3. неделя

Recursion

Karel the Robot - Fibonacciho postupnosť, rekurzia, logické výrazy (AND, OR, NOT), makrá, return, break vs continue

Video (10.10.2023)

Prezentácia

Zdrojový kód

Poznámky k prednáške

Vlastnosti algoritmov - Karel goes Fibonacci

 • Dnes budeme pokračovať riešením rôznych úloh pomocou robota Karla, pričom sa pokúsime zamerať na rôzne vlastnosti algoritmov.
 • Fibonacciho postupnosť je typickým problémom, ktorý sa rieši počas základov algoritmizácie. Viac info tu.
 • Pozrime sa na nasledujúci príklad, kde robot Karel na prázdnej ulici položí značky tak, aby vyjadrovali Fibonacciho postupnosť (fibonacci.c, fibonacci.kw, fibonacci2.kw):
 CORNER FACING BEEP-BAG BEEP-CORNER
 (1, 1)  EAST   100     0
ST.+-------------------------------+
 2 | .  .  .  .  .  .  .  . |
  |                |
 1 | >  .  .  .  .  .  .  . |
  +-------------------------------+
   1  2  3  4  5  6  7  8  AVE.
 • Príklad rieši Fibonacciho postupnosť pomocou robota Karla, ktorý ale nevie počítať. Podstatou príkladu je ukázať, ako je v Karlovom svete možné spočítať dve čísla bez toho, aby bolo nutné použiť premenné a matematiku.
 • Príklad je riešený pomocou rekurzie. Prvok je rekurzívny, ak sa čiastočne skladá, alebo je definovaný pomocou samého seba.
 • Rekurzia je silným nástrojom najmä pri matematických definíciách, napr. prirodzené čísla, stromové štruktúry, funkcie (faktoriál, Fibonacciho čísla, atď.).
 • Prostriedkom pre vyjadrenie rekurzie v programoch je podprogram (funkcia), ktorej identifikátor slúži na rekurzívnu aktiváciu jeho tela.
 • Rekurzívne funkcie dávajú možnosť nekonečných výpočtov a je potrebné riešiť problém ukončenia výpočtu.
 • Kedy používať rekurziu:
  • Rekurzívny program je vhodný, ak riešený problém alebo používané údaje sú definované rekurzívne.
  • Použitie rekurzie nezaručuje, že algoritmus predstavuje najlepšie riešenie problému.
  • Každý rekurzívny program možno transformovať na iteratívny tvar (pomocou cyklov).
  • Pri zložitejších rekurzívnych schémach je však transformácia na iteratívny tvar veľmi nepraktická.
  • Programy, ktoré sú svojou podstatou rekurzívne (skôr než iteratívne), majú byť implementované pomocou rekurzívnych funkcií.

Podmienené výrazy

 • AND
  • Reprezentujú ho znaky &&
  • Pravdivostná tabuľka:
  • 1 && 1 vráti 1, true && true vráti true
  • 1 && 0 vráti 0, true && false vráti false
  • 0 && 1 vráti 0, false && true vráti false
  • 0 && 0 vráti 0, false && false vráti false
 • OR
  • Reprezentujú ho znaky ||
  • Pravdivostná tabuľka:
  • 1 || 1 vráti 1, true || true vráti true
  • 1 || 0 vráti 1, true || false vráti true
  • 0 || 1 vráti 1, false || true vráti true
  • 0 || 0 vráti 0, false || false vráti false
 • NOT (negácia)
  • Reprezentuje ju znak !
  • Pravdivostná tabuľka:
  • !1 vráti 0, !true vráti false
  • !0 vráti 1, !false vráti true
 • V nasledujúcom príklade chceme, aby robot Karel neustále prechádzal od jednej hranice sveta k druhej vo vertikálnom smere. Podmienku otočenia robota na začiatku programu (do vertikálneho smeru) môžeme zapísať rôznymi spôsobmi (eternal_and.c, empty.kw):
not_facing_north() && not_facing_south()

vs

facing_east() && facing_west()

vs

!facing_north() && !facing_south()

return

 • Umožňuje predčasne ukončiť vykonávanie aktuálnej funkcie.
 • Ak funkcia má návratovú hodnotu, return sa použije spolu s konkrétnou návratovou hodnotou (eternal_or.c, empty.kw):
int facing_horizontal() {
  if (facing_east() || facing_west()) {
    return 1;
  }
  return 0;
}
 • Ak nechceme vrátiť celočíselnú hodnotu, môžeme vrátiť pravdivostnú hodnotu true alebo false:
bool facing_horizontal() {
  if (facing_east() || facing_west()) {
    return true;
  }
  return false;
}
 • Avšak v takom prípade sa musíme obrátiť na knižnicu, v ktorej je typ bool zadefinovaný: #include <stdbool.h>.
 • V prípade robota Karla je knižnica stdbool už zahrnutá v rámci hlavičkových súborov karel.h a superkarel.h.
 • Pozrime sa na iný príklad pre vyplnenie dier na ceste: road_incomplete.c. Na prvej mape road.kw sa algortimus zdá byť úplný:
 CORNER FACING BEEP-BAG BEEP-CORNER
 (1, 2)  EAST    2     0
ST.+-------------------+
 2 | >  .  .  .  . |
  |---+  +---+  +---|
 1 | . | 1 | . | . | . |
  +-------------------+
   1  2  3  4  5  AVE.
 • No na mape road2.kw vidíme, že algoritmus je neúplný:
 CORNER FACING BEEP-BAG BEEP-CORNER
 (1, 2)  EAST    5     0
ST.+---------------------------+
 2 | >  .  .  .  .  .  . |
  |  |  +-------+  +---+  |
 1 | . | . | .  . | 1 | . | . |
  +---------------------------+
   1  2  3  4  5  6  7  AVE.
 • Opravíme ho pridaním podmienky pred hlavný cyklus:
int main(){
  turn_on("road2.kw");

  if (right_is_clear()) {  // this was added
    fill_pothole();
  }

  while (front_is_clear()) {
    step();
    if (right_is_clear()) {
      fill_pothole();
    }
  }

  turn_off();

  return 0;
}
 • Vráťme sa však k príkazu return. Ak funkcia nemá návratovú hodnotu, return sa použije ako samostatný príkaz (road_return.c, road2.kw):
void fill_pothole() {
  if (right_is_blocked()) {
    return;
  }
  turn_right();
  step();
  if (no_beepers_present()) {
    put_beeper();
  }
  turn_back();
  step();
  turn_right();
}

Object-like Macros

 • Čo je to makro? Príkaz preprocesora.
 • Makrá používame, ak potrebujeme zjednotiť výskyt hodnôt v kóde, napr. (road_macro.c, road2.kw):
#define SPEED 200

void turn_right() {
  set_step_delay(0);
  turn_left();
  turn_left();
  set_step_delay(SPEED);
  turn_left();
}

break vs continue

 CORNER FACING BEEP-BAG BEEP-CORNER
 (1, 4)  EAST   99     0
ST.+-----------------------------------+
 6 | .  .  .  .  .  .  .  .  . |
  |                  |
 5 | .  .  .  .  .  .  .  .  . |
  |                  |
 4 | >  .  .  .  .  .  .  .  . |
  |  |  +---+  |  +---+  |  |  |
 3 | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . |
  |  |  |  +---+  |  |  |  |  |
 2 | . | 1 | .  . | 1 | . | 1 | . | . |
  |  +---+	  |  |  +---+  |  |
 1 | . | .  .  . | . | .  . | . | . |
  +-----------------------------------+
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  AVE.
 • Čo sa stane, ak chceme vynechať tú dieru na ceste, ktorá už je označená značkou (highway2.kw)?
 CORNER FACING BEEP-BAG BEEP-CORNER
 (1, 4)  EAST   99     0
ST.+-----------------------------------+
 6 | .  .  .  .  .  .  .  .  . |
  |                  |
 5 | .  .  .  .  .  .  .  .  . |
  |                  |
 4 | >  .  .  .  1  .  1  .  . |
  |  |  +---+  |  +---+  |  |  |
 3 | . | 1 | . | . | . | . | . | 1 | . |
  |  |  |  +---+  |  |  |  |  |
 2 | . | 1 | .  . | 1 | . | 1 | . | . |
  |  +---+	  |  |  +---+  |  |
 1 | . | .  .  . | . | .  . | . | . |
  +-----------------------------------+
   1  2  3  4  5  6  7  8  9  AVE.
 • Pozrime sa teraz na príkazy break a continue. Umožňujú predčasne ukončiť vykonávanie aktuálnej iterácie (slučky cyklu).
 • Príkaz break ukončí vykonávanie aktuálnej slučky cyklu a navyše ukončí vykonávanie celého cyklu (highway_break.c, highway2.kw):
while (front_is_clear()) {
  step();
  if (beepers_present()) {
    break;
  }
  fill_pothole();
}
 • Kým príkaz continue ukončí vykonávanie aktuálnej slučky cyklu a pokračuje opäť podmienkou cyklu (neukončí vykonávanie cyklu) (highway_continue.c, highway2.kw):
while (front_is_clear()) {
  step();
  if (beepers_present()) {
    continue;
  }
  fill_pothole();
}
 • Samozrejme, aj tu platí, že úloha má viac riešení. V našom prípade sa dokonca môžeme vyhnúť príkazom break či continue:
while (front_is_clear()) {
  step();
  if (no_beepers_present()) {
    fill_pothole();
  }
}

Doplňujúce zdroje

 1. Break vs continue
 2. Typ bool: c-reference, cplusplus.com

Video