Cvičenie č.2

Ciele
 1. Zvládnuť návrh algoritmov a ladenie programov pre stroj RAM s využitím platformy emuStudio.
 2. Zvládnuť určovanie zložitosti RAM programov.
Úvod
  Doposiaľ nadobudnuté a precvičené poznatky z oblasti návrhu a implementácie algoritmov na stroji RAM rozšírime o oblasť určovania zložitosti navrhnutých a implementovaných algoritmov.
Postup
 1. Návrh algoritmov a ladenie programov pre stroj RAM s využitím emulátora.
  Úloha: Navrhnite algoritmus a odlaďte program pre stroj RAM.

  Opis: Výpočet súčtu postupnosti 1,2,...,n, kde n>0.

  Vstup: n. Výstup: 1+2+...+n.
 2. Určovanie zložitosti RAM programov.

  Zložitosť algoritmov:

  • časová a priestorová,
  • najhoršia a priemerná (očakávaná),
  • asymptotická zložitosť,
  • zložitosť RAM programov - uniformné a logaritmické cenové kritérium.

  Logaritmická cenová funkcia:

  Logaritmická cena RAM operandov:

  Logaritmická cena RAM inštrukcií:

  Príklad: Stanovte asymptotickú časovú a priestorovú zložitosť RAM programu pre výpočet faktoriálu čísla n (cvičenie č.1). Použite uniformné aj logaritmické cenové kritérium.

  • Uniformné cenové kritérium:

   Časová zložitosť (daná počtom vykonaných inštrukcií)

   Priestorová zložitosť (daná počtom použitých registrov)

  • Logaritmické cenové kritérium:

   Časová zložitosť (pre inštrukciu MUL 2, i-tá iterácia cyklu)

   pre n-1 opakovaní cyklu:
   po úprave:
   Stirlingova aproximácia:
   Priestorová zložitosť

  Úloha: Stanovte asymptotickú časovú a priestorovú zložitosť RAM programu pre výpočet súčtu postupnosti 1,2,...,n. (cvičenie č.2). Použite uniformné aj logaritmické cenové kritérium (inštrukcia ADD).
Zdroje
 1. Logaritmy a ich vlastnosti.
comments powered by Disqus