Ciele predmetu

 1. Naučiť sa základy webu a webových technológií.
 2. Naučiť sa vytvoriť jednoduché statické webové aplikácie s využitím HTML.
 3. Naučiť sa štýlovať webovú aplikáciu pomocou CSS.
 4. Naučiť sa dynamizovať webové aplikácie pomocou jazyka JavaScript.
 5. Naučiť sa o webových službách a ich využití pri vytváraní jednoduchých dynamických webových aplikácií.

Doplňujúce informácie

  UPOZORNENIE
  Stránky s materiálmi pre cvičenia z predmetu Webové technológie sa momentálne aktualizujú. Aktualizované sú už nasledujúce stránky:

  • Táto stránka so všeobecnými informáciami o predmete.
  • Stránky pre cvičenia 1 až 3.


  Na každom cvičení cvičiaci uvedie študentov do problematiky a tí následne pracujú na vlastnom zadaní, prípadne riešia ďalšie úlohy na dané cvičenie. Svoje návrhy, riešenia a nejasnosti konzultujú so svojím cvičiacim.

  Na každom cvičení (počnúc 2) musí byť študent schopný prezentovať aktuálny stav prác na zadaní. Bez aktuálnych zdrojových textov je jeho účasť na cvičení zbytočná. Hlavný dôraz na cvičeniach je kladený na samostatnú prácu a konzultáciu s cvičiacim.

  Zadanie bude kontrolované vo viacerých termínoch. Pri každom termíne je nutné samostatne prezentovať a obhájiť riešenie.

Podmienky pre získanie zápočtu

 • Ani jedna neospravedlnená neúčasť.
 • Maximálne 3 ospravedlnené neúčasti - spôsob náhrady určí cvičiaci.
 • Získanie aspoň 21 z 40 možných bodov za cvičenia.
 • Priebežné hodnotenia počas semestra v piatich termínoch. Body je možné získať za dodržanie stanoveného termínu - checkpoint - a vypracovanie úloh pre daný termín:
  • 1. termín (3. týždeň), úloha 1, max 5+1 bodov - Stránky s článkami a hlavná stránka s odkazmi na samotné články so základnými HTML elementami a základným CSS formátovaním.
  • 2. termín (5. týždeň), úloha 2, max 5+1 bodov - Stránky s článkami a hlavná stránka s odkazmi na samotné články s pokročilými HTML elementami a pokročilým CSS formátovaním, vrátane zabezpečenia rezponzívnosti.
  • 3. termín (8. týždeň), úlohy 3 a 4, max 7+2 bodov - Dynamická stránka s príspevkami, ktoré sa zobrazia na základe údajov uložených v localStorage a formulárom cez ktorý možno pridať príspevok a uložiť ho do localStorage.
  • 4. termín (10. týždeň), úloha 5, max 5+1 bodov - Dynamická stránka s príspevkami a komentármi k nim, ktoré sa zobrazia na základe údajov uložených na serveri. Tieto údaje stránka načíta použitím príslušnej REST služby a a asynchrónnej http požiadavky.
  • 5. termín (13. týždeň), úlohy 6 a 7, max 5+8 bodov - Doplnenie dynamickej stránky o editáciu, mazanie a pridávanie príspevkov a komentárom k nim. Prihlasovanie pomocou služieb tretích strán. Za navyše vytvorenú web aplikáciu pre OpenLab, resp. aplikáciu s vlastným backendom môžete získať až 8 bodov.
  • Rozdelenie bodov:
   • max. 27 bodov: splnenie povinných úloh,
   • max. 13 bodov: splnenie doplnkových úloh, funkcionalita navyše, web aplikácia pre OpenLab, resp. aplikácia s vlastným backendom.
  • Oneskorené odovzdanie: Ak nestihnete odovzdať požadované úlohy v príslušnom týždni, môžete tak urobiť na cvičení
   • o 1 týždeň neskôr so sankciou -2 body,
   • o 2 týždne neskôr so sankciou -4 body.
   Sankcia sa neuplaňuje v prípade, že k oneskoreniu došlo na základe vážneho, ospravedlnieľného, dôvodu (najmä zdravotného).
  • Tri až štyri najlepšie zadania zo skupiny budú odmenené známkou zo skúšky.

  Pri každom odovzdávaní je nutné prezentovať a obhájiť riešenie, vytvorenú aplikáciu a použité technológie. Zadanie bude odovzdané v elektronickej podobe v poslednom termíne do systému Moodle. Súčasťou odovzdania sú všetky súbory využité pri vývoji aplikácie (HTML, CSS, JavaScript). Zadanie je individuálne.

  Podmienkou získania zápočtu je odovzdanie zadania.

Vyučujúci

Prednášajúci

Cvičiaci:

Prednášky:

 • Utorok, 7:30-9:00, N9-201(ZP1)

Zdroje

 1. B. Sobota, M. Paralič, Š. Korečko, W. Steingartner: Úvod do programovania a sietí, 2. vyd., Košice, Elfa, 2014.
 2. Peter Gasston: The Modern Web Multi-Device Web Development with HTML5, CSS3, and JavaScript, No Starch Press, 2013
 3. Peter Gasston: The Book of CSS3: A Developer's Guide to the Future of Web Design, 2nd Edition, No Starch Press, 2015
 4. Bruce Lawson, Remy Sharp: Introducing HTML5, 2nd Edition, Voices That Matter, 2012
 5. Jon Duckett: JavaScript and JQuery: Interactive Front-End Web Development, Wiley, 2014
 6. Chris Minnick, Eva Holland: JavaScript® For Kids For Dummies®, Wiley, 2015
 7. 50 OF THE BEST WEB DESIGN BOOKS 2020 for kids, newbies and pros.
 8. 41 FREE HTML AND CSS BOOKS
 9. The best free JavaScript resources