Úvod a dokazovanie vo formálnom systéme.

Ciele
 1. Oboznámiť sa s obsahom, priebehom a hodnotením cvičení.
 2. Získať učebné materiály k predmetu.
 3. Použiť Boolovu algebru a formálne systémy na dôkaz viet vo výrokovej logike.
Úvod
  Predmet Formálne špecifikácie systémov je zameraný najmä na špecifikačné jazyky Petriho siete a B-Metóda a s nimi spojené analytické, vývojové a verifikačné prostriedky.
Postup
 1. Cvičenia z predmetu sú rozdelené na 3 celky:
  1. Dôkaz vo formálnej logike.
  2. Petriho siete: reprezentácia, výpočet, výpočet invariantov, analýza dosiahnuteľnosti, typy Petriho sietí.
  3. Verifikovaný vývoj softvéru: jazyk Guarded Commands a B-Metóda
  Hodnotenie za semester pozostáva z
  • Hodnotenia aktivity na cvičeniach (5b).
  • Hodnotenia zadania (15b).
  Zadanie bude z B-Metódy a bude zamerané na tvorbu riadiaceho modulu pre železničnú trať.
 2. Stiahnite si doplnkové učebné texty k predmetu z http://hornad.fei.tuke.sk/~korecko/fss/SK_FSpodklady.pdf.
 3. Oboznámte sa s obsahom dokumentu s teóriou k formálnej logike.
 4. Určte povahu formúl (tzn. či formula je (ne)splniteľná alebo tautológia).
  1. \(\neg P \vee Q\)
  2. \((\neg P \vee Q) \wedge (R\rightarrow(P\leftrightarrow Q))\)
  3. \((Q\rightarrow(P\vee Q))\)
  4. \((R\rightarrow(P\vee R))\rightarrow (P \wedge \neg Q)\)
  5. \((P\wedge(P \rightarrow R))\rightarrow R\)
  Poznámka: Na riešenie použite pravdivostné tabuľky, definíciu funkcie pravdivostného ohodnotenia alebo prevod do Boolovej algebry. Aby ste sa zbavili implikácie a ekvivalencie, preveďte ich na ostatné propozicionálne spojky pomcou Def.2.2 z dokumentu s teóriou k formálnej logike.
 5. Dokážte, že nasledujúce formuly sú teorémy výrokovej logiky.
  1. Ak platí \(A \vee B\) potom platí aj \(B \vee A\)
  2. Ak platí \(A\) a platí \(A \rightarrow B\), potom platí aj \(B\)
  Poznámka: Na riešenie použite formálny systém z dokumentu teóriou k formálnej logike. V druhej teoréme \(A \rightarrow B\) zapíšte ako \((\neg A) \vee B\).
Zdroje
 1. Š.Korečko: Doplnkové učebné texty z Formálnych špecifikácií systémov.
 2. Výťah z teórie formálnej logiky.
comments powered by Disqus