Organizácia cvičení a podmienky udelenia zápočtu

Ciele predmetu
 1. Cieľom predmetu je oboznámenie študentov so základnými algebrickými pojmami a štruktúrami.
 2. Študenti si na cvičeniach osvoja aj základné vedomosti z teórie grafov, zoznámia sa s viacerými algoritmami riešenia grafových úloh, napríklad pri určovaní optimálnzch tokov v sieťach.
 3. Druhá časť cvičení je venovaná teórii algoritmov a zložitosti.
  Cvičenia sú zamerané na zvládnutie teoretických pojmov a riešenie úloh.
Podmienky pre získanie zápočtu
Vyučujúci

Prednášajúci:
Cvičiaci:
Zdroje
 1. Učebnica Marián Klešč: Diskrétna matematika.
 2. Zbierka: Berežný Š. – Draženská E. – Kravecová D.: Zbierka úloh z Diskrétnej matematiky
 3. Draženská E.: Zbierka riešených a neriešených príkladov, Cvičenia - Kapitoly 1 - 2
 4. Draženská E.: Zbierka riešených a neriešených príkladov, Cvičenia - Kapitoly 3 - 4
 5. Papadimitriou, Ch. - Steiglitz, K.: Combinatorial Optimization - Algorithms and Complexity.
 6. Plesník, J.: Grafové algoritmy, Veda VSAV Bratislava, 1983
 7. Učebný text (S. Dasgupta, C.H. Papadimitriou, U.V. Vazirani)
comments powered by Disqus