Trieda co-NP a aproxímativné algoritmy.

Ciele
 1. Zvládnuť základné definície.
 2. Vedieť rozlišiť, či daný kombinatorický problém patrí do triedy co-NP.
Postup
 1. Úloha: Problém kliky je silne NP-úplný, pretože klika\(_n\) je rovnaký problém ako klika nakoľko \(k=\)number\((I)\leqq V\) pre všetky zmysluplné inštancie \(I=((V,E),k)\) problému kliky.
  Úloha: Algoritmus Kostra
  1. Nájdi minimálnu kostru \(T\) grafu \(G\) s maticou vzdialenosti \((d_{ij})\).
  2. Vytvor multigraf \(G\) zdvojením každej hrany kostry \(T\).
  3. Nájdi eulerovské spojenie grafu \(G\) a zahniezdenú cestu. Veta 4. Algoritmus Kostra je 1-aproximatívny algoritmus pre TSP.
  Úloha: Christofides
  1. Nájdi minimálnu kostru $T$ grafu $G$ s maticou vzdialeností \((d_{ij})\).
  2. vrcholy \(T\), ktoré majú nepárny stupeň a kompletné spárenie \(M\) s minimálnym súčtom ohodnotení hrán v kompletnom grafe pozostávajúcom len z týchto vrcholov. Nech \(G'\) je multigraf s vrcholmi \(\{1,\dots,n\}\) a hranami patriace \(T\) a patriace \(M\).
  3. Nájdi eulerovské spojenie a zahniezdenú cestu.
Zdroje
 1. Papadimitriou, Ch. - Steiglitz, K.: Combinatorial Optimization - Algorithms and Complexity.
 2. Plesník, J.: Grafové algoritmy, Veda VSAV Bratislava, 1983
 3. Učebný text (S. Dasgupta, C.H. Papadimitriou, U.V. Vazirani)
comments powered by Disqus