Tu napíšte názov cvičenia.

Ciele
 1. Oboznámiť sa so základnými charakteristikami editora vi – riadiaci, príkazový a rozšírený príkazový režim.
 2. Prakticky precvičiť základné operácie pri práci s textovým súborom v editori vi (vytvorenie, pridávanie, mazanie, presun po súbore, vyhľadávanie, kopírovanie blokov).
 3. Prakticky precvičiť konfiguráciu a prácu s textovým a grafickým klientským programom elektronickej pošty.
 4. Prakticky precvičiť základné príkazy služby FTP.
Úvod
  Editor vi - obrazovkovo orientovaný textový editor. Pri práci s ním rozlišujeme tri základné režimy činnosti (módy):
  • vkladací (prepisovací)
  • príkazový (zobrazovací)
  • rozšírený príkazový (Ex-mód)
  Po spustení editora vi sa vždy dostaneme do príkazového módu - slúži pre zadávanie základných príkazov a pre pohyb po obrazovke. Z neho sa je možné po špecifikovaní príkazu dostať do vkladacieho režimu. Stlačením klávesu Esc sa dostaneme naspäť do príkazového módu. Do rozšíreného príkazového módu, ktorý nám umožňuje zadávať ľubovoľný príkaz riadkového editora ex sa dostaneme stlačením klávesu : v základnom príkazovom móde. Po stlačení sa kurzor premiestni na spodný riadok obrazovky a zobrazí sa znak :, čo znamená, že editor čaká na zadanie príkazu editora ex. Príkazy sa vykonajú po stlačení klávesu Enter a po ich vykonaní sa editor vráti do základného príkazového režimu. Štart (z príkazového riadku): vi meno_súboru. Ukončenie:
  • ZZ (v príkazovom režime)
  • q (v rozšírenom príkazovom režime - teda po stlačení klávesu :)
  • q! (v rozšírenom príkazovom režime, tento spôsob neuchová vykonané zmeny v súbore od posledného uloženia!)
  Uloženie vykonaných zmien (v rozšírenom príkazovom režime):
  • w (aktuálny stav editovaného súboru sa uloží do tohoto súboru)
  • w meno_súboru (aktuálny stav editovaného súboru sa uloží do súboru s menom meno_súboru)
  Pohyb po súbore(príkazový režim):
  • 0 - na začiatok riadku
  • $ - na koniec riadku
  • <CTRL>f - na ďalšiu obrazovku
  • <CTRL>b - na predchádzajúcu obrazovku
  • h l j k - pohyb o jeden znak resp. riadok: doľava doprava dole hore (resp. použite klávesy šípok)
  Poznámka: Rozšírený a kompaktnejší opis editora vi je v prílohe tejto publikácie.
Postup
 1. Základné charakteristiky editora vi – riadiaci, príkazový a rozšírený príkazový režim.
  Úloha: Pomocou editora vi v podadresári cvicenie vytvorte súbor s názvom datum.
  Úloha: Pomocou príkazu man vi a presmerovania výstupu vytvorte súbor s názvom man_vi .
  Úloha: Pomocou editora vi si poprezerajte vytvorený súbor man_vi.
 2. Vkladanie, prepisovanie, mazanie, hľadanie, kopírovanie, presun a obnovenie textu (príkazový režim):
  • a - začne vkladať text za písmeno, na ktorom je kurzor (spôsobí prechod do vkladacieho režimu)
  • A - začne vkladať text za posledné písmeno riadku, na ktorom je kurzor (spôsobí prechod do vkladacieho režimu)
  • i - začne vkladať text pred písmeno, na ktorom je kurzor (spôsobí prechod do vkladacieho režimu)
  • I - začne vkladať text pred prvý znak na riadku, na ktorom je kurzor (spôsobí prechod do vkladacieho režimu)
  • x - vymaže znak, na ktorom je kurzor
  • dw - vymaže slovo, na ktorom je kurzor
  • dd - vymaže riadok, na ktorom je kurzor
  • yy - skopíruje riadok do vyrovnávacej pamäti
  • Xyy - skopíruje X riadkov (X je celé číslo v desiatkovej sústave) do vyrovnávacej pamäte vrátane riadku, na ktorom je kurzor
  • p - skopíruje obsah vyrovnávacej pamäte za riadok, na ktorom je kurzor
  • u - odstráni dôsledky posledne vykonanej zmeny
  Úloha: V súbore man_vi zmažte časť OPTIONS a presuňte časť ON-LINE HELP pred časť DESCRIPTIONS.
 3. Konfigurácia a práca s textovým klientom pre elektronickú poštu.
  Úloha: Nakonfigurujte klienta elektronickej pošty - mutt - pre Váš e-mailový účet na FEI TU v Košiciach ( https://nastavenia.tuke.sk/posta).
  Poznámka: Nezabudnite na zmenu prístupových práv súborov ~/.mutt/muttrc a ~/.msmtprc, ako aj na vykonanie príkazu wget http://posta.tuke.sk/ca.crt -O ~/.ca.uvt.tuke.sk.crt v domovskom adresári. V súbore .msmtprc v riadku domain použite omega.tuke.sk
   Základné ovládanie:
  • m - nová správa
  • r - odpoveď odosielateľovi
  • g - skupinová odpoveď - všetkých prijímateľom správy
  • f - preposlanie došlej správy
   Ak sa nachádzate v indexe správ:
  • c - zmena poštového priečinku (mailbox)
  • C - kopírovanie aktuálnej správy (t.j. tej, na ktorej sa práve nachádzate) do iného priečinku
  • d - zmazanie aktuálnej správy
  • q - uložiť zmeny a ukončiť prácu s aplikáciou
  • x - zrušiť zmeny a ukončiť prácu s aplikáciou
  • s - uloženie správy
  • u - obnoví zmazanú správu (operácia undelete)
  • return - zobrazenie správy
  • v - prezeranie príloh správy
  Úloha: Vytvorte jednoduchú textovú správu a pošlite ju kolegovi zo skupiny (práca v dvojiciach resp. skupinách).
  Úloha: Vytvorte správu s prílohou (ako prílohu použite jeden z dnes vytvorených textových súborov) a pošlite ju kolegovi zo skupiny (práca v dvojiciach resp. skupinách).
  Úloha: Na obdržaných správach od kolegov si precvičte operácie odpovedanie, skupinové odpovedanie a preposlanie.
 4. Konfigurácia a práca s grafickým klientom pre elektronickú poštu.
  Úloha: S ohľadom na dostupnosť v učebni, kde máte cvičenie vyberte si jedného z grafických klientov pre elektronickú poštu a nakonfigurujte ho pre Váš e-mailový účet na FEI TU v Košiciach ( https://nastavenia.tuke.sk/posta).
  Úloha: Precvičte základné operácie poštového klienta uvedené v predchádzajúcom kroku pomocou vybraného grafického klienta.
 5. Služba FTP slúži na prenos súborov v binárnom alebo textovom režime medzi dvoma počítačmi - klientom (lokálny počítač) a ftp serverom (vzdialený počítač). Najčastejšie používané príkzy sú:
  • open, close, user, quit / bye - riadia spojenie s ftp serverom
  • get, put, mget, mput - pre samotný prenos súborov
  • cd, lcd, ls, dir, pwd - prechod a informácie o adresárovej štruktúre vzdialeného/lokálneho systému
  • ascii, binary, prompt - riadenie a zobrazovanie typu prenosu
  • mkdir, rmdir, mdelete - zmena adresárovej štruktúry vzdialeného počítača
  • help meno_príkazu
  • - zobrazenie významu zadaného ftp príkazu
  Príklad: Vytvorte spojenie a anonymným ftp serverom ftp.tuke.sk a stiahnite súbor welcome.msg
  Riešenie:
  • ftp ftp.tuke.sk
  • zadanie prihlasovacieho mena: anonymous
  • zadanie e-mailovej adresy ako prihlasovacie heslo
  • get welcome.msg
  • bye
  Úloha: Vytvorte spojenie a anonymným ftp serverom ftp.tuke.sk a stiahnite z adresára /ubuntu-releases všetky súbory s príponou .html v textovom režime .
  Úloha: Vytvorte spojenie a anonymným ftp serverom ftp.tuke.sk a stiahnite z adresára /ubuntu-releases/include súbor footer-image2.png v binárnom režime .
Doplňujúce úlohy
  Úloha: Pohovorte v prípade existujúceho časového fondu o iných dostupných textových editoroch na platforme Linux príp. aj v závislosti na okennom systéme.
  Úloha: na samostatné riešenie
  Úloha: Pomocou príkazov man a vi si vytvorte súbor so zoznamom príkazov, ktoré ste doteraz použili. Každý príkaz nech má vyhradený samostatný odstavec, v ktorom bude jeho krátka charakteristika a typický príklad použitia (môže byť ich samozrejme viac).
comments powered by Disqus