Tu napíšte názov cvičenia.

Ciele
 1. Oboznámiť sa s organizáciou predmetu Úvod do programovania a sietí.
 2. Naučiť sa vykonávať prevod celej časti čísla z desiatkovej sústavy do sústavy so základom iným ako 10.
 3. Naučiť sa vykonávať prevod celej časť čísla zo sústavy so základom iným ako 10 do desiatkovej sústavy.
 4. Naučiť sa vykonávať prevod desatinnej časti čísla z desiatkovej sústavy do sústavy so základom iným ako 10.
 5. Naučiť sa vykonávať prevod desatinnej časť čísla zo sústavy so základom iným ako 10 do desiatkovej sústavy.
Úvod

  Obsahová náplň cvičení

  Nasledujúce body obsahujú rozpis obsahovej náplne cvičení z predmetu Úvod do programovania a sietí. Obsahová náplň je rozdelená do jednotlivých týždňov semestra.

  1. Základné informácie, podmienky zápočtu, priebeh semestra. Číselné sústavy, prevody čísel - Základné prevody prirodzených čísel použitím Hornerovej schémy z 10-sústavy do sústavy inej ako 10 (2,3,7,8,16 a pod.) a späť. Prevody celočíselnej aj desatinnej časti s orientáciou na 2-sústavu, 10→2 a späť s príkladom aj inej sústavy s nie 2-násobkovým základom.
  2. Číselné sústavy, kódovanie číselnej informácie - priamy, inverzný a doplnkový kód, prevody medzi kódmi, binárna aritmetika - celočíselná, použitie inverzného a doplnkového kódu, BCD kód.
  3. Operačný systém UNIX - overenie loginov sa cvičebnom/ných serveri(och), prihlásenie (LDAP), odhlásenie, zmena hesla, podľa učebne použitie základného terminálového klienta (napr. putty), grafické rozhrania (podľa učebne, KDE, GNOME), základné príkazy systému UNIX (ls,cat, cd). Overiť prihlásenie študentov do systému Moodle a IS MAIS.
  4. Operačný systém UNIX - základné príkazy systému UNIX (cp, rm, mkdir, rmdir), manipulácia so súbormi, prezeranie súborov (cat ...) vrátane týchto činností v grafickom prostredí (ak je dostupné v učebni), súborové manažére (MC, Gnome Commander, Krusader, príp. iné podľa prostredia a učebne). V prípade niektorých skupín resp. predchádzajúcich problémov znovu overiť prihlásenie do systému Moodle a IS MAIS.
  5. Operačný systém UNIX - prístupové práva (chmod), editor vi, pokročilé editory v grafickom prostredí. elektronická pošta (mail, vyšší poštoví klienti (podľa učebne, minimálne mutt)), ftp(s). Podľa možností a stavu, práca v grafickom prostredí na báze live distribúcií LINUXu (napr. Ubuntu)
  6. Zápočtová previerka - (elektronicky resp. podľa situácie papierovou formou) z odučenej problematiky pomocou systému Moodle.
  7. Algoritmizácia a programovanie - Práca s jednoduchými a zložitými údajovými typmi, premenné, polia. Vývojové diagramy. U informatických paraleliek aj abstraktné typy ako zoznam a strom. Definovanie zadania č.1.
  8. Algoritmizácia a programovanie - sekvenčné programy, precvičovanie základných riadiacich štruktúr.
  9. Algoritmizácia a programovanie - robot Karel, definovanie zadania č.2
  10. Algoritmizácia a programovanie – robot Karel, možné preberanie zadania č.1
  11. HTML – úvod, jednoduché HTML, XML, XHTML, CSS, ukázanie validácie stránky, možné preberanie zadaní č.1 a 2.
  12. HTML – postupné pokračovanie, ďalšie tagy, Javascript (alert), možné preberanie zadaní č.1 a 2..
  13. Preberanie zadaní č.1 a 2., zápočet, príp. náhradná zápočtová previerka.
Postup
 1. Organizácia cvičení z predmetu sa riadi študijným poriadkom TU ( http://www.tuke.sk/tuke/univerzita/legislativa-tuke-1/zakladne-vnutorne-predpisy-tuke/studijny-poriadok-tuke/Studijny_poriadok_TUKE_regMSSRw.pdf ). Maximálne bodové ohodnotenie na cvičení je nasledovné:
  • Zápočtová previerka – max. 10 bodov (test 6. týždeň)
  • Zadanie č. 1 – max. 4 body (podľa pokynov cvičiaceho)
  • Zadanie č. 2 – max. 8 bodov (podľa pokynov cvičiaceho)
  • Aktivita a dochádzka – max. 3 body (priebežne)
  Celkovo je možné na cvičeniach získať maximálne 25 bodov. Na udelenie zápočtu je nevyhnutné získať nadpolovičnú väčšinu bodov (minimálne 13 bodov).
 2. Prevod celej časti čísla z desiatkovej sústavy do sústavy so základom iným ako 10.
  Príklad: Vykonajte prevod čísla 39 z desiatkovej do dvojkovej sústavy.
  Riešenie:
  Úloha: Vykonajte prevod čísel z desiatkovej sústavy do uvedených sústav: (171) 10= (?) 16, (128) 10= (?) 8, (255) 10= (?) 2, (322) 10= (?) 16
 3. Prevod celej časti čísla zo sústavy so základom iným ako 10 do desiatkovej sústavy.
  Príklad: Vykonajte prevod čísla (100111) 2 z dvojkovej do desiatkovej sústavy.
  Riešenie:
  Úloha: Vykonajte prevod čísel z uvedených sústav do desiatkovej sústavy: 16= (?) 10, (0110011) 2= (?) 10, (123) 8= (?) 10, (FE) 16= (?) 10
 4. Prevod desatinnej časti čísla z desiatkovej sústavy do sústavy so základom iným ako 10.
  Príklad: Vykonajte prevod čísla 0,3 z desiatkovej do dvojkovej sústavy.
  Riešenie:
  Úloha: Vykonajte prevod čísel z desiatkovej sústavy do uvedených sústav: (0,7) 10= (?) 2, (0,6875) 10= (?) 16, (0,375) 10= (?) 2, (0,2) 10= (?) 4
 5. Prevod desatinnej časti čísla zo sústavy so základom iným ako 10 do desiatkovej sústavy.
  Príklad: Vykonajte prevod čísla (0,010011) 2 z dvojkovej do desiatkovej sústavy.
  Riešenie:
  Úloha: Vykonajte prevod čísel z uvedených sústav do desiatkovej sústavy: (0,1) 16= (?) 10, (0,0101) 2= (?) 10, (0,23) 8= (?) 10, (0,200) 16= (?) 10
Doplňujúce úlohy
  Úloha:
  Ako je možné realizovať prevod medzi sústavami so základom iným ako 10 resp. medzi sústavami, ktorých základom je mocnina 2?
  Úloha:
  Vykonajte prevod čísel z/do uvedených sústav:
  (11010100101) 2 = (?) 16
  (DEDA) 16 = (?) 2
  (ABBA) 16 = (?) 8
  (321123) 4 = (?) 8
  (11010100101) 2 = (?) 7
  Úloha: na samostatné riešenie
  Vykonajte prevod čísel z/do uvedených sústav:
  (133) 10=(?) 6 , (133) 10=(?) 9, (133) 10=(?) 11
  (98) 10=(?) 4 , (98) 10=(?) 7, (98) 10=(?) 12
  (456) 10=(?) 3 , (456) 10=(?) 5 , (456) 10=(?) 17
  (BEBE) 14=(?) 10, (32123) 4=(?) 10, (642) 7=(?) 10, (A911) 11=(?) 10
  (0,347) 10=(?) 3, (0,67325) 10=(?) 5, (0,775) 10=(?) 7, (0,255) 10=(?) 6
  (0,ACC) 16=(?) 10, (0,123) 4=(?) 10, (0,275) 9=(?) 10, (0,2442) 5=(?) 10
comments powered by Disqus