Cyklickosť digrafov, ATO, vzdialenosti v grafe a digrafe

Ciele
 1. Orientované sledy, orientované ťahy, dráhy, cykly.
 2. Cyklickosť digrafov a algoritmus topologického očíslovania vrcholov.
 3. Hranovo ohodnotené digrafy a ich charakteristiky.
 4. Vzdialenosti v grafe a v digrafe.
 5. Dijkstrov algoritmus.
Úvod
  Mnohé reálne procesy sú simulované na grafoch a digrafoch, na ktoré sú kladené požiadavky, ako cyklickosť, acyklickosť, sú určené ich hranové ohodnotenia a iné charakteristiky. Táto časť je zameraná na algoritmy na určenie a overovanie cyklickosti a hľadanie minimálnej cesty v grafe a digrafe. Pre úspešné zvládnutie toho cvičenia sa predpokladajú teoretické vedomosti prezentované na prednáške. Po úspešnom absolvovaní tohto cvičenia by mal študent zvládnuť nasledujúce:
  1. nájsť v diagrame digrafu orientované sledy, orientované ťahy, dráhy, cykly a poznať rozdiely medzi nimi;
  2. určiť súvislosť a silnú súvislosť digrafu;
  3. pomocou ATO zistiť, či je digraf acyklický;
  4. pomocou ATO nájsť topologické očíslovanie vrcholov acyklického digrafu;
  5. použiť Dijkstrov algoritmus na nájdenie najkratších ciest z vopred daného vrchola grafu;
  6. použiť Dijkstrov algoritmus na nájdenie najkratších ciest z vopred daného vrchola digrafu;
  Postupne precvičíme úlohy zo všetkých cieľových oblastí.
Postup
 1. Príklad: Je digraf daný nasledujúcim diagramom silne súvislý? Zdôvodnite.
  Zobraziť riešenie
 2. Príklad: Nech je daný graf kocky (diagram je na obrázku). Zvoľte orientáciu jeho hrán tak, aby vznikol silne súvislý digraf.
  Zobraziť riešenie
 3. Príklad: Máme digraf daný nasledujúcim diagramom.
  Zistite, či je daný digraf cyklický, alebo nie.
  Zobraziť riešenie
 4. Príklad: Máme digraf daný nasledujúcim diagramom.
  Zistite, či je daný digraf cyklický, alebo nie.
  Zobraziť riešenie
 5. Príklad: Je daný digraf nasledujúcim diagramom.
  Pomocou ATO zistite, či je daný digraf cyklický, alebo nie. Ak nie je, topologicky očíslujte jeho vrcholy.
  Zobraziť riešenie
 6. Príklad: Je daný hranovo ohodnotený graf nasledujúcim diagramom.
  1. Určte vzdialenosť vrcholu \(v_1\) a vrcholu \(v_4\).
  2. Do ktorého nesusedného vrcholu má vrchol \(v_5\) najmenšiu vzdialenosť?
  Zobraziť riešenie
 7. Príklad: Nasledujúcim diagramom je daný hranovo ohodnotený graf. Pomocou Dijkstrovho algoritmu nájdite vzdialenosti z vrcholu \(g\) do ostatných vrcholov.
  Zobraziť riešenie
 8. Príklad: Nasledujúcim diagramom je daný hranovo ohodnotený digraf. Zistite vzdialenosti z vrcholu \(v_1\) do ostatných vrcholov, tiež vzdialenosti z vrcholu \(v_4\) do ostatných vrcholov.
  Zobraziť riešenie
 9. Príklad: Nasledujúcim diagramom je daný hranovo ohodnotený digraf. Pomocou Dijkstrovho algoritmu nájdite vzdialenosti z vrcholu \(h\) do ostatných vrcholov.
  Zobraziť riešenie
Zdroje
 1. Klešč M.: Diskrétna matematika, Košice, 2006.
 2. Bučko M. - Klešč, M.: Diskrétna matematika, Elfa, Košice, 1999.
 3. Klešč M. - Plavka, J.: Grafové algoritmy a formálna logika, Košice 2008.
 4. Berežný, Š. - Draženská, E. - Kravecová, D.: Zbierka úloh z diskrétnej matematiky, Košice 2005.
Doplňujúce úlohy
  Úloha: Majme danú kružnicu \(K\) dĺžky \(d\geq 3\). Koľkými spôsobmi môžeme zvoliť orientáciu všetkých jej hrán tak, aby vznikol acyklický digraf?
  Úloha: Máme digraf daný nasledujúcim diagramom.
  Pomocou ATO topologicky očíslujte vrcholy daného digrafu.
  Úloha: Máme digraf daný nasledujúcim diagramom.
  Zistite, či je daný digraf cyklický, alebo nie.
  Úloha: Máme graf daný nasledujúcim diagramom. Pomocou Dijkstrovho algoritmu nájdite vzdialenosti z vrcholu \(V\) do ostatných vrcholov.
  Úloha: Máme digraf daný nasledujúcim diagramom. Pomocou Dijkstrovho algoritmu nájdite vzdialenosti z vrcholu \(V\) do ostatných vrcholov.
comments powered by Disqus