6. týždeň

Have a rest

Časová rezerva

Postup

Krok 1: Konzultácie

Konzultujte s Vašim cvičiacim prípadné nejasnosti.