Modelovanie a vlastnosti Petriho sietí

Ciele
 1. Upraviť Petriho sieť popisujúcu problém obedujúcich filozofov tak, aby branie a vrátenie vidličiek bolo nedeterministické.
 2. Z modelov jednotlivých procesov vytvoriť model výrobného procesu.
Úvod
  V tomto cvičení budeme pokračovať v práci s obyčajnými a zovšeobecnenými PS a nástrojom mFDTE/PNtool2. Budeme sa venovať modelovaniu pomocou PS a niektorým vlastnostiam PS, najmä živosti.
  Obyčajné a zovšeobecnené PS sa tiež označujú ako Place Transition nets (PT nets, PT siete).
Postup
 1. Stiahnite si a rozbaľte archív fssCvicenie3_4projekt.zip. Projekt fssCvicenie3_4 otvorte v nástroji mFDTE/PNtool2.
 2. Vyhľadajte si na internete definíciu problému obedujúcich filozofov. Pomocou simulácie zistite ako sieť diningPhils z projektu fssCvicenie3_4 vyjadruje deterministický variant tohto problému pre troch filozofov.
 3. Sieť diningPhilsND z projektu fssCvicenie3_4 upravte tak, aby branie a vrátenie vidličiek bolo nedeterministické. To znamená, že vidličky filozof berie po jednej a nie je určené, či najprv zoberie vidličku sprava alebo zľava.
  Obr.: Petriho sieť diningPhils
 4. V PNtool2 preskúmajte sieť assemblyV0. Zistite, ako modeluje 2 oddelené procesy, kde
  • prvý proces (zelená časť) je montáž na linke s jedným montážnym miestom a
  • druhý proces (červená časť) činnosť žeriavu, ktorý vie zostavený výrobok presunúť z konca montážnej linky do zásobníka (box).
  Obr.: Petriho sieť assemblyV0
  Poznámka: Význam miest a prechodov v sieti je nasledovný:
  • AtBeginL - súčasti výrobku, ktorý sa má zostaviť sú na začiatku výrobnej linky.
  • startMove1 - súčasti výrobku sa začnú presúvať zo začiatku linky na montážne miesto.
  • MovingToAs - súčasti výrobku sú v stave presúvania na montážne miesto.
  • stopMove1 - súčasti výrobku zastanú na montážnom mieste a prebieha zostavenie (montáž) výrobku.
  • Modified – výrobok je zostavený.
  • StartMove2 – začína pohyb zostaveného výrobku na koniec montážnej linky.
  • MovingToEnd – výrobok je v stave presúvania na koniec linky.
  • stopMove2 – výrobok zastal na konci linky.
  • AtEndL – výrobok čaká na konci linky na odstránenie.
  • remove_placeNew – hotový výrobok je odstránený z konca linky a na začiatok sú pridané súčasti pre nový výrobok.

  • AtBox - žeriav sa nachádza nad zásobníkom s hotovými výrobkami (box).
  • startMoveBL - žeriav začne pohyb od zásobníka ku koncu výrobnej linky (line).
  • MovingBL - žeriav sa presúva od zásobníka ku koncu výrobnej linky.
  • stopMoveBL - žeriav zastane nad koncom výrobnej linky.
  • AtLine - žeriav stojí nad koncom výrobnej linky.
  • pickUp - žeriav zoberie hotový výrobok z konca výrobnej linky.
  • AtLineWP - žeriav stojí nad koncom výrobnej linky s uchopeným výrobkom (WP = with product).
  • startMoveLB - žeriav začne pohyb od konca výrobnej linky k zásobníku s uchopeným výrobkom.
  • MovingLB - žeriav sa posúva od konca výrobnej linky k zásobníku s uchopeným výrobkom.
  • stopMoveLB- žeriav zastane nad zásobníkom s uchopeným výrobkom.
  • AtBoxWP - žeriav stojí nad zásobníkom s uchopeným výrobkom.
  • drop - žeriav pustí výrobok do zásobníka.
 5. Sieť assemblyV1 upravte tak, aby bolo odstránenie hotového výrobku z konca linky stotožnené s uchopením výrobku žeriavom.
  Poznámka: Je potrebné zlúčiť príslušné prechody.
 6. Sieť assemblyV1 ďalej upravte tak, aby obsahovala miesto evidujúce počet hotových výrobkov v zásobníku.
 7. Sieť assemblyV1 ďalej upravte tak, aby
  • zásobník mal kapacitu 100 výrobkov a
  • výrobky by z neho bolo možné odstraňovať po 10.
  Poznámka: Inšpirujte sa spôsobom ako z kapacitne obmedzenej PS vyrobíme sieť bez kapacitných obmedzení, ktorá sa bude správať rovnako.
 8. Pomocou simulácie odhadnite stupeň živosti prechodov siete liveness z projektu fssCvicenie3_4. Vašu voľbu zdôvodnite.
  Obr.: Petriho sieť liveness
Zdroje
 1. Nástroj mFDTE/PNtool2.
 2. Projekt fssCvicenie3_4 pre nástroj mFDTE/PNtool2.
 3. Š.Korečko: Doplnkové učebné texty z Formálnych špecifikácií systémov.
comments powered by Disqus