Typy údajov a vývojové diagramy.

Ciele
 1. Naučiť sa určovať údajové typy pre reprezentáciu údajov.
 2. Vedieť odôvodniť výber použitého údajové typu.
 3. Naučiť sa vytvárať vývojové diagramy pre jednoduché problémy.
 4. Naučiť sa vytvárať vývojové diagramy s použitím jednorozmerných a viacrozmerných polí.
Úvod
  Neštruktúrované údajové typy:
  • enumeračný (vymenovanie hodnôt patriacich danému typu) - enum
  • celočíselný - int
  • reálne čísla - float
  • znakový - char
  • logický - bool
  Štruktúrované údajové typy so statickou štruktúrou:
  • pole - typ_prvku_poľa identifikátor[počet_prvkov];
  • záznam -
           struct [menovka] {
                 typ_položky1 názov_položky1;
                 typ_položky2 názov_položky2;
                 ...
                 typ_položkyN názov_položkyN;
               };
           
           
  Nasledujúca tabuľka obsahuje množinu značiek pre tvorbu vývojových diagramov.
Postup
 1. Určovanie vhodných údajových typov pre reprezentáciu údajov.
  Úloha: Navrhnite aké typy premenných budú potrebné pri spracovaní komplexných čísel.
  Zobraziť výsledok
  Úloha: Navrhnite aké premenné by ste použili pri spracovaní osobných údajov zamestnanca, ak sa uchováva meno, priezvisko, dátum narodenia, pohlavie, počet detí a bydlisko. Aké údajové typy môžu použité pre reprezentáciu dátumu a pohlavia? Definujte údajový typ zamestnanec ako štruktúrovaný typ záznam.
  Zobraziť výsledok
  Úloha: Navrhnite ako by ste reprezentovali rozloženie stavu šachovnice použitím poľa. Navrhnite aspoň dva rôzne údajové typy na reprezentáciu políčka šachovnice.
  Zobraziť výsledok
  Úloha: Navrhnite vhodnú údajovú štruktúru pre reprezentáciu geometrického bodu. Bod je definovaný dvoma súradnicami a farbou. Farbu definujte ako jednu hodnotu alebo po zložkách (RGB - červená, zelená, modrá).
  Zobraziť výsledok
 2. Úloha: Pre dve načítané celé čísla z klávesnice zistite a na štandardný výstup vypíšte najväčší spoločný deliteľ.
  Úloha: Navrhnite vývojový diagram na výpočet faktoriálu zadaného čísla N.
  Úloha: Navrhnite vývojový diagram na výpočet súčtu prvých N prirodzených čísel.
 3. Úloha: Navrhnite vývojový diagram na načítanie jednorozmerného poľa s N prvkami, výpis poľa a počtu prvkov, ktoré obsahujú nepárne čísla.
  Zobraziť výsledok
  Úloha: Navrhnite vývojový diagram na triedenie poľa čísel výmenou (bublinové triedenie).
  Zobraziť výsledok
Doplňujúce úlohy
  Úloha: Navrhnite vývojový diagram na výpočet ciferného súčtu číslic daného prirodzeného čísla N.
  Úloha: Navrhnite vývojový diagram pre realizáciu základných operácií kalkulačky. Realizujte operácie sčítania, odčítania, násobenia a delenia čísel, druhej mocniny a druhej odmocniny čísla.
  Úloha: Navrhnite vývojový diagram na spracovanie jednorozmerného poľa o veľkosti n, výpis maximálneho a minimálneho prvku, ako aj priemernej hodnoty prvkov poľa.
  Zobraziť výsledok
comments powered by Disqus