Week 8

Reťazce, string.h, ctype.h, ternárny operátor

Prezentácia

Zdrojový kód

Poznámky k prednáške

Cézarova šifra

#include <stdio.h>

int main() {
  printf("Enter n: ");
  int shift;
  scanf("%d", &shift);

  char text[] = {'H', 'E', 'L', 'L', 'O'};

  for (int index = 0; index < 5; index++) {
    int letter_order = text[index] - 'A';
    int shifted_letter_order = (letter_order + shift) % 26;
    char encrypted = (char) ('A' + shifted_letter_order);
    printf("%c", encrypted);
  }

  printf("\n");

  return 0;
}

 • Výpočet podľa vzťahov na wikipedii
 • Problémy: Nevieme text rozumne načítať (iba po znakoch), zistiť veľkosť, zadefinovať ho ako jeden reťazec.

Úvod do reťazcov

 • Je to jednorozmerné pole znakov ukončené znakom '\0' (NULL Terminator / ukončovač).
 • Dôsledok: Veľkosť poľa musí byť vždy o jeden znak väčšia, ako je dĺžka reťazca, ktorý v ňom chceme uchovať.
 • Ak sa na terminátor zabudne, tak sa za reťazec považuje celá nasledujúca pamäť až po najbližší znak '\0'.

Aktualizácia caesar-encrypt.c

 • Reťazec je možné inicializovať podobne ako jednorozmerné pole - bez uvedenia veľkosti jednorozmerného poľa znakov:
char str[] = "Hello";
 • Tým sme vytvorili jednorozmerné pole znakov o veľkosti 6 znakov, pričom samotný reťazec bude dlhý 5 znakov.
 • Reťazec je možné priamo inicializovať aj nasledovne:
char str[20] = "Hello";
 • Tým sme vytvorili jednorozmerné pole o veľkosti 20 znakov, pričom samotný reťazec bude dlhý 5 znakov.
 • Reťazec je možné inicializovať aj takto:
char* string = "Hello";
 • Tým sme vytvorili jednorozmerné pole znakov o veľkosti 6 znakov, pričom samotný reťazec bude dlhý 5 znakov. Problém však je, že takto vytvorený reťazec sa uloží do špeciálnej časti pamäte, z ktorej je možné len čítať! Ak sa teda pokúsite zmeniť obsah tohto reťazca, skončíte s hláškou Segmentation fault.

Dĺžka reťazca

 • Ak chceme zistiť dĺžku reťazca, môžeme na to využiť funkciu strlen(), ktorá sa nachádza v knižnici string.h (ako aj všetky ostatné funkcie pracujúce s reťazcami).
 • Typ návratovej hodnoty funkcie strlen() je size_t. Je to makro, ktoré definuje bezznamienkový celočíselný typ určený na vyjadrenie veľkosti objektov v pamäti.
 • Pozor na zlú prax:
for (size_t i = 0; i < strlen(string); i++)
 • Funkcia strlen() sa vykoná pri každej iterácii!
 • Ilustrácia problému - vytvoríme si funkciu, ktorá bude náhradou funkcie strlen(), ktorú budeme volať v našom kóde:
#include <unistd.h>

size_t my_strlen(char string[]) {
  printf("counting...\n");
  sleep(1);
  return strlen(string);
}

...
for(size_t index = 0; index < my_strlen(text); index++)
...
 • Je výhodnejšie tento riadok nahradiť za:
for(size_t i = 0, len = my_strlen(string); i < len; i++)
 • V tomto prípade sa funkcia strlen() vykoná len raz.
 • Upravený kód (caesar-encrypt.c):
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
  printf("Enter n: ");
  int shift;
  scanf("%d", &shift);

  char text[] = "HELLO";

  for (size_t index = 0; index < strlen(text); index++) {
    int letter_order = text[index] - 'A';
    int shifted_letter_order = (letter_order + shift) % 26;
    char encrypted = (char) ('A' + shifted_letter_order);
    printf("%c", encrypted);
  }

  printf("\n");

  return 0;
}

Načítanie reťazca z klávesnice

 • Načítavanie sa deje pomocou funkcie scanf() s formátovacím reťazcom "%s".
 • Preskočí biele znaky, napr.: " Hello world! " bude len "Hello"! Načíta práve jeden reťazec a world! zostane vo vstupnom buffri.
 • Pre načítanie celého riadku sa dá použiť napr. funkcia fgets() alebo formátovací reťazec funkcie scanf() je potrebné zapísať v tvare:
"%N[^\n]"
 • kde N predstavuje max. počet znakov, ktoré majú byť načítané a [^\n] reprezentuje regulárny výraz, ktorý hovorí, aby boli načítané všetky znaky okrem nového riadku (znak '\n').
 • Netreba používať operátor &, reťazec je sám adresou.
 • Reťazec, do ktorého sa vstup načítava, musí byť dostatočne dlhý! Funkcia scanf() môže obmedziť množstvo znakov, ktoré načíta vo formátovacom reťazci v tvare "%Ns", kde N udáva počet max. načítaných znakov.
 • Riešenie s načítavaním (caesar-encrypt-scanf.c):
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main(){
  printf("Enter the shift (N): ");
  int shift;
  scanf("%d", &shift);

  printf("Enter the string to encrypt: " );
  char string[11];
  scanf("%10s", string);

  size_t length = strlen(string);
  char encrypted[length + 1];

  for(int index = 0; index < length; index++) {
    encrypted[index] = 'A' + (string[index] -'A' + shift) % 26;
  }

  printf("%s\n", encrypted);

  return 0;
}

Formátované čítanie z a zápis do reťazca

 • Funkcie scanf() a printf() sa používajú na formátované čítanie zo štandardného vstupu a zápis na štandardný výstup.
 • Funkcie sscanf() a sprintf() sa používajú na formátované čítanie a zápis do reťazcov (bez výpisu na štandardný výstup).
 • Výhoda: príprava reťazca na neskoršie použitie (lepšia prax ako ho "skladať" postupným vypisovaním alebo v niektorých jazykoch operátorom +).
 • Príklad použitia:
char buffer[256];
sprintf(
  buffer,
  "Input string: %s\nShift: %d\nEncrypted string: %s\nCreated by ZAP 2017\n",
  string, shift, encrypted
);
printf("%s", buffer);
 • Tieto funkcie je možné použiť aj na konverziu medzi číslami a reťazcami.
 • Príklad:
#include <stdio.h>

int main() {
  printf("Enter number: ");
  char string[10];
  scanf("%s", string);

  int number;
  sscanf(string, "%d", &number);
  printf("The number you entered is: %d (%#x, %#o)\n", number, number, number);

  return 0;
}
 • Výstup daného príkladu:
  $ ./try
  Enter number: 5
  The number you entered is: 5 (0x5, 05)
 • Odbočka: Príklad uvedený v printf.c obsahuje rôzne príklady formátovania výstupu pomocou funkcie printf().

Bežné operácie so znakmi

 • Upravme si najskôr príklad s Cézarovou šifrou tak, aby sme používali vlastnú funkciu s parametrom (caesar-function.c):
#include <stdio.h>
#include <string.h>

void caesar_encrypt(const int shift, char text[]);

int main() {
  printf("Enter the shift (N): ");
  int shift;
  scanf("%d", &shift);

  printf("Enter the string to encrypt: ");
  char string[11];
  scanf("%10s", string);

  char encrypted[strlen(string) + 1];
  strcpy(encrypted, string);

  caesar_encrypt(shift, encrypted);

  printf("%s\n", encrypted);

  return 0;
}

void caesar_encrypt(const int shift, char text[]) {
  for (size_t index = 0, length = strlen(text); index < length; index++) {
    text[index] = 'A' + (text[index] - 'A' + shift) % 26;
  }
}
 • Cézarova šifra nám funguje, avšak iba na veľkých písmenách abecedy. Upravme ju tak, aby znaky, ktoré nie sú písmená abecedy, šifrované neboli. Šifrované budú iba písmená abecedy - malé aj veľké:
void caesar_encrypt(const int shift, char text[]) {
  for (int index = 0, length = strlen(text); index < length; index++) {
    if (text[index] > = 'A' && text[index] <= 'Z') {
      text[index] = 'A' + (text[index] - 'A' + shift) % 26;
    }
    if (text[index] > = 'a' && text[index] <= 'z') {
      text[index] = 'a' + (text[index] - 'a' + shift) % 26;
    }
  }

  text[strlen(text)] = '\0';
}
 • Aby sme nemuseli robiť veľké výpočty pri práci so znakmi, veľkou výhodou môže byť použitie funkcií isupper() a islower() z knižnice ctype.h. Celé riešenie sa nachádza v caesar-ctype.c:
#include <ctype.h>

void caesar_encrypt(const int shift, char text[]) {
  for (int index = 0, length = strlen(text); index < length; index++) {
    if (isupper(text[index])) {
      text[index] = 'A' + (text[index] - 'A' + shift) % 26;
    }
    if (islower(text[index])) {
      text[index] = 'a' + (text[index] - 'a' + shift) % 26;
    }
  }

  text[strlen(text)] = '\0';
}
 • Nasledujúci príklad zmení veľké znaky reťazca na malé a ostatné znaky nahradí znakom # (magic.c):
#include <ctype.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

void magic(char text[]);

int main() {
  printf("Enter string: ");
  char text[20];
  scanf("%19s", text);

  printf("Original string: %s\n", text);
  magic(text);
  printf("Modified string: %s\n", text);

  return 0;
}

void magic(char text[]) {
  for (size_t index = 0, length = strlen(text); index < length; index++) {
    if (isupper(text[index])) {
      text[index] = tolower(text[index]);
    } else {
      text[index] = '#';
    }
  }
}
 • Je častou chybou iba zavolať tolower(text[index]);. Táto funkcia daný znak nezmení, ale vytvorí nový znak, ktorý vráti ako návratovú hodnotu funkcie. Tento nový znak je potrebné niekam uložiť: text[index] = tolower(text[index]);

Ternárny operátor

 • Náš posledný príklad je možné upraviť tak, aby namiesto if-else používal ternárny operátor. Výsledok je v programe magic-ternary.c:
#include <ctype.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>

void magic(char text[]);

int main() {
  printf("Enter string: ");
  char text[20];
  scanf("%19s", text);

  printf("Original string: %s\n", text);
  magic(text);
  printf("Modified string: %s\n", text);

  return 0;
}

void magic(char text[]) {
  for (size_t index = 0, length = strlen(text); index < length; index++) {
    text[index] = isupper(text[index]) ? tolower(text[index]) : '#';
  }
}

Doplňujúce zdroje

 1. Herout: Učebnica jazyka C
 2. Kernighan, Ritchie: Programovací jazyk C

Video