Cvičenie č.1

Ciele
 1. Oboznámiť sa s organizáciu cvičení z predmetu Údajové štruktúry a algoritmy.
 2. Zvládnuť prácu v prostredí emulátora stroja RAM.
 3. Navrhnúť algoritmy a odladiť programy pre zadané úlohy s využitím emulátora stroja RAM.
Úvod
  Organizácia cvičení z predmetu Údajové štruktúry a algoritmy, podmienky získania zápočtu.
Postup
 1. Podmienky získania zápočtu z predmetu Údajové štruktúry a algoritmy stanovené v súlade so študijným poriadkom TU.
  Maximálne bodové hodnotenie aktivít počas semestra:
  • Praktická previerka - 8b
  • Písomná kontrola - 17b
  • Priebežné previerky - 5b
  Celkovo je možné počas semestra získať maximálne 30 bodov. Na udelenie zápočtu je tak nevyhnutné získať aspoň 16 bodov.

  Orientačný časový plán obsahovej náplne cvičení:

  1. Spôsob práce na cvičeniach, spôsob hodnotenia, návrh algoritmov a programovanie stroja RAM.
  2. Programovanie stroja RAM, určovanie zložitosti RAM programov.
  3. Vývojové prostredie Code::Blocks, ADT List (zoznam).
  4. ADT Stack (zásobník) a ADT Queue (front).
  5. ADT Tree (strom) a ADT Graph (graf).
  6. Prechádzanie stromov, rekurzia.
  7. Praktická previerka.
  8. Metódy návrhu efektívnych algoritmov.
  9. Triedenie.
  10. Triedenie.
  11. Implementácia ADT Set (množina) - hašovanie, stromové štruktúry údajov.
  12. Písomná kontrola.
  13. Vyhodnotenie.
  Poznámka: Dôraz je kladený na samostatnú prácu študenta na cvičení. Cieľom nie je opakovanie odprednášaných teoretických poznatkov cvičiacim, ich znalosť sa predpokladá. Úlohou cvičiaceho je poskytnutie konzultácií k riešeným úlohám.

  a) Praktická previerka - praktické programové riešenie zadanej úlohy na cvičení. Úloha tematicky nadväzuje na samostatne riešené úlohy na predošlých cvičeniach.

  b) Písomná kontrola - všeobecná kontrola nadobudnutých poznatkov (prednášky i cvičenia) a schopnosti ich aplikácie. Písomná forma.

  c) Priebežné previerky v bližšie neurčenom počte a termíne môže cvičiaci v rámci semestra zaradiť podľa vlastného uváženia, pre zvýšenie motivácie študentov k priebežnej príprave na cvičenia.

  Ak študent nezíska dostatočný počet bodov na udelenie zápočtu (súčet položiek a,b,c), má nárok zúčastniť sa opravnej kontroly. V rámci opravy, po splnení podmienok stanovených cvičiacim, je možný zisk zápočtu s minimálnym počtom bodov (t.j. 16b), v opačnom prípade študent stráca nárok na udelenie zápočtu.

  Poznámka: Podľa § 16 Študijného poriadku TU: (20) Preukázateľne zistené odpisovanie, použitie nedovolených pomôcok a pod. pri priebežnej alebo záverečnej kontrole štúdia rieši dozerajúci učiteľ na mieste návrhom skúšajúcemu na udelenie 0 %-ného výsledku za príslušnú kontrolu. Ak preukázateľne zisteným odpisovaním poruší študent právne predpisy fakulty, dopustí sa disciplinárneho priestupku podľa § 72 zákona.
 2. Oboznámte sa s emulátorom stroja RAM.
  Úloha: Preštudujte priloženú dokumentáciu. Zopakujte si jazyk stroja RAM.
  Poznámka: Venujte pozornosť zápisu programu pre emulátor. Aký je formát operandu skokových inštrukcií?

  Príklad: Navrhnite algoritmus a odlaďte program pre stroj RAM.

  Opis: Výpočet faktoriálu čísla n (n=>0).

  Vstup: n, Výstup: n!.
  LOAD =1
  STORE 2
  STORE 3
  READ 1
  LOAD 1
  JGTZ OK
  JMP FIN
  OK: LOAD 3
  SUB 1
  JZ FIN
  LOAD 3
  ADD =1
  STORE 3
  MUL 2
  STORE 2
  JMP OK
  FIN: WRITE 2
  HALT
  
  Výstup funkčného programu:

 3. Návrh algoritmov a ladenie programov pre stroj RAM.
  Úloha: Navrhnite algoritmus a odlaďte program pre stroj RAM.

  Opis: Nájdenie maximálneho prvku vstupnej postupnosti celých čísel. Dĺžka postupnosti n (n>0) je prvý vstupný údaj.

  Vstup: n,a1,a2,...,an, Výstup: max(a1,...,an).

  Výstup funkčného programu:

  Úloha: Navrhnite algoritmus a odlaďte program pre stroj RAM.

  Opis: Výpočet hodnoty 2n. Číslo n (n=>0) je vstupný údaj.

  Vstup: n, Výstup: 2n.

  Výstup funkčného programu:

comments powered by Disqus