Eulerovské grafy, farbenie grafov, chromatické číslo a chromatický index grafu

Ciele
 1. Eulerovské grafy.
 2. Problém okružnej cesty.
 3. Farbenie grafov.
 4. Chromatické číslo grafu.
 5. Chromatický index grafu.
Úvod
  Obsah toho cvičenia je tvorený dvomi veľkými časťami:
  1. Eulerovskosť grafov,
  2. Farbenie grafov.
  Aplikácie eulerovských grafov sú dosť rozšírené v praxi, preto okrem precvičenia základných pojmov sú tu zaradené úlohy aj na jednu z najrozšírenejších aplikácii eulerovských grafov, a to "Problém okružnej cesty".
  S farbením grafov je úzko spätý pojem chromatického čísla - týka sa vrcholového farbenia a chromatického indexu - týka sa hranového farbenia grafov.
  Pre úspešné zvládnutie toho cvičenia sa samozrejme predpokladá znalosť teoretických vedomosti prezentovaných na prednáške.
Postup
 1. Príklad: Sú grafy zadané nasledujúcimi diagramami eulerovské?
  Zobraziť riešenie
 2. Príklad: Dajú sa grafy zadané nasledujúcimi diagramami pokryť jedným uzavretým ťahom?
  Zobraziť riešenie
 3. Príklad: Pre graf daný nasledujúcim diagramom vyriešte problém okružnej cesty.
  Zobraziť riešenie
 4. Príklad: Pre graf daný nasledujúcim diagramom vyriešte problém okružnej cesty.
  Zobraziť riešenie
 5. Príklad: Pre grafy dané nasledujúcimi diagramami vyriešte problém okružnej cesty.
  Zobraziť riešenie
 6. Príklad: Pre grafy dané nasledujúcimi diagramami vyriešte problém okružnej cesty.
  Zobraziť riešenie
 7. Príklad: Určte chromatické číslo grafov daných nasledujúcimi diagramami.
  Zobraziť riešenie
 8. Príklad: Určte chromatický index grafov daných nasledujúcimi diagramami.
  Zobraziť riešenie
Zdroje
 1. Klešč M.: Diskrétna matematika, Košice, 2006.
 2. Bučko M. - Klešč, M.: Diskrétna matematika, Elfa, Košice, 1999.
 3. Klešč M. - Plavka, J.: Grafové algoritmy a formálna logika, Košice 2008.
 4. Matoušek J. - Nešetřil J.:Kapitoly z diskrétní matematiky, Matfyzpress, Praha 1996.
Doplňujúce úlohy
  Úloha: Ktoré z grafov, znázornených nasledujúcimi diagramami, sú eulerovské?
  Ak sú, pokúste sa nakresliť ich diagramy jedným uzavretým ťahom.
  Úloha: V grafoch daných nasledujúcimi diagramami zistite hodnotu minimálnej okružnej cesty.
  Úloha: Minimálne koľko vrcholov musí mať graf so \(74\) hranami, aby sme vedeli zaručiť, že chromatický index grafu je aspoň \(5\)?
  Úloha: Nájdite chromatické číslo a chromatický index grafov daných nasledujúcimi diagramami.
comments powered by Disqus