Opakujúci študenti

Podmienky získania zápočtu pre opakujúcich študentov

  • Ak študent už získal zápočet v predchádzajúcom školskom roku, môže mu byť udelený (uznaný) minimálny zápočet (21 bodov) v tomto školskom roku. O uznaní zápočtu rozhoduje garant predmetu, ktorému študent odošle žiadosť o uznanie zápočtu e-mailom. Študent nemusí navštevovať prednášky, cvičenia a nemusí vypracovať zadania. V prípade, že študent chce získať nový zápočet, musí predmet absolvovať znova podľa pokynov v nasledujúcom bode.
  • Ak študent v predchádzajúcom školskom roku nezískal zápočet (alebo chce získať zápočet ešte raz), musí opätovne absolvovať predmet v tomto školskom roku. Študent nemusí navštevovať prednášky ani cvičania. Študent musí vypracovať a v riadnych termínoch odovzdať všetky zadania, tak aby splnil bodové podmienky pre udelenie zápočtu. Študent musí byť evidovaný u jedného z cvičiacich, ktorého si vyberie podľa svojho študijného programu a podľa možností svojho rozvrhu a rozvrhu cvičiaceho. Študent kontaktuje zvoleného cvičiaceho v priebehu prvého týždňa semestra. Študent sa musí dostaviť na tie cvičenia zvoleného cvičiaceho, na ktorých sa preberajú osobne hodnotené zadania.

Poznámka: Piatkové cvičenie pre opakujúcich študentov nie je potrebné navštevovať. Evidovanie cvičenia v rozvrhu a priradenie opakujúcich študentov bolo vykonané z organizačných dôvodov a dôvodov daných systémom prihlasovania sa študentov do rozvrhu.