5. неделя

Arrays

Polia - úvod, indexovanie prvkov, deklarácia a inicializácia poľa, prechod poľom, cyklus for, Off-by-One Error, Segmentation fault, lineárne vyhľadávanie, operátor sizeof(), pole ako parameter, binárne vyhľadávanie, bublinkové triedenie, quick sort

Video (24.10.2023)

Prezentácia

Zdrojový kód

Poznámky k prednáške

Úvod do polí

 • Aktuálne vie converter.c previesť práve jednu hodnotu. Avšak čo ak by sme chceli merať teplotu 4x? Musíme pridať potrebné premenné navyše: celsius2, celsius3 a celsius4 a adekvátne kelvin2, kelvin3, kelvin4, fahrenheit2, fahrenheit3 a fahrenheit4.
 • Modifikácia kódu bude teda nasledovná (converter-array-bad.c):
#include <stdio.h>

int main(){
  printf("Enter the temperature in Celsius: ");
  float celsius, celsius2, celsius3, celsius4;
  scanf("%f %f %f %f", &celsius, &celsius2, &celsius3, &celsius4);

  float fahrenheit = 9.0/5.0 * celsius + 32;
  float kelvin = celsius + 273.15;

  float fahrenheit2 = 9.0/5.0 * celsius2 + 32;
  float kelvin2 = celsius2 + 273.15;

  float fahrenheit3 = 9.0/5.0 * celsius3 + 32;
  float kelvin3 = celsius3 + 273.15;

  float fahrenheit4 = 9.0/5.0 * celsius4 + 32;
  float kelvin4 = celsius4 + 273.15;

  printf("%.2f in Celsius is %.2f in Fahrenheit and %.2f in Kelvin\n",
    celsius, fahrenheit, kelvin );
  printf("%.2f in Celsius is %.2f in Fahrenheit and %.2f in Kelvin\n",
    celsius2, fahrenheit2, kelvin2 );
  printf("%.2f in Celsius is %.2f in Fahrenheit and %.2f in Kelvin\n",
    celsius3, fahrenheit3, kelvin3 );
  printf("%.2f in Celsius is %.2f in Fahrenheit and %.2f in Kelvin\n",
    celsius4, fahrenheit4, kelvin4 );

  return 0;
}
 • Čo ale v prípade, ak by sme chceli merať teplotu počas dňa každú hodinu? Čo ak by sme chceli merať každú polhodinu? Každú minútu? Budeme zasa copy'n'paste-ovať?
 • Najčastejší problém: Neviem dopredu povedať, aké bude N.
 • Pole je štruktúra, ktorá:
  • Obsahuje prvky rovnakého typu
  • Má konečnú veľkosť, ktorá musí byť známa už v čase vytvárania poľa

Aktualizácia converter.c o pole

 • Upravíme náš príklad pre konverziu teploty tak, aby používal pole.
 • Deklarácia poľa: Načítanie čísla N, a deklarácia poľa, ktoré bude uchovávať hodnoty typu float.
 • Postupné načítanie všetkých teplôt a ich umiestnenie v poli.
 • Vypísanie výsledku na obrazovku.
 • Výsledný kód (converter-array.c):
#include <stdio.h>

int main(){
  // ask for the number of elements in array
  printf("Enter the nr of measurements: ");
  int count;
  scanf("%d", &count);

  // declare an array
  float data[count];

  int index = 0;

  while(index != count){
    printf("Enter the %d. temperature in Celsius: ", index + 1);
    float celsius;
    scanf("%f", &celsius);
    data[index] = celsius;
    index++;
  }

  index = 0;
  while(index != count){
    float fahrenheit = 9.0/5.0 * data[index] + 32;
    float kelvin = data[index] + 273.15;

    printf("%d: %.2f in Celsius is %.2f in Fahrenheit and %.2f in Kelvin\n",
      index+1, data[index], fahrenheit, kelvin );
    index++;
  }

  return 0;
}

Presmerovanie štandardného vstupu

 • Aby sme sa nezdržiavali opätovným načítavaním hodnôt znova a znova, môžeme si vstupné údaje pripraviť do samostného súboru a pomocou presmerovania štandardného vstupu zabezpečiť ich načítanie v programe.
 • Súbor so vstupnými údajmi bude obsahovať všetky údaje, ktoré by sme ináč načítavali ručne. Pre našu implementáciu teda môže vyzerať nasledovne (data):
5
17.5 17.9 18.4 18.2 18.1
 • Presmerovanie následne zabezpečíme spustením preloženého programu v tvare:
./converter < data

Inicializácia prvkov poľa

 • Namiesto postupného plnenia prvkov poľa alebo presmerovania zo vstupu môžeme pole pri deklarácii rovno inicializovať:
#include <stdio.h>

int main(){
  // number of elements in array
  int count = 10;

  // declare and initialize an array
  float data[] = {38.7, 39, 40.5, 41, 41.5, 41.5, 40, 39.5, 38, 37};

  int index = 0;
  while(index != count){
    float fahrenheit = 9.0/5.0 * data[index] + 32;
    float kelvin = data[index] + 273.15;

    printf("%d: %.2f in Celsius is %.2f in Fahrenheit and %.2f in Kelvin\n",
      index+1, data[index], fahrenheit, kelvin );
    index++;
  }

  return 0;
}
 • Túto inicializáciu je však možné vykonať len raz a aj to len pri deklarácii poľa!

Cyklus for

 • Pri práci s poľom je možné s výhodou použiť aj cyklus for:
#include <stdio.h>

int main(){
  // number of elements in array
  int count = 10;

  // declare and initialize an array
  float data[] = {38.7, 39, 40.5, 41, 41.5, 41.5, 40, 39.5, 38, 37};

  for(int index = 0; index < count; index++){
    float fahrenheit = 9.0/5.0 * data[index] + 32;
    float kelvin = data[index] + 273.15;

    printf("%d: %.2f in Celsius is %.2f in Fahrenheit and %.2f in Kelvin\n",
      index+1, data[index], fahrenheit, kelvin );
  }

  return 0;
}

Hranice poľa

Off-by-one Error

 • Off-by-one Error
 • Častá chyba pri indexovaní poľa, pomýlenie sa o 1 na začiatku alebo konci. Obyčajne spôsobená nesprávnou podmienkou.
 • Podobný typ tohto problému sa volá Fencepost problem: Predstavte si, že máte plot dlhý 30m a každé 3m potrebujete umiestniť tyčku. Koľko tyčiek do tohto plota umiestnite? Odpoveď 10 je zlá, pretože ich je 11.

Segmentation fault

 • Ľahko sa však môžeme dopustiť aj opačného problému - značné presiahnutie veľkosti poľa. Prekladač totiž hranice poľa nekontroluje, čo môže viesť ku pádu vašej aplikácie so správou Segmentation fault. Túto situáciu ilustruje nasledujúci príklad (segfault.c):
#include <stdio.h>

int main(){
  // declare and initialize an array
  float data[] = {38.7, 39, 40.5, 41, 41.5, 41.5, 40, 39.5, 38, 37};

  for(int index = 0; index < 10000; index++){
    float fahrenheit = 9.0/5.0 * data[index] + 32;
    float kelvin = data[index] + 273.15;

    printf("%d: %.2f in Celsius is %.2f in Fahrenheit and %.2f in Kelvin\n",
      index+1, data[index], fahrenheit, kelvin );
  }

  return 0;
}
 • Odhaliť tento typ problému je možné pomocou iných nástrojov ako prekladača, napr. pomocou niektorého lint-u pre jazyk C (zoznam lint-erov pre jazyk C na Wikipedii). Napríklad pomocou nástroja cppcheck v tvare:
cppcheck --enable=all segfault.c

Vyhľadávanie prvkov v poli

 • Operácia vyhľadávania patrí k najčastejším operáciám, ktoré budete nad údajmi v poli robiť. Napr. aj najdôležitejšia operácia pri práci s SQL databázami je práve operácia selekcie (vyhľadávania).
 • V čom spočíva problém - máme pole, ktoré obsahuje obrovské množstvo údajov a našou úlohou je nájsť požadovaný údaj čo najrýchlejšie (a teda - čo najefektívnejšie).

Linear Search

 • Dobrovoľník z davu: Tvojou úlohou je čo najrýchlejšie nájsť pod týmito kartami číslo 7. O prvkoch v poli vieš len toľko, že nie sú nijak usporiadané. Po dokončení sa treba opýtať: Ako si postupoval?. Výsledkom by malo byť, že začal karty obracať zľava doprava (pokiaľ ich náhodou nezačne obracať náhodne :-))
 • Presne takto funguje lineárne vyhľadávanie - hľadáme od prvého prvku poľa až po posledný, pričom vyhľadávanie skončíme, keď prvok nájdeme (linear.c):
#include <stdio.h>

int main(){
  int data[] = {5,4,2,6,8,1,9,3,7,6};
  int find;
  printf("Which number to find: ");
  scanf("%d", &find);

  int location = -1;
  for(int idx=0; idx < 10; idx++){
    if(data[idx] == find){
      location = idx;
      break;
    }
  }

  if(location != -1){
    printf("Location of %d is at %d\n", find, location);
  }
  else{
    printf("Not found\n");
  }

  return 0;
}
 • Je však praktickejšie takéto riešenie osamostatniť do samostatnej funkcie, ktorej iba posunieme pole a prvok, ktorý chceme nájsť (linear2.c):
#include <stdio.h>

int search(const int data[], const int find);

int main(){
  int data[] = {5,4,2,6,8,1,9,3,7,6};
  int find;
  printf("Which number to find: ");
  scanf("%d", &find);

  int location = search(data, find);
  if(location != -1){
    printf("Location of %d is at %d\n", find, location);
  }
  else{
    printf("Not found\n");
  }

  return 0;
}

int search(const int data[], const int find){
  int location = -1;
  for(int idx=0; idx < 10; idx++){
    if(data[idx] == find){
      location = idx;
      break;
    }
  }

  return location;
}

Zistenie veľkosti poľa

 • Parametrom funkcie search() ale nie vždy bude pole len o veľkosti 10 prvkov. Ako sme hovorili, veľkosť môže byť ľubovoľná - teda N. Ako teda toto N zistiť?
 • Na zistenie veľkosti poľa, je možné v niektorých prípadoch použiť operátor sizeof(). V prípade, ak jeho parametrom bude pole, vráti počet bytov, ktoré toto pole zaberá v pamäti:
#include <stdio.h>

int main(){
  int data[] = {1,2,3,4,5};

  printf("sizeof(data): %ld\n", sizeof(data));

  return 0;
}
 • Ak chceme vedieť počet prvkov v poli, výsledok treba ešte predeliť počtom bytov, ktoré v pamäti zaberá aj typ prvkov v ňom uložených:
#include <stdio.h>

int main(){
  int data[] = {1,2,3,4,5};

  printf("sizeof(data): %ld\n", sizeof(data)/sizeof(int));

  return 0;
}
 • Po aktualizovaní funkcie search() o túto možnosť dostaneme nasledujúci kód:
int search(const int data[], const int find){
  int size = sizeof(data)/sizeof(int);
  int location = -1;
  for(int idx=0; idx < size; idx++){
    if(data[idx] == find){
      location = idx;
      break;
    }
  }

  return location;
}
 • Ten však nebude pracovať správne, nakoľko pole je funkcii predávané adresou a nie hodnotou. Preto, ak pole odovzdávate nejakej funkcii ako parameter, odovzdajte nutne aj ďalší, ktorý hovorí o veľkosti tohto poľa:
int search(const int data[], const int size, const int find){
  int location = -1;
  for(int idx=0; idx < size; idx++){
    if(data[idx] == find){
      location = idx;
      break;
    }
  }

  return location;
}

Binary Search

 • Teraz to skús ešte raz, ale o tejto sade platí, že je usporiadaná. Pokús sa číslo nájsť na čo najmenší počet pokusov (resp: máš na to max. 3 pokusy). (paródia na: Uhádni číslo, ktoré si myslím, ale máš na to N pokusov). Po nájdení sa treba opýtať, akú stratégiu zvolil, pričom by mal zvoliť metódu delenia intervalu ;)
 • Presne takto funguje binárne vyhľadávanie - ak vieme, že sú údaje v poli utriedené, môžeme túto znalosť využiť v náš prospech pri vyhľadávaní - pri akomkoľvek výbere prvku v poli budeme vždy vedieť na základe podmienky utriedenia, v ktorej časti poľa sa náš prvok bude nachádzať.
 • Takýmto spôsobom fungujú napr. indexy v databázach - utriedený jeden stĺpec informácií pre urýchlenie operácie vyhľadávania, ktorý odkazuje na úplné záznamy do pôvodnej tabuľky (binary-search.c):
#include <stdio.h>

int search(const int[], const int, const int);

int main(){
  int data[] = {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
  int find;
  printf("Which number to find: ");
  scanf("%d", &find);

  int location = search(data, sizeof(data)/sizeof(int), find);
  if(location != -1){
    printf("Location of %d is at %d\n", find, location);
  }
  else{
    printf("Not found\n");
  }

  return 0;
}

int search(const int array[], const int length, const int element){
  int middle, start, end;

  start = 0;
  end = length - 1;

  while(start <= end){
    middle = start + (end - start + 1) / 2;

    if (array[middle] == element){
      return middle;
    }
    else if (array[middle] > element){
      end = middle - 1;
    }
    else{ //(array[middle] < element)
      start = middle + 1;
    }
  }

  return -1;
}

Zložitosť problémov

 • Ktorý z týchto vyhľadávacích algoritmov bol lepší (efektívnejší)?
 • Sumarizujme výsledky
Algoritmus Najlepší prípad Najhorší prípad
Lineárne vyhľadávanie (Linear Search) O(1) O(n)
Binárne vyhľadávanie (Binary Search) O(1) O(log(n))

Triedenie prvkov v poli

 • Ukázali sme si, že operáciu vyhľadávania vieme urýchliť tak, že zoznam prvkov v poli budeme udržiavať utriedený. Ako však utriediť prvky v poli?
 • Sedem dobrovoľníkov, ktorí sa postavia do konfigurácie uvedenej na slajde a necháme ich usporiadať samých seba od najmenšieho čísla po najväčšie. Následne sa ich treba opýtať, ako postupovali - úvod do bublinkového triedenia.
 • Priebeh bublinkového triedenia:
4 1 5 9 8 2 3
1 4 5 8 2 3 9
1 4 5 2 3 8 9
1 4 2 3 5 8 9
1 2 3 4 5 8 9
 • Priebeh selection sortu:
4 1 5 9 8 2 3
1 4 5 9 8 2 3
1 2 5 9 8 4 3
1 2 3 9 8 4 5
1 2 3 4 8 9 5
1 2 3 4 5 9 8
1 2 3 4 5 8 9
 • Ktorý z týchto triediacich algoritmov bol lepší (efektívnejší)?
 • Sumarizujme výsledky
Algoritmus Najlepší prípad Najhorší prípad
Bublinkové triedenie (Bubble Sort) O(n) O(n^2)
Triedenie výberom (Selection Sort) O(n^2) O(n^2)

Bublinkové triedenie

 • Jedna z najjednoduchších reprezentácií triediacich algoritmov
 • Kód môže vyzerať nasledovne (bubble-sort.c):
#include <stdio.h>

int main(){
  int numbers[] = { 8, 3, 5, 2, 1, 6, 7 };
  int size = 7;

  // before
  for(int i = 0; i < size; i++){
    printf("%d ", numbers[i]);
  }
  printf("\n");

  // sort
  for(int j = 0; j < size -1; j++){
    for(int i = 0; i < size - 1; i++){
      if(numbers[i+1] < numbers[i]){
        // swap
        int tmp = numbers[i+1];
        numbers[i+1] = numbers[i];
        numbers[i] = tmp;
      }
    }
  }

  // after
  for(int i = 0; i < size; i++){
    printf("%d ", numbers[i]);
  }
  printf("\n");

  return 0;
}
 • Keď sa pozrieme na rozsahy cyklov for, vidíme, že algoritmus triedenia je možné zrealizovať aj na menej krokov:
  for(int j = size-1; j > 0; j--){
    for(int i = 0; i < j; i++){
      if(numbers[i+1] < numbers[i]){
        // swap
        int tmp = numbers[i+1];
        numbers[i+1] = numbers[i];
        numbers[i] = tmp;
      }
    }
  }
 • Samozrejme, pre zvýšenie znovupoužiteľnosti je dobré vytvoriť realizáciu bublinkového triedenia ako samostatnú funkciu (bubble-sort2.c):
#include <stdio.h>

void bsort(int[], const int);

int main(){
  int numbers[] = { 8, 3, 5, 2, 1, 6, 7 };
  int size = 7;

  // before
  for(int i = 0; i < size; i++){
    printf("%d ", numbers[i]);
  }
  printf("\n");

  bsort(numbers, size);

  // after
  for(int i = 0; i < size; i++){
    printf("%d ", numbers[i]);
  }
  printf("\n");

  return 0;
}

void bsort(int numbers[], const int size){
  // sort
  for(int j = size-1; j > 0; j--){
    for(int i = 0; i < j; i++){
      if(numbers[i+1] < numbers[i]){
        // swap
        int tmp = numbers[i+1];
        numbers[i+1] = numbers[i];
        numbers[i] = tmp;
      }
    }
  }
}

qsort() & stdlib.h

 • V praxi nebudete potrebovať vytvárať vlastnú implementáciu niektorého (najlepšieho) z triediacich algoritmov - implementácie sú už hotové a stačí ich len použiť
 • Jazyk C poskytuje v rámci štandardnej knižnice stdlib.h pripravenú implementáciu Quick sort algoritmu (qsort.c):
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int compare(const void* a, const void* b){
  const int *arg1 = a;
  const int *arg2 = b;

  return *arg1 - *arg2;
}

int main(){
  int numbers[] = { 8, 3, 5, 2, 1, 6, 7 };
  int size = 7;

  // before
  for(int i = 0; i < size; i++){
    printf("%d ", numbers[i]);
  }
  printf("\n");

  // sort
  qsort(numbers, size, sizeof(int), compare);

  // after
  for(int i = 0; i < size; i++){
    printf("%d ", numbers[i]);
  }
  printf("\n");

  return 0;
}

Doplňujúce zdroje

 1. Proč počítačům dělají problémy desetinná čísla
 2. What Every Computer Scientist Should Know About Floating-Point Arithmetic
 3. W. Wulf, M. Shaw: Global variable considered harmful, 1973
 4. Functions vs parameters
 5. Big-O cheat sheet
 6. Sorting algorithm animations
 7. Data atructure animations using processing.js
 8. AlgoRythmics - kanál na YouTube, ktorý tanečne prezentuje rozličné typy triediacich algoritmov.
 9. Operátor sizeof(): c-reference - Queries size of the object or type. Used when actual size of the object must be known.
 10. Cyklus for: c-reference - Executes a loop. Used as a shorter equivalent of while loop.

Video