Hamiltonovské grafy, planárnosť grafov, miery neplanárnosti

Ciele
 1. Hamiltonovské grafy.
 2. Mosty a artikulácie.
 3. Nutné podmienky hamiltonovskosti grafov.
 4. Problém obchodného cestujúceho.
 5. Planárnosť grafov.
 6. Homeomorfizmus grafov a Kuratowského veta.
Úvod
  1. Prvá časť toho cvičenia bude venovaná hamiltonovskosti grafov, overovaniu niektorých nutných podmienok a Problému obchodného cestujúceho, ktorý je vlastne aplikáciou hamiltonovských grafov.
  2. Druhá časť sa bude zaoberať planárnosťou grafov. Precvičované budú hlavne dve základné vety a to Eulerova a Kuratowského. Na záver sú zaradené jednoduché príklady týkajúce sa overovania planárnosti grafov.
  3. Pre úspešné zvládnutie toho cvičenia sa predpokladajú teoretické vedomosti prezentované na prednáške. Je dôležité, aby študent poznal základné definície a znenia dôležitých viet uvedených na prednáške.
Postup
 1. Príklad: V grafe danom nasledujúcim diagramom určte všetky mosty.
  Zobraziť riešenie
 2. Príklad: V grafe z predchádzajúcej úlohy určte všetky artikulácie.
  Zobraziť riešenie
 3. Príklad: Načrtnite diagram ľubovoľného grafu, ktorý obsahuje
  1. artikuláciu, ale nie most,
  2. most, ale nie artikuláciu,
  3. aj most, aj artikuláciu.
  Zobraziť riešenie
 4. Príklad: Na 16-tich vrcholoch zostrojte pravidelný súvislý graf 3. stupňa
  1. bez mosta
  2. s mostom
  Zobraziť riešenie
 5. Príklad: Zistite, či grafy \(G_1\), \(G_2\), \(G_3\) určené diagramami sú hamiltonovské. Ak áno, vyznačte hamiltonovskú kružnicu, ak nie, zdôvodnite prečo.
  Zobraziť riešenie
 6. Príklad: V grafe danom nasledujúcim diagramom riešte problém obchodného cestujúceho pomocou rozhodovacieho stromu.
  Zobraziť riešenie
 7. Príklad: Je daný súvislý planárny graf \(G\), ktorý má 11 vrcholov. Vieme, že odobratím 5 hrán dostaneme jeho kostru. Koľko hrán má daný graf?
  Zobraziť riešenie
 8. Príklad: Overte planárnosť grafu daného nasledujúcim diagramom.
  Zobraziť riešenie
 9. Príklad: Overte planárnosť grafu daného nasledujúcim diagramom.
  Zobraziť riešenie
 10. Príklad: Overte planárnosť grafu daného nasledujúcim diagramom.
  Zobraziť riešenie
Zdroje
 1. Klešč M.: Diskrétna matematika, Košice, 2006.
 2. Bučko M. - Klešč, M.: Diskrétna matematika, Elfa, Košice, 1999.
 3. Klešč M. - Plavka, J.: Grafové algoritmy a formálna logika, Košice 2008.
 4. Matoušek J. - Nešetřil J.:Kapitoly z diskrétní matematiky, Matfyzpress, Praha 1996.
Doplňujúce úlohy
  Úloha: Zistite, ktoré z grafov daných nasledujúcimi diagramami, sú, resp. nie sú hamiltonovské. Ak sú hamiltonovské, nájdite hamilt. kružnicu, ak nie sú hamiltonovské, zdôvodnite prečo.
  Úloha: V grafoch, ktoré sú dané nasledujúcimi diagramami riešte problém obchodného cestujúceho pomocou rozhodovacieho stromu.
  Úloha: Pokúste sa zdôvodniť, prečo grafy dané nasledujúcimi diagramami nie sú planárne.
  Úloha: Zistite, ktoré z grafov daných nasledujúcimi diagramami, sú, resp. nie sú planárne. Svoje tvrdenia zdôvodnite.
comments powered by Disqus