1. týždeň

Etický kódex

Čo je etický kódex?

Podmienkou úspešného absolvovania tohto kurzu je aj odovzdanie riešení niekoľkých zadaní. Keďže však všetci účastníci kurzu budú pracovať na rovnakých zadaniach, je dôležité, aby ste pri ich riešení postupovali čestne. Medzi prijatím pomoci od spolužiaka a odoslaním cudzieho riešenia môže byť totiž veľmi tenká čiara.

Etický kódex túto tenkú čiaru vymedzuje. Predstavuje totiž súbor pravidiel, ktoré hovoria, aké konanie je dovolené, a ktorými činnosťami naopak dochádza k nečestnému konaniu.

Každá práca, ktorú budete odovzdávať, musí byť vaša. Spolupráca na riešení s vašimi spolužiakmi je zakázaná. Výnimkou môže byť akurát požiadanie o pomoc (resp. radu), ale len za predpokladu, že touto pomocou niekto iný nevyrieši prácu za vás. Napr. môžete niekomu ukázať fragment svojho kódu, s ktorým máte problém, ale naopak nesmiete vidieť fungujúce riešenie u spolužiaka.

Nižšie nasleduje zoznam pravidiel, ktoré charakterizujú prípustné a neprípustné konanie. Ak ste si nie istý, či je nejaká činnosť dovolená alebo zakázaná, nerobte ju.

Prípustné správanie

 • So spolužiakmi môžete o znení zadania voľne diskutovať. Rovnako tak môžete voľne diskutovať aj o prednášaných témach a materiáloch (s cieľom lepšie porozumieť problematike).
 • Pomáhať spolužiakom s identifikáciou chýb v ich kóde jeho prezeraním, prekladom alebo ladením (aj na svojom počítači - po odhalení chyby ale tieto kódy zmažte).
 • Svoj chybný kód môžete ukázať, poslať alebo zdieľať s ostatnými (napr. cez snipt, ideone.com alebo podobné služby), aby vám v ňom pomoholi nájsť chybu.
 • Môžete použiť fragmenty kódu, ktoré nájdete na internete. To však len za predpokladu, že tieto fragmenty nie sú samotným riešením úlohy. Nezabudnite samozrejme uviesť zdroj, z ktorého ste takýto fragment kódu získali.
 • Informácie, ktoré idú nad rámec kurzu (napr. dokumentácia ku funkciám), môžete hľadať voľne na webe alebo v dostupnej literatúre. To však za predpokladu, že tieto zdroje neobsahujú kompletné riešenie úlohy, ktorú máte vyriešiť sami.
 • O čiastočných riešeniach môžete s ostatnými diskutovať vo forme diagramov alebo pseudokódu, ale nie vo forme skutočného kódu.
 • Pracovať na zadaní pod vedením tútora (často možno aj za peniaze). To však len v tom prípade, pokiaľ tento neurobí zadanie za vás.

Neprípustné správanie

 • Žiadať o dovolenie vidieť výsledný kód svojho spolužiaka ešte predtým, ako ste odoslali vlastné riešenie.
 • Dekompilovať alebo dissassemblovať ukážkové riešenie.
 • Neuvedenie zdroja prevzatého kódu, ktorý ste použili vo svojom riešení.
 • Je zakázané ukazovať vlastné riešenie problému spolužiakom, ktorí ho ešte riešia.
 • Zaplatiť alebo ponúknuť finančnú odmenu niekomu za prácu, ktorú následne budete vydávať za svoju (odovzdáte ju ako riešenie).
 • Ponúknuť riešenia zadaní potenciálnym budúcim účastníkom kurzu.
 • Kdekoľvek hľadať hotové riešenia zadaní.
 • Rozdeliť si s niekým prácu na zadaní a spojiť vaše čiastočné riešenia.
 • Prezerať cudzie zadanie a založiť svoje riešenie na ňom.

Sankcie za porušenie

V závislosti od závažnosti porušenia tohto kódexu môže študent

 • byť hodnotený počtom bodov 0 za konkrétne zadanie/úlohu,
 • stratiť možnosť získať zápočet z daného predmetu,
 • byť postavený pred disciplinárnu komisiu, alebo
 • byť v najhoršom prípade dočasne alebo úplne vylúčený zo štúdia.

Použitý zdroj pre zostavenie pravidiel