Informácie ku predmetu

Podmienky pre získanie zápočtu

 • 0 neospravedlnených neúčastí na cvičeniach.
 • Maximálne 3 ospravedlnené neúčasti - spôsob náhrady určí cvičiaci.
 • Zisk aspoň 11 z 20 možných bodov za cvičenia.
 • Body je možné získať vypracovaním dostatočného počtu zadaní - teda tak, aby súčet získaných bodov dosiahol min. 11.
 • Povzbudzujeme vás však pracovať na všetkých zadaniach, ktoré predstavujú potrebný podklad pre zvládnutie záverečnej skúšky typu A (viď. nižšie).

Podmienky pre získanie zápočtu opakujúcimi študentmi

 • V prípade, že študent v predchádzajúcom roku zápočet získal, je možné uznať len minimálny zápočet (11 bodov). Študent v tomto prípade nie je povinný navštevovať prednášky, cvičenia alebo opätovne odovzdávať zadania. Musí sa však rozhodnúť do konca druhého týždňa!
 • V prípade, že študent v predchádzajúcom roku zápočet nezískal alebo ho získal iný rok (v minulosti), pre jeho získanie musí splniť rovnaké podmienky, aké sú stanovené pre ostatných (neopakujúcich) študentov na tento rok. To znamená, že študent musí znova vypracovať potrebné zadania. Nemusí však navštevovať cvičenia a prednášky z predmetu.

Ak študent nemá záujem získať zápočet, stačí...

 • Nechodiť na cvičenia - veľmi dobrá metóda, ktorá ušetrí veľa trápenia a času.
 • Nevypracovať dostatočný počet zadaní, ale systematickým nevypracovaním všetkých zadaní dokážete ušetriť viac času.
 • Porušiť etický kódex a odovzdať zadanie a nevedieť, o čom je - najobľúbenejší spôsob. Vyžaduje však zohnať vypracované zadanie, čo môže byť občas dosť náročné a neostáva nič iné, iba ho kúpiť od nejakého špekulanta.

Bodovanie

 • V priebehu semestra budete absolvovať jednoduchý zápočtový test z prvých 2 prednášok za max. 8 bodov.
 • Okrem toho bude možné vypracovať až 10 zadaní. Cieľom veľkého množstva zadaní je najmä poskytnúť študentom možnosť naučiť sa viac, mať viac praxe a zároveň ukázať, čo v nich je.
 • Všetky zadania umožňujú získať spolu max. 92 bodov.
 • Všetky zadania prejdú kontrolou originality!
 • Všetky zadania budú mať svoje riadne termíny na vypracovanie, a preto nie je možné ich vypracovať dodatočne (keď už bude neskoro)!
 • Študent, ktorý získa spolu viac ako 51 bodov, môže požiadať o zápis známky do systému Mais. T.j. nemusí absolvovať skúšku. Výsledné známky A-C, budú považované za zisk skúšky typu A. Výsledné známky D-E budú považované za zisk skúšky typu B (viď nižšie).
 • Ak študent nezíska viac ako 51 bodov alebo sa rozhodne nepožiadať o zápis známky do Mais, získané body sa mu započítaju iba za semester, avšak max. 20 bodov. To znamená, že nemá nárok na žiadne bonusové body na skúške. Napr. ak študent získa za semester 35 bodov, automaticky získava zápočet o výške 20 bodov a na skúšku si neprinesie žiadne bonusové body.
 • Študenti z odboru HI a IS na základe katedry KKUI musia absolvovať náročnejšiu formu preskúšania - skúšku typu A. Z toho dôvodu môžu požiadať o zápis známky iba v prípade, že dosiahnu počet bodov 71-100.
 • Študenti z odboru Kyberbezpečnosť na základe katedry KPI musia absolvovať náročnejšiu formu preskúšania - skúšku typu A. Z toho dôvodu môžu požiadať o zápis známky iba v prípade, že dosiahnu počet bodov 71-100.
  • Študenti z odboru PS na základe katedry KEMT musia absolvovať náročnejšiu formu preskúšania - skúšku typu A. Z toho dôvodu môžu požiadať o zápis známky iba v prípade, že dosiahnu počet bodov 71-100.

Záverečná skúška typu B

 • Ide o klasickú skúšku vykonávanú formou testu a jednoduchých praktických úloh.
 • Maximálny počet bodov, ktoré je možné získať na skúške typu B, je 55 bodov. To znamená, že v prípade získania maximálneho zápočtu a maximálneho počtu bodov na skúške typu B, študent získa maximálne hodnotenie 75 bodov.
 • Minimálny počet bodov, ktoré je nutné získať pre úspešné absolvovanie záverečnej skúšky typu B, je 41 bodov.
 • Študent, ktorý navštevuje študijný odbor Informatika (INF), nebude môcť pokračovať v štúdiu na odbore Informatika (INF) v prípade, že si ako formu záverečnej skúšky zvolil skúšku typu B. Bude však môcť pokračovať v štúdiu na inom študijnom odbore, pokiaľ získa dostatočný počet kreditov (v zmysle študijného poriadku).
 • Ak v priebehu semestra študent získal za zadania a zápočtový test 51-70 bodov, môže požiadať o zápis známky do systému Mais ako náhradu za skúšku typu B. Preto odporúčame zadania včas vypracovať ešte v priebehu semestra.
 • Pokiaľ sa študentovi nepodarí úspešne absolvovať skúšku typu A, opravný termín môže absolvovať formou skúšky typu B. Nie je teda nutné si na všetky skúšobné termíny zvoliť iba jednu formu skúšky.

Záverečná skúška typu A

 • Ide o praktickú skúšku vykonávanú formou programovania priamo na skúške.
 • Maximálny počet bodov, ktoré je možné získať formou praktickej skúšky, je 80 bodov. To znamená, že v prípade získania maximálneho zápočtu a maximálneho počtu bodov z praktickej skúšky na skúške typu A, študent získa maximálne hodnotenie 100 bodov.
 • Minimálny počet bodov, ktoré je nutné získať pre úspešné absolvovanie záverečnej skúšky typu A, je 41 bodov.
 • Študent, ktorý navštevuje študijný odbor Informatika (INF), bude môcť pokračovať v štúdiu na odbore Informatika (INF) v prípade, že si ako formu záverečnej skúšky zvolil skúšku typu A (programovanie) a zároveň dosiahol hodnotenie v dostatočnej výške stanovenej študijným oddelením (v zmysle nariadenia dekana).
 • Ak v priebehu semestra študent získal za zadania a zápočtový test 71-100 bodov, môže požiadať o zápis známky do systému Mais ako náhradu za skúšku typu A. Preto odporúčame zadania včas vypracovať ešte v priebehu semestra.
 • Študenti z odboru HI a IS na základe katedry KKUI musia absolvovať náročnejšiu formu preskúšania - skúšku typu A. Z toho dôvodu môžu požiadať o zápis známky iba v prípade, že dosiahnu počet bodov 71-100.

Použité zdroje

Pri príprave aktuálnej podoby kurzu sme sa inšpirovali mnohými zdrojmi. Tie, ktoré nás počas prípravy ovplyvnili najviac, sú: