozhrania zameraného na používateľa.

Zadanie C je individuálne a je primárne spojené s bakalárskou prácou. Cieľom zadania je návrh, implementácia a overenie prototypu používateľského rozhrania softvérového riešenia vyvíjaného v rámci bakalárskej práce. Výsledkom má byť použiteľné, dostupné a zrozumiteľné používateľské rozhranie a kapitola v bakalárskej práci.

Pri každom zadaní je nutné prezentovať a obhájiť riešenie: vytvorené návrhy či implementácia a techniky a pravidlá pri nich využité.

Podmienky na získanie zápočtu

 • Ani jedna neospravedlnená neúčasť.
 • Maximálne 3 ospravedlnené neúčasti - spôsob náhrady určí cvičiaci.
 • Získanie aspoň 21 z 40 možných bodov za cvičenia.
 • Aktívna účasť na cvičeniach.
 • Vypracovanie a odovzdanie Zadania C.

Rozdelenie bodov za zápočet a termíny

 • 7 bodov: Zadanie A — návrh najnepoužíteľnejšieho diaľkového ovládača (3. týždeň)
 • 5 bodov: Zadanie B — návrh jednoduchého používateľského rozhrania (4. týždeň)
 • 23 bodov: Zadanie C — používateľské rozhranie v bakaládskom projekte (priebežne do 13. týždňa)
 • 5 bodov: aktivita na cvičeniach.

Skúška

Súčasťou skúšky je písomný test za 30 bodov a odovzdanie kapitoly bakalárskej práce za 30 bodov.

Najdôležitejšie zdroje pre predmet