1. týždeň

Informácie k predmetu

Podmienky pre získanie zápočtu

 • 0 neospravedlnených neúčastí na cvičeniach.
 • Maximálne 3 ospravedlnené neúčasti. Spôsob náhrady určí cvičiaci.
 • Zisk aspoň 11 z 20 možných bodov za cvičenia.
 • Body je možné získať vypracovaním dostatočného počtu zadaní - teda tak, aby súčet získaných bodov dosiahol min. 11.
 • Povzbudzujeme vás však pracovať na všetkých zadaniach, ktoré predstavujú potrebný podklad pre zvládnutie záverečnej skúšky typu A (viď. nižšie).

Podmienky pre získanie zápočtu opakujúcimi študentmi

 • V prípade, že študent v predchádzajúcom roku zápočet získal, je možné uznať len minimálny zápočet (11 bodov). Študent v tomto prípade nie je povinný navštevovať prednášky, cvičenia alebo opätovne odovzdávať zadania. Musí sa však rozhodnúť do konca druhého týždňa!
 • V prípade, že študent v predchádzajúcom roku zápočet nezískal alebo ho získal iný rok (v minulosti), pre jeho získanie musí splniť rovnaké podmienky, aké sú stanovené pre ostatných (neopakujúcich) študentov na tento rok. To znamená, že študent musí znova vypracovať potrebné zadania. Nemusí však navštevovať cvičenia a prednášky z predmetu.

Ak študent nemá záujem získať zápočet, stačí...

 • Nechodiť na cvičenia. Veľmi dobrá metóda, ktorá ušetrí veľa trápenia a času.
 • Nevypracovať dostatočný počet zadaní, ale systematickým nevypracovaním všetkých zadaní dokážete ušetriť viac času.
 • Porušiť etický kódex, odovzdať zadanie a nevedieť, o čom je. Najobľúbenejší spôsob. Vyžaduje však zohnať vypracované zadanie, čo môže byť občas dosť náročné a neostáva nič iné, iba ho kúpiť od nejakého špekulanta.

Bodovanie

 • V priebehu semestra budete absolvovať 3 praktické zápočtovky (Rounds, robené formou programovania), približne v 5., 9. a 12. týždni semestra.
 • Okrem toho bude možné vypracovať až 6 praktických zadaní (Problemsets).
 • Všetky zadania prejdú kontrolou originality!
 • Všetky zadania budú mať svoje riadne termíny na vypracovanie, a preto nie je možné ich vypracovať dodatočne (keď už bude neskoro)!
 • Všetky zadania a zápočtovky budú mať dohromady 100 bodov. Časť bodov z každého zadania a zápočtovky sa započíta do zápočtu. Ostatné body umožnia navýšiť celkové skóre študenta tak, aby mohol získať známku za celý predmet (aby nemusel ísť na skúšku, ak bude veľmi šikovný).
 • Bodovanie zadaní a zápočtoviek bude nasledovné:
Zameranie Body do zápočtu Body do skúšky Spolu
Problemset 0 Environment 0 0 0
Problemset 1 Karel the Robot 0 10 10
Round 1 Karel the Robot 3 9 12
Problemset 2 Numbers, Arrays 3 9 12
Problemset 3 Strings 2 8 10
Round 2 Numbers, Arrays & Strings 3 9 12
Problemset 4 2D Arrays 3 8 11
Round 3 2D Arrays 3 9 12
Problemset 5 Files 3 8 11
Problemset 6 Creativity 0 10 10
Spolu 20 80 100
 • Bodovanie je nastavené tak, aby bolo potrebné pracovať v priebehu celého semestra, nielen občas. Zároveň na každej aktivite bude "povinných" len zopár bodov, kvôli zápočtu ;)
 • Študent, ktorý získa spolu viac ako 51 bodov, môže požiadať o zápis známky do systému Mais. T.j. nemusí absolvovať skúšku. Výsledné známky A-C, budú považované za zisk skúšky typu A. Výsledné známky D-E budú považované za zisk skúšky typu B (viď nižšie).
 • Ak študent nezíska viac ako 51 bodov alebo sa rozhodne nepožiadať o zápis známky do Mais, započítajú sa mu iba body za zápočet (max. 20 bodov). To znamená, že nemá nárok na žiadne bonusové body na skúške. Napr. ak študent získa za semester 19+16 bodov (spolu 35), automaticky získava zápočet o výške 19 bodov a na skúšku si neprinesie žiadne bonusové body.
 • Študenti z odboru HI a IS na základe pokynu katedry KKUI musia absolvovať náročnejšiu formu preskúšania - skúšku typu A. Z toho dôvodu môžu požiadať o zápis známky (body do zápoču+body do skúšky) iba v prípade, že dosiahnu počet bodov 71-100. Avšak ak riadne absolvujú skúšku typu A (fyzicky počas skúškového obdobia, viď nižšie), uznaná im bude aj akákoľvek známka okrem FX (52-100 bodov), nakoľko skúška typu A je pomerne náročná.
 • Študenti z odboru KB na základe pokynu katedry KPI musia absolvovať náročnejšiu formu preskúšania - skúšku typu A. Z toho dôvodu môžu požiadať o zápis známky (body do zápoču+body do skúšky) iba v prípade, že dosiahnu počet bodov 71-100. Avšak ak riadne absolvujú skúšku typu A (fyzicky počas skúškového obdobia, viď nižšie), uznaná im bude aj akákoľvek známka okrem FX (52-100 bodov), nakoľko skúška typu A je pomerne náročná. Navyše, Študenti z odboru KB a INF musia absolvovať certifikáciu ECDL.
 • Študenti z odboru PS na základe pokynu katedry KEMT musia absolvovať náročnejšiu formu preskúšania - skúšku typu A. Z toho dôvodu môžu požiadať o zápis známky (body do zápoču+body do skúšky) iba v prípade, že dosiahnu počet bodov 71-100. Avšak ak riadne absolvujú skúšku typu A (fyzicky počas skúškového obdobia, viď nižšie), uznaná im bude aj akákoľvek známka okrem FX (52-100 bodov), nakoľko skúška typu A je pomerne náročná.

Záverečná skúška typu B

 • Ide o klasickú skúšku vykonávanú formou testu a jednoduchých praktických úloh.
 • Maximálny počet bodov, ktoré je možné získať na skúške typu B, je 55 bodov. To znamená, že v prípade získania maximálneho zápočtu a maximálneho počtu bodov na skúške typu B, študent získa maximálne hodnotenie 75 bodov.
 • Minimálny počet bodov, ktoré je nutné získať pre úspešné absolvovanie záverečnej skúšky typu B, je 41 bodov.
 • Študent, ktorý navštevuje študijný odbor Informatika (INF), nebude môcť pokračovať v štúdiu na odbore Informatika (INF) v prípade, že si ako formu záverečnej skúšky zvolil skúšku typu B. Bude však môcť pokračovať v štúdiu na inom študijnom odbore, pokiaľ získa dostatočný počet kreditov (v zmysle študijného poriadku).
 • Ak v priebehu semestra študent získal spolu 51-70 bodov, môže požiadať o zápis známky do systému Mais ako náhradu za skúšku typu B. Preto odporúčame zadania včas vypracovať ešte v priebehu semestra.
 • Pokiaľ sa študentovi nepodarí úspešne absolvovať skúšku typu A, opravný termín môže absolvovať formou skúšky typu B. Nie je teda nutné si na všetky skúšobné termíny zvoliť iba jednu formu skúšky.

Záverečná skúška typu A

 • Ide o praktickú skúšku vykonávanú formou programovania priamo na skúške.
 • Maximálny počet bodov, ktoré je možné získať na praktickej skúške, je 80 bodov. To znamená, že v prípade získania maximálneho zápočtu a maximálneho počtu bodov z praktickej skúšky na skúške typu A, študent získa maximálne hodnotenie 100 bodov.
 • Minimálny počet bodov, ktoré je nutné získať pre úspešné absolvovanie záverečnej skúšky typu A, je 41 bodov.
 • Študent, ktorý navštevuje študijný odbor Informatika (INF), bude môcť pokračovať v štúdiu na odbore Informatika (INF) v prípade, že si ako formu záverečnej skúšky zvolil skúšku typu A (programovanie) a zároveň dosiahol hodnotenie v dostatočnej výške stanovenej študijným oddelením (v zmysle nariadenia dekana).
 • Ak v priebehu semestra študent získal za zadania a zápočtový test 71-100 bodov, môže požiadať o zápis známky do systému Mais ako náhradu za skúšku typu A. Preto odporúčame zadania včas vypracovať ešte v priebehu semestra.
 • Študenti z odboru HI a IS na základe pokynu katedry KKUI musia absolvovať náročnejšiu formu preskúšania - skúšku typu A. Z toho dôvodu môžu požiadať o zápis známky iba v prípade, že dosiahnu počet bodov 71-100.
 • Študenti z odboru KB na základe pokynu katedry KPI musia absolvovať náročnejšiu formu preskúšania - skúšku typu A. Z toho dôvodu môžu požiadať o zápis známky iba v prípade, že dosiahnu počet bodov 71-100. Navyše, študenti z odboru KB a INF musia absolvovať certifikáciu ECDL (European Computer Driving License) povinne. Avšak certifikát môže zdarma získať ktorýkoľvek študent ZAP, pokiaľ prejaví záujem.
 • Študenti z odboru PS na základe pokynu katedry KEMT musia absolvovať náročnejšiu formu preskúšania - skúšku typu A. Z toho dôvodu môžu požiadať o zápis známky iba v prípade, že dosiahnu počet bodov 71-100.

Certifikácia ECDL (European Computer Driving License)

Európsky vodičský preukaz na počítače ponúka ucelené riešenie v oblasti identifikácie, vzdelávania a certifikácie digitálnych zručností bežného používateľa výpočtovej techniky. Je založený na unikátnom súbore sylabov (súpis požadovaných znalostí a zručností), na základe ktorých je možné vyučovať, hodnotiť alebo popisovať digitálne zručnosti, a metodike, ktorá spoľahlivo overí, či uchádzač požadovanú úroveň znalostí a zručností dosahuje.

 • Certifikát máte možnosť získať zdarma, aj keď bežne sa za neho platí (cca 100 Eur).
 • Viac info nájdete tu - Nás zaujíma certifikát ECDL (ale ak ste veľmi horliví, môžete si prečítať aj informácie k certifikátu ECo-C)
 • Leták
 • Ako postupovať nájdete tu, odporúčame Vám vybrať si niektoré 4 moduly z týchto 5 (sú najjednoduchšie :) M2, M3, M4, M6 a M7
 • Termín: Do 20.01.2020
 • Skúšku je možné opakovať, ak bude študent neúspešný. Tiež je možnosť požiadať o konzultácie, aby sa zvýšila šanca úspešnosti.
 • Okrem skenu registračného dokumentu, ktorý vám príde emailom, je potrebné ho doručiť aj osobne.
 • V prípade problémov môžete priamo kontaktovať adresu ecdlvs@itakademia.sk.

Študenti z odboru KB a INF musia absolvovať certifikáciu ECDL (European Computer Driving License) povinne. Avšak certifikát môže zdarma získať ktorýkoľvek študent ZAP, pokiaľ prejaví záujem.

Použité zdroje

Pri príprave aktuálnej podoby kurzu sme sa inšpirovali mnohými zdrojmi. Tie, ktoré nás počas prípravy ovplyvnili najviac, sú: