9. týždeň

Problem Set 6: Curses

Ciele

 1. Zoznámiť sa s ASCII-grafickou knižnicou ncurses .
 2. Ukázať svoju kreativitu.
 3. Naučiť sa vytvárať dokumentáciu k zadaniu.

Bomber

Predtým, než začnete pracovať na zadaní, sa môžete oboznámiť s knižnicou Curses formou krátkeho domáceho cvičenia. Nájdete ho v tutoriáloch na stránkach predmetu: Bomber.

Znenie zadania

Pomocou knižnice ncurses vytvorte ľubovoľný program (hru, prezentáciu alebo iný umelecký počin), pričom výsledný projekt musí spĺňať nasledujúce podmienky:

 • Projekt musí obsahovať 2D svet.
 • Dohromady musí projekt zahŕňať aspoň 3 z nasledujúcich výziev:
  • Práca s farbami
  • Ovládanie cez klávesnicu (bez nutnosti potvrdenia Entrom)
  • Viac úrovní (levelov)
  • Práca s časomierou resp. práca v čase (s časom sa program mení)
  • Práca s argumentami príkazového riadku
  • Práca so súbormi
 • Projekt musí byť zložitejší ako ukážkové príklady a jeho úroveň musí byť dostatočná.

Poznámka

Splnenie minimálnych podmienok nezaručuje udelenie plného počtu bodov!

Odovzdávanie projektu

Vypracované zadanie odovzdajte do 10.12.2023 (nedeľa) Vášmu cvičiacemu. Presný spôsob obhajoby zadania Vám upresní Váš cvičiaci.

Zadanie sa odovzdáva aj prostredníctvom systému na správu verzií Git na serveri git.kpi.fei.tuke.sk.

Názov Vášho projektu musí byť v tvare: zap-2023-id.

Projekt musí mať nasledujúcu štruktúru priečinkov a súborov:

.
├── ps6
│   ├── documentation.pdf
│   ├── program.c
└── README

Význam jednotlivých súborov je nasledovný:

 • README - Súbor, v ktorom bude uvedená Vaša skupina, ktorú navštevujete na cvičeniach v tvare:
GROUP : C1
 • /ps6/documentation.pdf - Dokumentácia k zadaniu.
 • /ps6/program.c - Zdrojový kód s programom.

Dokumentácia

Vaša dokumentácia k zadaniu bude pozostávať z nasledujúcich častí:

 • Úvodná strana - Hlavička s názvom univerzity a fakulty, názov zadania (hry), meno a priezvisko, rok.
 • Znenie zadania - Viď vyššie.
 • Návrh riešenia - Slovný návrh riešenia: Čo ste sa rozhodli pripraviť a hlavne ako.
 • Použitie programu - Postup, ako preložiť a spustiť program + ukážkové situácie v programe.
 • Záver - Slovný záver riešenia, popis obmedzení resp. nedostatkov, potenciálnych iných riešení, rozšírení a pod.

Hodnotenie

Za zadanie môžete získať max. 8 bodov. Keďže samotná náplň projektu je na Vás, počet získaných bodov bude súvisieť najmä s kreativitou a kvalitou Vami vypracovaného projektu.

Vaše riešenia prejdú kontrolou originality. Preto sa pri práci na Vašom zadaní správajte podľa pravidiel etického kódexu! V prípade, že odovzdáte zadanie, ktoré nie je Vaše, môžete byť vylúčení z predmetu!