Week 4

Karel the Robot - Fibonacciho postupnosť, rekurzia, logické výrazy (AND, OR, negácia), makrá, return, break vs continue

Video (18.10.2018, Paralelka B)

Prezentácia

Zdrojový kód

Poznámky k prednáške

Spočítajme sa

 • Podobne ako v tomto videu, by sme sa mohli spočítať po dvojiciach, trojiciach a pod. Aby bol náš algoritmus čo najefektívnejší, musíme zvážiť koľka-tice ľudí vieme najrýchlejšie nájsť tak, aby sme na konci algoritmu nemali príliš veľa podmienok ohľadne zostávajúceho jedného, dvoch, troch ľuďoch.

Vlastnosti algoritmov - Karel goes Fibonacci

 • Dnes budeme pokračovať riešením rôznych úloh pomocou robota Karla, pričom sa pokúsime zamerať na rôzne vlastnosti algoritmov.
 • Fibonacciho postupnosť je typickým problémom, ktorý sa rieši počas základov algoritmizácie. Viac info tu.
 • fibonacci.c, fibonacci.kw, fibonacci2.kw
 • Príklad rieši Fibonacciho postupnosť pomocou robota Karla, ktorý ale nevie počítať. Podstatou príkladu je ukázať, ako je v Karlovom svete možné spočítať dve čísla bez toho, aby bolo nutné použiť premenné a matematiku.
 • Príklad je riešený pomocou rekurzie. Prvok je rekurzívny, ak sa čiastočne skladá, alebo je definovaný pomocou samého seba.
 • Rekurzia je silným nástrojom najmä pri matematických definíciách, napr. prirodzené čísla, stromové štruktúry, funkcie (faktoriál, Fibonacciho čísla, atď.).
 • Prostriedkom pre vyjadrenie rekurzie v programoch je podprogram (funkcia), ktorej identifikátor slúži na rekurzívnu aktiváciu jeho tela.
 • Rekurzívne funkcie dávajú možnosť nekonečných výpočtov a je potrebné riešiť problém ukončenia výpočtu.
 • Kedy používať rekurziu:
  • Rekurzívny program je vhodný, ak riešený problém alebo používané údaje sú definované rekurzívne.
  • Použitie rekurzie nezaručuje, že algoritmus predstavuje najlepšie riešenie problému.
  • Každý rekurzívny program možno transformovať na iteratívny tvar (pomocou cyklov).
  • Pri zložitejších rekurzívnych schémach je však transformácia na iteratívny tvar veľmi nepraktická.
  • Programy, ktoré sú svojou podstatou rekurzívne (skôr než iteratívne) majú byť implementované pomocou rekurzívnych funkcií.

loop(N)

 • Pozná ho iba robot Karel.
 • Umožňuje N-krát zopakovať daný príkaz resp. dané príkazy.
 • Zmeníme nekonečný cyklus pomocou loop na 100x vykonaný cyklus (eternal_loop.c, empty.kw):
loop( 100 ){
  runMile();
  turnBack();
}

Podmienené výrazy

 • AND
  • Reprezentujú ho znaky &&
  • Pravdivostná tabuľka:
  • 1 && 1 vráti 1
  • 1 && 0 vráti 0
  • 0 && 1 vráti 0
  • 0 && 0 vráti 0
 • OR
  • Reprezentujú ho znaky ||
  • Pravdivostná tabuľka:
  • 1 || 1 vráti 1
  • 1 || 0 vráti 1
  • 0 || 1 vráti 1
  • 0 || 0 vráti 0
 • Negácia
  • Reprezentuje ju znak !
  • Pravdivostná tabuľka:
  • !1 vráti 0
  • !0 vráti 1
 • Pozrieme sa na podmienku v príklade (eternal_and.c, eternal_or.c, empty.kw):
notFacingNorth() && notFacingSouth()

vs

facingEast() && facingWest()

vs

!facingNorth() && !facingSouth()

return

 • Umožňuje predčasne ukončiť vykonávanie aktuálnej funkcie.
 • Ak funkcia má návratovú hodnotu, return sa použije spolu s konkrétnou návratovou hodnotou (eternal_or.c, empty.kw):
int facingHorizontal(){
  if( facingEast() || facingWest() ){
    return 1;
  }
  return 0;
}
 • Ak nechceme vrátiť celočíselnú hodnotu, môžeme vrátiť pravdivostnú hodotu true alebo false:
bool facingHorizontal(){
  if( facingEast() || facingWest() ){
    return true;
  }
  return false;
}
 • Avšak v takom prípade sa však musíme obrátiť na knižnicu, v ktorej je typ bool zadefinovaný: #define <stdbool.h> (eternal_bool.c)
 • Pozrime sa na iný príklad pre vyplnenie dier na ceste: road_incomplete.c. Na prvej mape road.kw sa algortimus zdá byť úplný, no na mape road2.kw vidíme, že algoritmus je neúplný. Opravíme ho pridaním podmienky pred hlavný cyklus:
int main(){
  turnOn("road2.kw");

  if( rightIsClear() ){  // this was added
    fillPothole();
  }

  while( frontIsClear() ){
    movek();
    if( rightIsClear() ){
      fillPothole();
    }
  }

  turnOff();

  return 0;
}
 • Vráťme sa však k príkazu return. Ak funkcia nemá návratovú hodnotu, return sa použije ako samostatný príkaz (road_return.c, road2.kw):
void fillPothole(){
  if( rightIsBlocked() ){
    return;
  }
  turnRight();
  movek();
  if( noBeepersPresent() ){
    putBeeper();
  }
  turnBack();
  movek();
  turnRight();
}

Object-like Macros

 • Čo je to makro? Príkaz preprocesora.
 • Makrá používame, ak potrebujeme zjednotiť výskyt hodnôt v kóde, napr. (road_macro.c, road2.kw):
#define SPEED 200

void turnRight(){
  setStepDelay(0);
  turnLeft();
  turnLeft();
  setStepDelay(SPEED);
  turnLeft();
}

break vs continue

 • Skomplikujme si náš príklad: highway.c, highway.kw.
 • Čo sa však stane, ak chceme vynechať tú dieru na ceste, ktorá už je označená značkou (highway2.kw)?
 • Pozrime sa teraz na príkazy break a continue. Umožňujú predčasne ukončiť vykonávanie aktuálnej iterácie (slučky cyklu).
 • Avšak príkaz break navyše ukončí vykonávanie celého cyklu (highway_break.c, highway2.kw):
while( frontIsClear() ){
  movek();
  if( beepersPresent() ){
    break;
  }
  fillPothole();
}
while( frontIsClear() ){
  movek();
  if( beepersPresent() ){
    continue;
  }
  fillPothole();
}

Doplňujúce zdroje

 1. Break vs continue
 2. Typ bool: c-reference, cplusplus.com

Video