Cvičenie č.9

Ciele
 1. Porozumieť dodanej implementácii algoritmov triedenia založených na porovnávaní.
 2. Podľa dodaného pseudokódu implementovať algoritmus triedenia BubbleSort.
 3. Podľa dodaného pseudokódu implementovať algoritmus triedenia InsertionSort.
Úvod
  Návrh a implementácia algoritmov triedenia založených na porovnávaní triedených prvkov.
Postup
 1. Implementácia efektívnych triediacich algoritmov HeapSort a QuickSort.
  Poznámka: Činnosť vybraných algoritmov triedenia porovnávaním je možné sledovať na tejto stránke.
  Úloha: Pridajte do vytvoreného projektu všetky súbory z pripraveného archívu. Projekt preložte a výsledný program spustite.

  Pripravený archív obsahuje tieto súbory:

  • quicksort.h - definičný modul algoritmu QuickSort.
  • quicksort.c - implementačný modul algoritmu QuickSort.
  • heapsort.h - definičný modul algoritmu HeapSort.
  • heapsort.c - implementačný modul algoritmu HeapSort.
  • test.c - modul pre testovanie. Obsahuje aj funkciu main.
  Poznámka: V prípade algoritmu HeapSort je možné zapnúť postupné zobrazovanie stavu haldy (heap) volaním funkcie hsortDebug(1). Vypnutie zobrazovania sa realizuje volaním hsortDebug(0) - v prípade rozsiahleho vstupu sa doporučuje tento režim. Podobne, pre sledovanie činnosti algoritmu QuickSort je možné použiť volanie qsortDebug(1) (obrázok).
  Poznámka: Dôkladne preštudujte dodaný kód. V prípade nejasností sa s konkrétnou otázkou obráťte na cvičiaceho.
 2. Implementácia algoritmu BubbleSort.
  Úloha: Implementujte algoritmus BubbleSort (napr. podľa uvedeného pseudokódu).

  Opis: Triedenie s využitím porovnania susedných prvkov.

  Vstup: postupnosť prvkov, Výstup: utriedená postupnosť prvkov.
  procedure bubbleSort( A : list of sortable items ):
   for each i in 1 to length(A) do:
     for each j in length(A) downto i + 1 do:
      if A[ j - 1 ] > A[ j ] then
       swap( A[ j - 1], A[ j ] )
      end if
     end for
   end for
  end procedure
        
  Úloha: Postupne zobrazujte činnosť algoritmu (stav poľa) po každom prechode hlavným cyklom.
  Úloha: Pridajte podporu utriedenia vstupnej postupnosti vzostupne a zostupne podľa hodnoty parametra funkcie realizujúcej triedenie (pozri obrázok).
 3. Implementácia algoritmu InsertionSort.
  Úloha: Implementujte algoritmus InsertionSort (napr. podľa uvedeného pseudokódu).

  Opis: Triedenie vkladaním s využitím porovnania.

  Vstup: postupnosť prvkov, Výstup: utriedená postupnosť prvkov.
  insertionSort(array A)
    for i ← 1 to length[A]-1 do
      value ← A[i]
      j ← i-1
      while j >= 0 and A[j] > value do
        A[j + 1] ← A[j]
        j ← j-1
      A[j+1] ← value
        
  Úloha: Postupne zobrazujte činnosť algoritmu (stav poľa) po každom prechode hlavným cyklom.
  Úloha: Pridajte podporu utriedenia vstupnej postupnosti vzostupne a zostupne podľa hodnoty parametra funkcie realizujúcej triedenie (pozri obrázok).
  Poznámka: Algoritmy BubbleSort a InsertionSort sú menej efektívne (dlhší čas behu algoritmu pre vyššie počty triedených prvkov).
Doplňujúce úlohy
  Úloha: Implementujte algoritmus MergeSort.
comments powered by Disqus