Vzdialenosti v grafe, stromy, kostry

Ciele
 1. Grafová postupnosť.
 2. Izomorfizmus grafov.
 3. Sledy, ťahy, cesty, kružnice.
 4. Vzdialenosti v grafe.
 5. Polomer, priemer a stred grafu.
 6. Stromy. Polomer, priemer a stred stromu.
 7. Orientované stromy.
Úvod
  Na tomto cvičení sa budeme zaoberať grafovou postupnosťou, jej nejednoznačnosťou a prechodom z postupnosti na diagram a naopak. Ďalším dôležitým pojmom je izomorfizmus grafov. Metrické vlastnosti grafov si overíme v príkladoch na grafoch aj stromoch. Vysvetlíme a precvičíme si základné pojmy týkajúce sa stromov.
  Pre úspešné zvládnutie toho cvičenia sa predpokladajú teoretické vedomosti prezentované na prednáške.
Postup
 1. Úloha: Zistite, či dané postupnosti sú grafové. Zdôvodnite.
  1. 6, 5, 4, 4, 4, 3, 2, 1
  2. 8, 5, 3, 3, 3, 3, 2, 1
  3. 5, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1
  Zobraziť riešenie
 2. Úloha: Zistite, ktoré z diagramov znázornených na obrázku, reprezentujú izomorfné grafy? Označte vrcholy a nájdite izomorfizmus, alebo zdôvodnite, prečo nie sú izomorfné.
  Zobraziť riešenie
 3. Úloha: V grafe G danom nasledujúcim diagramom nájdite všetky vrcholy, ktorých vzdialenosť od vrcholu \(v_1\) je tri.
  Zobraziť riešenie
 4. Úloha: Určte excentricity všetkých vrcholov, polomer, priemer a stred grafu \(G\) z predchádzajúceho príkladu.
  Zobraziť riešenie
 5. Úloha: Aký je súčet stupňov vrcholov v strome s 9 vrcholmi? Aký je súčet stupňov vrcholov, ak počet vrcholov je \(n\)?
  Zobraziť riešenie
 6. Úloha: Nájdite polomer, priemer a stred stromu, ktorého diagram je na obrázku:
  Zobraziť riešenie
 7. Úloha: Nájdite polomer, priemer a stred stromu, ktorého diagram je na obrázku:
  Zobraziť riešenie
 8. Úloha: Na nasledujúcom obrázku sú znázornené diagramy 4 orientovaných stromov. O každom jednom rozhodnite, či je alebo nie je koreňovým stromom. Ak je, overte či je alebo nie je binárným stromom a pre binárne stromy určte ich hĺbku.
  Zobraziť riešenie
Zdroje
 1. Klešč M.: Diskrétna matematika, Košice, 2006.
 2. Bučko M. - Klešč, M.: Diskrétna matematika, Elfa, Košice, 1999.
 3. Klešč M. - Plavka, J.: Grafové algoritmy a formálna logika, Košice 2008.
 4. Matoušek J. - Nešetřil J.: Kapitoly z diskrétní matematiky, Matfyzpress, Praha 1996.
Doplňujúce úlohy
  Úloha: Zistite, či dané postupnosti sú grafové. Ak nie, zdôvodnite prečo, ak áno, nakreslite diagram príslušného grafu.
  a) 3,6,2,1,5,4,3
  b) 4,5,3,5,5,5,5,4
  c) 4,7,3,3,5,5,4,7,7,4,4,3
  d) 12,6,8,2,11,3,7,14,11,9,7,2,2,2,5,4,3
  Úloha: Pre aké \(k\) je postupnosť grafová? Nakreslite diagram zodpovedajúcich grafov.
  \(5, 3, k, 3, 3, 1\).
  Úloha: Ktoré z grafov, ktorých diagramy sú znázornené na obrázkoch, sú izomorfné? Označte ich vrcholy a nájdite izomorfizmus, alebo zdôvodnite, prečo nie sú izomorfné.
  Úloha: Je možné graf zadaný diagramom zobraziť sám na seba tak, aby zobrazenie nebolo identitou? Zdôvodnite.
  Úloha: Znázornite diagramy všetkých neizomorfných stromov s piatimi hranami.
  Úloha: Nájdite polomer, priemer a stred stromov, daných diagramami:
comments powered by Disqus