Preklad lokálnych premenných a volania metód JMM

Ciele
 1. Pochopiť princíp práce s lokálnymi premennými v JVM.
 2. Pochopiť implementáciu prekladu definície lokálnych premenných.
 3. Pochopiť princíp prekladu volania metódy.
Úvod
  Na tomto cvičení sa zoznámite s prekladom dvoch veľmi dôležitých prvkov programu v jazyku JMM --- definícia lokálnych premenných a volania metód. Lokálne premenné umožňujú ukladať údaje, s ktorými sa pracuje v metóde. Pritom každé volanie metódy má vlastnú oblasť pamäte pre ich uloženie. Táto vlastnosť umožňuje napríklad rekurzívne volanie metódy.
Postup
 1. Lokálne premenné sú spolu s parametrami metódy ukladané v pamäti v aktivačnom zázname metódy. Každá premenná má v tomto priestore svoju adresu. Virtuálne (nie statické) metódy majú v tejto oblasti pamäte navyše ešte aj referenciu na objekt, na ktorom sú volané. Spôsob priradenia adries premenných a parametrov metódy je znázornený na obrázku.
  Obr.: Spôsob uloženia lokálnych premenných a parametrov metódy.
 2. Pre preklad práce s lokálnymi premennými je potrebné zaznamenať informácie o nich do špeciálnej údajovej štruktúry.
  
  /* Tabuľka lokálnych premenných aktuálne spracovávanej metódy */
  struct {
    char *meno; /* Meno premennej */
    char *sig; /* Signatúra typu */
    int index; /* Pozícia premennej v pamäti */
  } LP[20];
  
  int ixlp=0; /* Prvá voľna pozícia v tabuľke */
  int szlp=0; /* Veľkosť oblasti lokálnych premenných */
  
  Následne je potrebné pri deklarácii metódy, jej parametrov a lokálnych premenných v nej, poznamenať všetky potrebné informácie do tabuľky premenných. Na to sa použijú pomocné funkcie initLP (pre inicializáciu tabuľky premenných), ulozLP (pre uloženie informácií o premennej) a ukoncLP (pre zaznamenanie veľkosti pamäte potrebnej pre všetky premenné metódy do tabuľky tried). Princíp prekladu je v zjednodušenej podobe uvedený nižšie.
  
  
  Metoda  : ModClena TypDat ID
          { initLP($1 & MOD_STATIC); }
        LOZAT NepParametre POZAT
          { ulozMet($3, $6, $2, $1); }
        LZZAT Prikazy PZZAT
          { ukoncLP(); }
  
  Parametre : TypDat ID
          { ulozLP($2, $1); }
       | Parametre CIARKA TypDat ID
          { ulozLP($4, $3); }
  
  Prikaz : TypDat ZozIdent BCIARKA
  
  ZozIdent : ID         { ulozLP($1, $<sig>0); }
       | ZozIdent CIARKA ID { ulozLP($3, $<sig>0); }
  
  TypDat  : INT   { $$ = "I"; }
       | DOUBLE { $$ = "D"; }
       | BOOLEAN { $$ = "Z"; }
       | TRIEDA { $$ = triedy[$1].sigTr; }
       | TRIEDA LHZAT PHZAT { $$ = "[triedy[$1].sigTr"; }
  
  Uložené informácie je možné použiť pri preklade použitia premennej (načítanie jej hodnoty z pamäte) a priradenia hodnoty do premennej (kód je uvedený v zjednodušenej podobe):
  
  Primarny : ID
        {
         ii = najdiLP($1);
         $$.sig = LP[ii].sig;
         if ($$.sig[0] == 'L') $$.kod = "aload LP[ii].index";
         if ($$.sig[0] == 'I') $$.kod = "iload LP[ii].index";
         if ($$.sig[0] == 'Z') $$.kod = "iload LP[ii].index";
         if ($$.sig[0] == 'D') $$.kod = "dload LP[ii].index";
        }
       | ID ROVNE Vyraz
        {
         ii = najdiLP($1);
         $$.sig = LP[ii].sig;
         if (strcmp(LP[ii].sig, $3.sig) != 0)
           yyerror("Nekompatibilne priradenie");
         if (LP[ii].sig[0] == 'L')
           $$.kod = $3.kod + "astore LP[ii].index" + "aload LP[ii].index";
         if (LP[ii].sig[0] == 'I')
           $$.kod = $3.kod + "istore LP[ii].index" + "iload LP[ii].index";
         if (LP[ii].sig[0] == 'D')
           $$.kod = $3.kod + "dstore LP[ii].index" + "dload LP[ii].index";
         if (LP[ii].sig[0] == 'Z')
           $$.kod = $3.kod + "istore LP[ii].index" + "iload LP[ii].index";
        }
  
  Úloha: Oboznámte sa s implementáciou prekladu lokálnych premenných v prekladači.
 3. Pri preklade volania metód je potrebné poznať signatúru metódy, ktorá je uložená v tabuľke tried. Pre prehľadávanie tabuľky tried sú definované pomocné funkcie najdiM a najdiT.
  Úloha: Oboznámte sa s implementáciou týchto funkcií v zdrojovom kóde prekladača.
  Pri volaní metód môže byť potrebné použiť referenciu na aktuálny objekt pomocou kľúčového slova this. Jeho preklad zabezpečí vloženie tejto referencie z pozície 0 v pamäti do zásobníka:
  
  Primarny : THIS
        {
         $$.sig = triedy[ix_tr].sigTr;
         $$.kod = (char*) malloc(20);
         sprintf($$.kod, "\taload_0\n");
        }
  
  Samotné volanie metódy je pre bežné metódy prekladané do inštrukcie invokevirtual, pre statické metódy – invokestatic a pre konštruktory – invokespecial. Pred vykonaním tejto inštrukcie je potrebné vyhodnotiť všetky argumenty metódy a zabezpečiť, aby ich hodnoty boli uložené v zásobníku. V prípade virtuálnej metódy musí byť v zásobníku aj referencia na objekt, na ktorom je metóda volaná. Navyše je potrebné zo signatúr argumentov zostaviť signatúru metódy. Môže totiž existovať niekoľko metód s rovnakým menom, ktoré sa líšia len signatúrou.
  Úloha: Oboznámte sa s implementáciou prekladu volania metód v kóde prekladača. Dôležité je prejsť si spracovanie symbolov MetVolanie, NepArgumenty a Argumenty. Vyskúšajte prekladač na jednoduchom príklade (ahoj.jmm)
 4. Úloha: Doplňte operátory inkrementácie a dekrementácie pre lokálne premenné (k neterminálnemu symbolu Primarny) v tvare:
  
  ID ++
  ++ ID
  ID --
  -- ID
  ID += Vyraz
  ID -= Vyraz
  
  Otestujte funkčnosť doplneného prekladača na príkladoch postupným odstraňovaním znakov komentára v súbore ahoj.jmm
  Poznámka: Priorita doplnených operátorov by mala byť začlenená do existujúcej tabuľky priorít nasledovne:
  = += -=
  || &&
  < <= > >= == !=
  + -
  * /
  ++ --
  .
  
  Vzhľadom na to, že tieto operátory majú byť pridané k neterminálnemu symbolu Primarny, tak výsledkom ich vykonania musí byť zodpovedajúca hodnota na vrchole zásobníka.
Zdroje
 1. Zdrojové kódy pre cvičenie 6
 2. Inštrukcie JVM
comments powered by Disqus