1. неделя

Informácie k hodnoteniu

Podmienky pre získanie zápočtu

 • 0 neospravedlnených neúčastí na cvičeniach.
 • Maximálne 3 ospravedlnené neúčasti. Spôsob náhrady určí cvičiaci.
 • Zisk aspoň 11 z 20 možných bodov za cvičenia.
 • Body je možné získať vypracovaním dostatočného počtu zadaní a zápočtoviek - teda tak, aby súčet získaných bodov dosiahol min. 11.
 • Povzbudzujeme vás však pracovať na všetkých zadaniach, ktoré predstavujú potrebný podklad pre zvládnutie záverečnej skúšky typu A (viď. nižšie).

Podmienky pre získanie zápočtu opakujúcimi študentmi

 • V prípade, že študent v predchádzajúcom roku zápočet získal, môže požiadať svojho cvičiaceho o uznanie zápočtu. Cvičiaci rozhodne o tom, či zápočet uzná alebo nie, v závislosti od študijného programu. Zápočet je možné uznať len v minimálnej výške, t.j. 11 bodov. Študent v tomto prípade nie je povinný navštevovať prednášky, cvičenia alebo opätovne odovzdávať zadania či realizovať zápočtovky. Musí sa však rozhodnúť do konca druhého týždňa!
 • V prípade, že študent v predchádzajúcom roku zápočet nezískal alebo ho získal iný rok (v minulosti), pre jeho získanie musí splniť rovnaké podmienky, aké sú stanovené pre ostatných (neopakujúcich) študentov na tento rok. To znamená, že študent musí znova vypracovať potrebné zadania a realizovať zápočtovky. Nemusí však navštevovať cvičenia a prednášky z predmetu.

Ak študent nemá záujem získať zápočet, stačí...

 • Nechodiť na cvičenia. Veľmi dobrá metóda, ktorá ušetrí veľa trápenia a času.
 • Nevypracovať dostatočný počet zadaní, ale systematickým nevypracovaním všetkých zadaní dokážete ušetriť viac času.
 • Porušiť etický kódex, odovzdať zadanie a nevedieť, o čom je. Najobľúbenejší spôsob. Vyžaduje však zohnať vypracované zadanie, čo môže byť občas dosť náročné a neostáva nič iné, iba ho kúpiť od nejakého špekulanta.

Bodovanie

 • V priebehu semestra budete absolvovať 3 praktické zápočtovky (Rounds, robené formou programovania), približne v 7., 10. a 12. týždni semestra.
 • Okrem toho bude možné vypracovať až 7 praktických zadaní (Problemsets).
 • Všetky zadania prejdú kontrolou originality!
 • Študenti z programu KB a INF (prezenční) na základe pokynu katedry KPI nebudú môcť pokračovať v štúdiu na tomto programe v prípade, že niektoré z ich zadaní neprejde kontrolou originality. Budú však môcť pokračovať v štúdiu na inom študijnom programe FEI, pokiaľ získajú dostatočný počet kreditov (v zmysle študijného poriadku).
 • Študenti z programu HI a IntS na základe pokynu katedry KKUI musia vypracovať všetky zadania. Ak študent neprejde kontrolou originality, musí zadanie vypracovať odznovu a následne ho obhájiť pred cvičiacim:
  • Ak ho obháji, má z daného zadania 0 bodov.
  • Ak ho nespraví / neobháji, dostane hodnotenie FX.
 • Všetky zadania budú mať svoje riadne termíny na vypracovanie, a preto nie je možné ich vypracovať dodatočne (keď už bude neskoro)!
 • Všetky zadania a zápočtovky budú mať dohromady 100 bodov. Časť bodov z každého zadania a zápočtovky sa započíta do zápočtu. Ostatné body umožnia navýšiť celkové skóre študenta tak, aby mohol získať známku za celý predmet (aby nemusel ísť na skúšku, ak bude veľmi šikovný).
 • Bodovanie zadaní a zápočtoviek bude nasledovné:
Zameranie Body do zápočtu Body do skúšky Spolu
Problemset 0 Environment 0 0 0
Problemset 1 Karel the Robot 0 8 8
Round 1 Karel the Robot 3 8 11
Problemset 2 Numbers, Arrays 2 8 10
Problemset 3 Strings 2 8 10
Round 2 Numbers, Arrays & Strings 3 8 11
Problemset 4 2D Game 2 8 10
Problemset 5 2D Arrays 3 8 11
Round 3 2D Arrays 3 8 11
Problemset 6 Curses 0 8 8
Problemset 7 Files 2 8 10
Spolu 20 80 100
 • Bodovanie je nastavené tak, aby bolo potrebné pracovať v priebehu celého semestra, nielen občas. Zároveň na každej aktivite bude "povinných" len zopár bodov, kvôli zápočtu ;)
 • Študent, ktorý získa spolu viac ako 51 bodov, môže požiadať o zápis známky do systému Mais. T.j. nemusí absolvovať skúšku. Výsledné známky A-C, budú považované za zisk skúšky typu A. Výsledné známky D-E budú považované za zisk skúšky typu B (viď nižšie).
 • Ak študent nezíska viac ako 51 bodov alebo sa rozhodne nepožiadať o zápis známky do Mais, započítajú sa mu iba body za zápočet (max. 20 bodov). To znamená, že nemá nárok na žiadne bonusové body na skúške. Napr. ak študent získa za semester 19+16 bodov (spolu 35), automaticky získava zápočet o výške 19 bodov a na skúšku si neprinesie žiadne bonusové body.
 • Študenti z programu HI a IntS na základe pokynu katedry KKUI musia absolvovať náročnejšiu formu preskúšania - skúšku typu A. Z toho dôvodu môžu požiadať o zápis známky (body do zápoču + body do skúšky) iba v prípade, že dosiahnu počet bodov 71-100. Avšak ak riadne absolvujú skúšku typu A (fyzicky počas skúškového obdobia, viď nižšie), uznaná im bude akákoľvek známka okrem FX (52-100 bodov), nakoľko skúška typu A je pomerne náročná.
 • Študenti z programu PS na základe pokynu katedry KEMT musia absolvovať náročnejšiu formu preskúšania - skúšku typu A. Z toho dôvodu môžu požiadať o zápis známky (body do zápoču + body do skúšky) iba v prípade, že dosiahnu počet bodov 71-100. Avšak ak riadne absolvujú skúšku typu A (fyzicky počas skúškového obdobia, viď nižšie), uznaná im bude aj akákoľvek známka okrem FX (52-100 bodov), nakoľko skúška typu A je pomerne náročná.
 • Študenti z programu PM na základe pokynu katedry KMTI musia absolvovať náročnejšiu formu preskúšania - skúšku typu A. Z toho dôvodu môžu požiadať o zápis známky (body do zápoču + body do skúšky) iba v prípade, že dosiahnu počet bodov 71-100. Avšak ak riadne absolvujú skúšku typu A (fyzicky počas skúškového obdobia, viď nižšie), uznaná im bude aj akákoľvek známka okrem FX (52-100 bodov), nakoľko skúška typu A je pomerne náročná.

Záverečná skúška typu B

 • Ide o klasickú skúšku vykonávanú formou testu a jednoduchých praktických úloh.
 • Maximálny počet bodov, ktoré je možné získať na skúške typu B, je 55 bodov. To znamená, že v prípade získania maximálneho zápočtu a maximálneho počtu bodov na skúške typu B, študent získa maximálne hodnotenie 75 bodov.
 • Minimálny počet bodov, ktoré je nutné získať pre úspešné absolvovanie záverečnej skúšky typu B, je 41 bodov.
 • Ak v priebehu semestra študent získa spolu 51-70 bodov, môže požiadať o zápis známky do systému Mais ako náhradu za skúšku typu B. Preto odporúčame zadania včas vypracovať ešte v priebehu semestra.
 • Študenti z programu KB a INF na základe pokynu katedry KPI nebudú môcť pokračovať v štúdiu na tomto programe v prípade, že si ako formu záverečnej skúšky zvolia skúšku typu B. Budú však môcť pokračovať v štúdiu na inom študijnom programe, pokiaľ získajú dostatočný počet kreditov (v zmysle študijného poriadku).
 • Pokiaľ sa študentovi nepodarí úspešne absolvovať skúšku typu A, opravný termín môže absolvovať formou skúšky typu B. Nie je teda nutné si na všetky skúšobné termíny zvoliť iba jednu formu skúšky.

Záverečná skúška typu A

 • Ide o praktickú skúšku vykonávanú formou programovania priamo na skúške.
 • Maximálny počet bodov, ktoré je možné získať na praktickej skúške, je 80 bodov. To znamená, že v prípade získania maximálneho zápočtu a maximálneho počtu bodov z praktickej skúšky na skúške typu A, študent získa maximálne hodnotenie 100 bodov.
 • Minimálny počet bodov, ktoré je nutné získať pre úspešné absolvovanie záverečnej skúšky typu A, je 41 bodov.
 • Ak v priebehu semestra študent získal za zadania a zápočtový test 71-100 bodov, môže požiadať o zápis známky do systému Mais ako náhradu za skúšku typu A. Preto odporúčame zadania včas vypracovať ešte v priebehu semestra.
 • Študenti z programu KB a INF (prezenční) budú môcť pokračovať v štúdiu na tomto programe v prípade, že si ako formu záverečnej skúšky zvolia skúšku typu A (programovanie) a zároveň dosiahnu hodnotenie v dostatočnej výške stanovenej študijným oddelením (v zmysle nariadenia dekana).
 • Študenti z programu INF-KM (online študenti) na základe pokynu katedry KPI musia absolvovať náročnejšiu formu preskúšania - skúšku typu A. Z toho dôvodu môžu požiadať o zápis známky iba v prípade, že dosiahnu počet bodov 71-100.
 • Študenti z programu HI a IntS na základe pokynu katedry KKUI musia absolvovať náročnejšiu formu preskúšania - skúšku typu A. Z toho dôvodu môžu požiadať o zápis známky iba v prípade, že dosiahnu počet bodov 71-100.
 • Študenti z programu PS na základe pokynu katedry KEMT musia absolvovať náročnejšiu formu preskúšania - skúšku typu A. Z toho dôvodu môžu požiadať o zápis známky iba v prípade, že dosiahnu počet bodov 71-100.
 • Študenti z programu PM na základe pokynu katedry KMTI musia absolvovať náročnejšiu formu preskúšania - skúšku typu A. Z toho dôvodu môžu požiadať o zápis známky iba v prípade, že dosiahnu počet bodov 71-100.
 • Pokiaľ sa študentovi nepodarí úspešne absolvovať skúšku typu A, opravný termín môže absolvovať formou skúšky typu B. Nie je teda nutné si na všetky skúšobné termíny zvoliť iba jednu formu skúšky.

Súhrn pravidiel pre študentov z programu KB a INF (prezenční)

Študenti z programu Kyberbezpečnosť (KB) a Informatika (INF, prezenční) musia splniť nasledujúce kritériá, ak majú záujem pokračovať v štúdiu na tomto programe:

 • Všetky zadania musia prejsť kontrolou originality. V prípade detekcie plagiátu študent požiada o prestup na iný študijný program.
 • Nebudú zaznamenané aktivity v rozpore s etikou. Ak vyučujúci rozhodne, že došlo k neetického správaniu zo strany študenta, študent požiada o prestup na iný študijný program.
 • Výsledné hodnotenie je typu A. To znamená, že hodnotenie je získané zo zadaní a zápočtových previerok (ako náhrada skúšky typu A).
 • Výsledné hodnotenie je B-81% alebo viac, získané do konca 13. týždňa semestra.
 • Študent získa zápočet zo všetkých predmetov v riadnych termínoch (nie až po oprave).
 • Študent vypracuje projekt a obháji ho pred kolektívom Katedry počítačov a informatiky (KPI). Projekt bude zadaný v decembri 2023.
 • O tom, ktorí študenti zostanú na programe KB a INF sa rozhodne 31.12.2023 na základe splnenia kritérií a kvality všetkých projektov.
 • Ostatní študenti môžu naďalej pokračovať v štúdiu na inom študijnom programe FEI, pokiaľ získajú dostatočný počet kreditov (v zmysle študijného poriadku).

Online študenti (INF-KM)

 • Na základe pokynu katedry KPI musia absolvovať náročnejšiu formu preskúšania - skúšku typu A. Z toho dôvodu môžu požiadať o zápis známky iba v prípade, že dosiahnu počet bodov 71-100.
 • Neprestupujú, ostávajú študovať na INF-KM.

Prestupujúci študenti

V prípade prestupu na iný študijný program nebudú žiadosti schválené automaticky podľa časovej stopy. Na študijné programy IntS a HI (KKUI) a PS (KEMT) budú v prípade vysokého záujmu študenti prijímaní podľa prospechu na predmete ZAP.

Použité zdroje

Pri príprave aktuálnej podoby kurzu sme sa inšpirovali mnohými zdrojmi. Tie, ktoré nás počas prípravy ovplyvnili najviac, sú: