Určitý a nevlastný integrál a ich aplikácie

Ciele
 1. Naučiť študentov počítať určitý integrál pomocou Newtonovho-Leibnizovho vzorca
 2. Naučiť študentov počítať určitý integrál pomocou substitučnej metódy
 3. Naučiť študentov počítať určitý integrál metódou per-partes
 4. Naučiť študentov počítať nevlastný integrál
 5. Naučiť študentov využívať geometrické aplikácie určitého integrálu (plošný obsah rovinného útvaru, objem rotačného telesa, dĺžka krivky)
Úvod
  \(\def\myint#1{\displaystyle\int #1 \,\mathrm{d}x} \def\arctg{\mathop{\rm arctg}}\def\tg{\mathop{\mathrm{tg}}} \def\arccotg{\mathop{\mathrm{arccotg}}} \def\cotg{\mathop{\mathrm{cotg}}}\def\e{\mathrm{e}}\def\a{&} \)Výpočet úrčitého integrálu patrí medzi najdôležitejšie inžinierske aplikácie a využíva sa na riešenie veľkého množstva praktických úloh. Na tomto cvičení sa oboznámime so základnými metódami výpočtu určitého integrálu.
Postup
 1. Výpočet určitého integrálu pomocou Newtonovho-Leibnizovho vzorca

  Určitý integrál v prípade, ak funkcia \(f\) je integrovateľná na intervale \(\langle a;b\rangle\) a má na intervale \(\langle a;b\rangle\) primitívnu funkciu \(F\), počítame pomocou Newtonovho-Leibnizovho vzorca: \[ \int_a^b f\left(x\right)\;\,\mathrm{d}x=\left[F\left(x\right)\right]_{a}^{b}=F\left(b\right)-F\left(a\right). \]
  Príklad: Vypočítajme integrál \(\displaystyle\int_1^2 \left(4x^{{3}}+2x\right)\,\mathrm{d}x\).
  Zobraziť riešenie


 2. Výpočet určitého integrálu substitučnou metódou

  Nech \(\varphi :\;\langle a,\;b\rangle \rightarrow \langle \alpha ,\;\beta \rangle \) má spojitú deriváciu. Nech \(F\) je primitívna funkcia k funkcii \(f(t)\) na \(\langle \alpha ,\;\beta \rangle \). Potom funkcia \(F\left[\varphi \left(x\right)\right]\) je primitívna k \(f\left[\varphi \left(x\right)\right]\cdot \varphi ^{'}\left(x\right)\) na \(\langle a,\;b\rangle \) a platí \[ \int_a^b f\left[\varphi \left(x\right)\right]\cdot \varphi ^{'}\left(x\right)\;\,\mathrm{d}x=\int_{\alpha}^{\beta} f\left(t\right)\;\,\mathrm{d}t. \]
  Príklad: Vypočítajme integrál \(\displaystyle\int_1^{\mathrm{e}} \frac{3+\ln x}{x}\,\mathrm{d}x\).
  Zobraziť riešenie


 3. Výpočet určitého integrálu pomocou metódy per partes

  Nech funkcie \(u\left(x\right),\;v\left(x\right)\) majú spojité derivácie na intervale \(\langle a;b\rangle\). Potom platí \[ \int _a^b u(x)\cdot v^{'}(x)\,\mathrm{d}x =\left[u(x)\cdot v(x)\right]_a^b-\int_a^b u^{'} (x)\cdot v(x)\,\mathrm{d}x. \]
  Príklad: Vypočítajme integrál \(\displaystyle\int_0^1\left(x+1\right)\;\e^{2x}\,\mathrm{d}x\).
  Zobraziť riešenie


 4. Nevlastný integrál

  Integrál funkcie na neohraničenom intervale

  Počítame integrály, v ktorých hociktorá z hraníc môže byť nevlastné číslo.
  Príklad: Vypočítajme integrál \(\displaystyle\int_0^{\infty}\frac{1}{1+x^2} \, \mathrm{d}x\).
  Zobraziť riešenie
  Príklad: Vypočítajme integrál \(\displaystyle\int^0_{-\infty} \frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x\).
  Zobraziť riešenie
  Príklad: Vypočítajme integrál \(\displaystyle\int^{\infty}_{-\infty}\frac{1}{1+x^2}\,\mathrm{d}x\).
  Zobraziť riešenie


  Integrál funkcie neohraničenej na uzavretom intervale

  Príklad: Vypočítajme určitý integrál \(\displaystyle\int_0^1{\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}}\,\mathrm{d}x\).
  Zobraziť riešenie
  Poznámka: Podobne sa definujú nevlastné integrály funkcií, ktoré sú neohraničené v pravom okolí nejakého bodu. Integrál funkcie, ktorá je neohraničená v okolí viacerých bodov intervalu integrovania sa rozdelí na integrály na intervaloch obsahujúcich len jeden ľavostranný alebo pravostranný problém, pričom konvergencia každého takého integrálu sa podudzuje samostatne.
  Poznámka: V niektorých prípadoch, keď nevlastný integrál rozdelený na dve časti diverguje, uvažuje sa spoločná konvergencia, keď sa hranice integrálov volia symetricky. Tak sú definované tzv. hlavné hodnoty integrálov.


 5. Geometrické aplikácie určitého integrálu

  Množina \(D=\left\{\;\left(x,y\right)\in R^{{2}},\;a\leqq x\leqq b,\;g\left(x\right)\leqq y\leqq f\left(x\right)\;\right\}\) popisuje elementárnu oblasť vzhľadom na os \(O_x\) (elementárnu oblasť typu \([x,y]\)).
  Množina \(Q=\left\{\;\left(x,y\right)\in R^{{2}},\;c\leqq y\leqq d,\;\Phi \left(y\right)\leqq x\leqq \Psi \left(y\right)\;\right\}\) popisuje elementárnu oblasť vzhľadom na os \(O_y\) (elementárnu oblasť typu \([y,x]\)).
  Plošný obsah rovinného útvaru

  Plošný obsah elementárnej oblasti \(D\) typu \([x,y]\) vypočítame podľa vzorca \[ P=\int ^b_a \left[f(x)-g(x)\right]\,\mathrm{d}x . \] Plošný obsah elementárnej oblasti \(Q\) typu \(\left[y,x\right]\) vypočítame podľa vzorca \[ P=\int^d_c\left[\Phi(y)-\Psi(y)\right] \,\mathrm{d}y. \]
  Príklad: Vypočítajme obsah časti roviny ohraničenej krivkami \(y=-x\) a \(y=2x-x^{{2}}\).
  Zobraziť riešenie
  Príklad: Vypočítajme obsah časti roviny ohraničenej krivkami \(y=x-2\) a \(x=y^2\).
  Zobraziť riešenie


  Objem rotačného telesa

  Objem rotačného telesa, ktoré vznikne rotáciou elementárnej oblasti \(D\) okolo osi \(o_x\), vypočítame podľa vzorca \[ V=\pi \int^b_a \left[f^{2}(x)-g^2(x)\right]\,\mathrm{d}x. \]
  Príklad: Vypočítajme objem telesa, ktoré vznikne rotáciou oblasti ohraničenej krivkami \(y=x^2\), \(y=2-x^2\) okolo osi \(o_x\).
  Zobraziť riešenie
  Objem rotačného telesa, ktoré vznikne rotáciou elementárnej oblasti \(Q\) okolo osi \(o_y\), vypočítame podľa vzorca \[ V=\pi \int^d_c \left[\Phi^2(y)-\Psi^2(y)\right] \,\mathrm{d}y . \]
  Príklad: Vypočítajme objem telesa, ktoré vznikne rotáciou oblasti ohraničenej krivkami \(x=y^2\), \(y=x-2\) okolo osi \(o_y\).
  Zobraziť riešenie


  Dĺžka krivky

  Dĺžku krivky \(C\) danej funkciou \(y=f(x)\) na intervale \(\langle a;b\rangle\), pričom \(f(x)\) má spojitú deriváciu, vypočítame takto: \[ L=\int_{a}^{b}\sqrt{1+[f^{\prime}(x)]^2}\,\mathrm{d}x. \]
  Príklad: Vypočítajme dĺžku danej krivky \(C\): \(y=\ln\sin x\), \(x\in \langle \frac{\pi }{3};\frac{2\pi }{3}\rangle.\)
  Zobraziť riešenie
Doplňujúce úlohy
  Úloha: Vypočítajte určité integrály:
  1. \(\myint{_0^1 \left(x^{{2}}+x+1\right)}\)
   Zobraziť výsledok
  2. \(\myint{_1^4 \left(\sqrt{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}\)
   Zobraziť výsledok
  3. \(\myint{_{-1}^1 \frac{x^{{2}}-5x+6}{x-2}}\)
  4. \(\myint{_0^1 \frac{\mathrm{e}^x}{3+\mathrm{e}^x}}\)
   Zobraziť výsledok
  5. \(\myint{_0^{\pi /2} \left(3-2\sin x+3\sin ^2 x\right)\cdot\cos x}\)
  6. \(\myint{_2^3 \left(1-x\right)^{-3}}\)
   Zobraziť výsledok
  7. \(\myint{_0^1 2x\;\left(x^2+2\right)^3}\)
   Zobraziť výsledok
  8. \(\myint{_0^1 x\,\mathrm{e}^{1+x^2}}\)
   Zobraziť výsledok
  9. \(\myint{_1^{\mathrm{e}} \frac{\sqrt{2+\ln x}}{x} }\)
  10. \(\myint{_0^{\pi /2} \left(2-\cos x\right)^4\sin x}\)
   Zobraziť výsledok
  11. \(\myint{_1^2 \left(3x-1\right)\;\mathrm{e}^x}\)
   Zobraziť výsledok
  12. \(\myint{_2^{\mathrm{e}} x\cdot\ln x}\)
   Zobraziť výsledok
  13. \(\myint{_5^6 \frac{4x+2}{x^{{2}}-2x-8}}\)
   Zobraziť výsledok
  14. \(\myint{_0^7 \frac{x-1}{\sqrt[{{3}}]{x+1}}}\)
   Zobraziť výsledok
  15. \(\myint{_0^1 \frac{1}{\sqrt{x^{{2}}+4x+5}}}\)
   Zobraziť výsledok
  16. \(\myint{_1^2 \frac{\mathrm{e}^x}{1-\mathrm{e}^{2x}}}\)
   Zobraziť výsledok
  17. \(\myint{_0^1 \frac{4}{2+\mathrm{e}^x}}\)
   Zobraziť výsledok
  Úloha: Vypočítajte nevlastné integrály:
  1. \(\myint{_2^{\infty} \left(\frac{3}{x}+\frac{2}{x^2}\right)^2}\)
   Zobraziť výsledok
  2. \(\myint{_2^{\infty} \left(\frac{3}{x}+\frac{2}{x^2}\right)}\)
  3. \(\myint{_3^{\infty} \frac{1}{\left(x-2\right)^2}}\)
  4. \(\myint{_0^{\infty} \mathrm{e}^{-3x}}\)
   Zobraziť výsledok
  5. \(\myint{_1^{\infty} \frac{\mathrm{e}^{1/x}}{x^2}}\)
   Zobraziť výsledok
  6. \(\myint{_2^{\infty} \frac{\ln x}{x}}\)
  7. \(\myint{_2^{\infty} \frac{1}{x\,\ln x}}\)
  8. \(\myint{_2^{\infty} \frac{1}{x\,\ln^2 x}}\)
   Zobraziť výsledok
  9. \(\myint{_1^{\infty} \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}\)
  10. \(\myint{_1^{\infty} \frac{x}{\mathrm{e}^x}}\)
   Zobraziť výsledok
  11. \(\myint{_0^{\infty} x\cdot \mathrm{e}^{-x^2}}\)
   Zobraziť výsledok
  12. \(\myint{_{-\infty}^{-0{,}5} \frac{1}{x^2+x+1}}\)
   Zobraziť výsledok
  13. \(\myint{_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{x^2+2x+2}}\)
  14. \(\myint{_{-\infty}^{\infty} \frac{\arctg^2 x}{1+x^2}}\)
   Zobraziť výsledok
  Úloha: Vypočítajte obsah časti roviny ohraničenej krivkami:
  1. \(y=2x,\;y=x,\;x=5 \)
   Zobraziť výsledok
  2. \( y=5-2x,\;y=2+x,\;x=0\)
   Zobraziť výsledok
  3. \(y=x^2-2x,\;y=0 \)
   Zobraziť výsledok
  4. \( y=x^2-2x,\;y=x\)
   Zobraziť výsledok
  5. \(y=6x-x^2,\;y=0 \)
  6. \(y=-x^2+4x-2,\;y+x=2 \)
   Zobraziť výsledok
  7. \(y=x^2-3x+10,\;y=2x+4 \)
   Zobraziť výsledok
  8. \(y=x^2+x,\;y=2x+2 \)
   Zobraziť výsledok
  9. \(y=-x^{{2}}+2,\;y=-3x+4 \)
   Zobraziť výsledok
  10. \(y=x^2-x-6,\;y=-x^2+5x+14 \)
   Zobraziť výsledok
  11. \(y=x^2+2x+10,\;y=-x^2-4x+18 \)
   Zobraziť výsledok
  12. \(y=x^2-x,\;y=-x^2+3x \)
   Zobraziť výsledok
  13. \(y=2x^2-x-2,\;y=x^2+2x+2 \)
   Zobraziť výsledok
  14. \( y=x^2,\;y^2=x\)
   Zobraziť výsledok
  15. \(xy=4,\;x+y=5 \)
   Zobraziť výsledok
  16. \(xy=5,\;y=6-x \)
  17. \(y=\dfrac{4}{x},\;y=6-2x \)
  18. \( y=x^3,\;y=4x\)
  19. \(y=\mathrm{e}^x,\;y=0,\;x=0,\;x=1 \)
   Zobraziť výsledok
  20. \(y=\mathrm{e}^{2x},\;y=\mathrm{e}^x+2,\;x=0 \)
   Zobraziť výsledok
  21. \(y=\mathrm{e}^{2x}-3,\;y=\mathrm{e}^x-1,\;x=0 \)
   Zobraziť výsledok
  22. \(y=2\mathrm{e}^x+3,\;y=\mathrm{e}^{2x},\;x=0 \)
  23. \( y=3-x,\;y=x,\;y=0\)
   Zobraziť výsledok
  24. \( y=x+1,\;y=7-x,\;y=0\)
  25. \(x=4,\;y^2=x \)
   Zobraziť výsledok
  26. \(x=6,\;x=y^2-3 \)
  27. \(y=x-2,\;y^2=x \)
   Zobraziť výsledok
  28. \( x=y^2,\;x+y-6=0\)
   Zobraziť výsledok
  29. \(x=y^2,\;x-3y-4=0 \)
   Zobraziť výsledok
  30. \( y^2=x+1,\;x+2y-2=0\)
   Zobraziť výsledok
  31. \(x=y^2-2,\;x-y-4=0 \)
   Zobraziť výsledok
  32. \( y=x+1,\;\left(y-1\right)^2=x\)
   Zobraziť výsledok
  33. \(y=\dfrac{8}{x},\;y=2x,\;y=6 \)
   Zobraziť výsledok
  34. \(y=\dfrac{8}{x},\;y=\dfrac{x}{2},\;y=5 \)
   Zobraziť výsledok
  35. \( y=\dfrac{6}{x},\;y=\dfrac{x}{6},\;y=3\)
  36. \(y=\ln x,\;y=0,\;y=\mathrm{e},\;x=0 \)
   Zobraziť výsledok
  Úloha: Vypočítajte objem telesa, ktoré vznikne rotáciou okolo osi \(o_x\) oblasti ohraničenej krivkami:
  1. \(y=2x,\;y=x,\;x=5 \)
  2. \(y=5-2x,\;y=2+x,\;x=0\)
  3. \( y=3x+1,\;y=0,\;x=0,\;x=1\)
  4. \(y=2x-x^2,\;y=0 \)
   Zobraziť výsledok
  5. \(y=x^2+2,\;y=2x^2+1 \)
   Zobraziť výsledok
  6. \( y=x^2,\;y=1-x^2\)
   Zobraziť výsledok
  7. \(y=x^2+2,\;y=0,\;x=-1,\;x=3 \)
   Zobraziť výsledok
  8. \(y=6x-x^{{2}},\;y=0 \)
   Zobraziť výsledok
  9. \(y=x^2,\;y^2=x \)
   Zobraziť výsledok
  10. \(xy=4,\;x+y=5 \)
  11. \(xy=5,\;y=6-x \)
   Zobraziť výsledok
  12. \( y=\dfrac{4}{x},\;y=6-2x\)
   Zobraziť výsledok
  13. \( y=x^3,\;y=4x,\;x\ge 0\)
   Zobraziť výsledok
  14. \(y=\mathrm{e}^x,\;y=0,\;x=0,\;x=1 \)
   Zobraziť výsledok
  15. \(y=\mathrm{e}^{-x/10},\;y=0,\;x=0,\;x=10 \)
   Zobraziť výsledok
  16. \(y=\mathrm{e}^{x/2},\;y=e,\;x=0 \)
   Zobraziť výsledok
  17. \( y=\mathrm{e}^{2x},\;y=1,\;x=4\)
   Zobraziť výsledok
  18. \(y=\mathrm{e}^x,\;y=\dfrac{1}{x},\;x=2,\;x=3 \)
   Zobraziť výsledok
  19. \(y=\mathrm{e}^{-x},\;y=x+1,\;x=2 \)
   Zobraziť výsledok
  20. \(y=3-x,\;y=x,\;y=0 \)
   Zobraziť výsledok
  21. \(y=x+1,\;y=7-x,\;y=0 \)
   Zobraziť výsledok
  22. \(x=4,\;y^2=x \)
  23. \(x=6,\;x=y^2-3 \)
   Zobraziť výsledok
  24. \( y=\dfrac{8}{x},\;y=2x,\;y=6\)
   Zobraziť výsledok
  25. \(y=\dfrac{8}{x},\;y=\dfrac{x}{2},\;y=5 \)
  26. \( y=\dfrac{6}{x},\;y=\dfrac{x}{6},\;y=3\)
  Úloha: Vypočítajte objem telesa, ktoré vznikne rotáciou okolo osi \(o_{{y}}\) oblasti ohraničenej krivkami:
  1. \( y=3-x,\;y=x,\;y=0\)
   Zobraziť výsledok
  2. \( x=4,\;y^2=x\)
   Zobraziť výsledok
  3. \( y=x-2,\;y^{{2}}=x\)
   Zobraziť výsledok
  4. \( x=y^2,\;x+y-6=0\)
   Zobraziť výsledok
  5. \(x=y^2,\;x-3y-4=0 \)
  6. \( y=x+1,\;\left(y-1\right)^2=x\)
   Zobraziť výsledok
  7. \( y=\dfrac{8}{x},\;y=2x,\;y=6\)
   Zobraziť výsledok
  8. \(y=\dfrac{8}{x},\;y=\dfrac{x}{2},\;y=5 \)
   Zobraziť výsledok
  9. \(y=\dfrac{6}{x},\;y=\dfrac{x}{6},\;y=3 \)
  10. \(y=\ln x,\;y=0,\;y=\mathrm{e},\;x=0 \)
   Zobraziť výsledok
  Úloha: Vypočítajte dĺžku krivky:
  1. \( C:\;y=\dfrac{\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}}{2},\;x\in \langle 0;3\rangle \)
   Zobraziť výsledok
  2. \(C:\;y=\dfrac{x^2}{4}-\dfrac{\ln x}{2},\;x\in \langle 1;4\rangle \)
   Zobraziť výsledok
  3. \(C:\;y=1-\ln(\cos x),\;x\in \left\langle 0;\dfrac{\pi }{4}\right\rangle \)
   Zobraziť výsledok
  4. \( C:\;y=2\sqrt{x^3},\;x\in \langle 0;2\rangle\)
   Zobraziť výsledok
  5. \(C:\;y=2\sqrt{x},\;x\in \langle 1;2\rangle \)
   Zobraziť výsledok
  6. \(C:\;y=\ln \dfrac{\mathrm{e}^x+1}{\mathrm{e}^x-1},\;x\in \langle \ln 2;\ln 5\rangle \)
   Zobraziť výsledok
  7. \(C:\;y=\mathrm{e}^x,\;x\in \langle 0;1\rangle \)
   Zobraziť výsledok
Doplňujúce zdroje
 1. Stránka predmetu Matematika 1 .
 2. Džurina, Grinčová, Pirč: Úvod do predmetu Matematika 1 .
 3. Baculíková, Grinčová: Matematika 1. Vzorové a neriešené úlohy .
comments powered by Disqus