Tu napíšte názov cvičenia.

Ciele
 1. Precvičiť základné príkazy pre prácu so súborovým systémom - práca so súbormi.
 2. Precvičiť príkaz pre nastavenie prístupových práv.
 3. Precvičiť presmerovanie vstupu a výstupu.
 4. Oboznámiť sa a prakticky precvičiť archiváciu adresárovej štruktúry – príkaz tar.
Úvod
  Postup
  1. Príkazy pre prácu so súbormi.
   Úloha: Vyskúšajte si vybrané príkazy pre prácu so súbormi:
   • Vytvorenie súboru príkazom touch.
   • Zobrazenie obsahu súboru príkazmi cat a more.
   • Zmazanie súboru príkazom rm.
   • Premenovanie alebo presunutie súboru príkazom mv.
   • Kopírovanie súboru príkazom cp.
   • Vyhľadanie reťazca v súboroch príkazom grep .
   Poznámka: Pre jednotlivé úlohy je potrebné v manuály použitím príkazu man naštudovať význam a použitie jednotlivých príkazov.
   Úloha: Použitím príkazu touch vytvorte súbor test1.txt. Použitím ľubovoľného textového editora (napr. joe, vi, ed) upravte obsah súboru tak, aby obsahoval text:
   Toto je obsah prveho suboru
   Úloha: Použitím príkazu cp vytvorte kópiu súboru test1.txt pod názvom test2.txt v rovnakom adresári. Použitím ľubovoľného textového editora upravte obsah súboru tak, aby obsahoval text:
   Toto je obsah druheho suboru
   Úloha: Vypíšte obsah súboru test1.txt použitím príkazu more.
   Úloha: Vypíšte obsahy súborov test1.txt a test2.txt naraz, použitím príkazu cat.
   Úloha: Použitím príkazu mkdir vytvorte adresár test. Do tohto adresára nakopírujte súbor test1.txt použitím príkazu cp.
   Úloha: Použitím príkazu rm vymažte pôvodný (originálny) súbor test1.txt.
   Úloha: Použitím príkazu mv premiestnite súbor test2.txt do adresára test.
   Úloha: Použitím príkazu grep vyhľadajte v oboch textových súboroch test1.txt a test2.txt riadky, kde sa nachádza text obsah.
   Úloha: Na jedno použitie príkazu rm odstráňte adresár test s celým jeho obsahom (súbormi test1.txt a test2.txt).
  2. Nastavenia práv pre súbory príkazom chmod.
   Úloha: Vytvorte adresár test a v ňom súbor test.txt. Skontrolujte použitím príkazu ls -all nastavené práva na adresár aj súbor a overte platnosť nastavených práv pre adresár aj súbor.
   Úloha: Príkazom groups zobrazte skupiny, do ktorých ste zaradený. Použitím príkazu ls -all overte meno vlastníka a skupiny pre adresáre a súbory v domovskom adresári.
   Úloha: Vykonajte nasledujúce kroky:
   • Pre adresár test nastavte úplné prístupové práva pre všetkých (vlastník, skupina a ostatný). Zistite, čo je možné vykonať so súborom v danom adresári.
   • Nastavte súboru možnosť vlastníkovi čítať a meniť, pre skupinu čítať, pre ostatných žiadne práva a preverte nastavené práva (napríklad skúste vymazať súbor).
   • Overte prístup iných používateľom do vášho domovského adresára. Ak je prístup zakázaný, tak im ho povoľte. Overte, či môžu čítať obsah súboru test.txt v adresári test. Ak nie je možné inému používateľovi prečítať obsah súboru, tak nastavte práva tak, aby to bolo povolené. Overte nastavenie.
  3. Presmerovanie údajov.
   • Presmerovanie obsahu súboru ako vstup do programu použitím argumentu < nasledovne:
    program < subor
   • Presmerovanie výstupu z programu do nového (neexistujúceho) súboru použitím argumentu > nasledovne:
    program > subor
   • Presmerovanie výstupu z programu do existujúceho súboru na jeho koniec použitím argumentu >> nasledovne:
    program >> subor
   Úloha: Vytvorte súbor test1.txt s obsahom získaným z použitia príkazu man man.
   Úloha: Použitím presmerovania vytvorte súbor test2.txt tak, aby obsah súboru test1.txt bol prekopírovaný do nového súboru test2.txt.
   Poznámka: Pre získanie obsahu súboru test1.txt použite príkaz more, alebo cat.
   Úloha: Použitím presmerovania nakopírujte obsah súboru test1.txt na koniec súboru test2.txt.
   Poznámka: Pre získanie obsahu súboru test1.txt použite príkaz more, alebo cat.
   Úloha: Otestujte použitie argumentu < pre výpis obsahu súboru podľa nasledujúceho príkladu ( < test1.txt ).
  4. Archivačný program tar slúži na uchovanie a extrahovanie súborov do a z archívneho súboru (tar-súbor). Tar-súbor môže byť uchovaný na páske, ale môže byť zapísaný aj ako bežný súbor na disku.
   tar [voľby] [súbor ...]
   • r - súbory sú zapísané na koniec páskového záznamu (append)
   • c - vytvorenie nového archívneho súboru (create)
   • x - súbory sú extrahované z archívu (extract)
   • t - výpis obsahu archívu (t.j. mená súborov)
   • v - dlhší výpis o charaktere vykonávanej akcie
   • f - ak je špecifikované f, tak nasledujúci parameter musí byť meno súboru, do ktorého budú súbory archivované tak, ako keby boli archivované na pásku
   • z - výstup procesu archivácie pôjde cez gzip a teda bude komprimovaný
   Úloha: tar xvf archiv.tar extrahovanie archívneho súboru archiv.tar
   Úloha: tar xvzf archiv.tar.gz extrahovanie komprimovaného (prostredníctvom gzip) archívneho súboru archiv.tar.gz
   Úloha: tar cvf archiv.tar archiv/ vytvorenie archívneho súboru s názvom archiv.tar, pričom sa doň uloží celý obsah adresára archiv (vrátane jeho podadresárov).
   Úloha: tar cvzf archiv.tar.gz archiv/ vytvorenie komprimovaného archívneho súboru s názvom archiv.tar.gz, pričom sa doň uloží celý obsah adresára archiv (vrátane jeho podadresárov).
   Úloha: Vytvorte archívny súbor cvicenie5.tar z adresára cvicenie5
   Úloha: Na štandardný výstup zobrazte zoznam súborov obsiahnutých v archívnom súbore.
  Doplňujúce úlohy
   Úloha: Oboznámte sa so súborovým manažérom Midnight Commander - mc
   Úloha: Skúste vykonať postupnosť úloh z bodu 1 a 2 použitím súborového manažéra Midnight Commander (nainštalovaný na serveri omega, dostupný v terminály) alebo podobného podľa dostupnosti v učebni.
   Úloha: Ako je možné urobiť z grep-u pomaranc s rovnakou schopnosťou.
   Úloha: na samostatné riešenie
   Úloha: Vytvorte súbor adresar.txt presmerovaním výstupu príkazu ls -all
   Úloha:
   Nastavte prístupové práva k súboru adresar.txt vytvoreneho v predchádzajúcej úlohe tak, aby vlastník mohol vykonávať so súborom všetko a skupina a ostatní aby ho mohli iba čítať.
   Úloha:
   Nastavte následne prístupové práva k súboru adresar.txt na rrr. Overte ako sa zachová systém ak sa tento súbor pokúsite zmazať.
   Úloha:
   V prípade neúspechu pri mazaní z predchádzajúcej úlohy sa pokúste nájsť postup, ktorým by ste predsa len uvedený súbor zmazali.
  comments powered by Disqus