Technické prostriedky realizácie logických obvodov

Ciele
 1. Oboznámiť sa so stavebnicami pre modelovanie logických obvodov.
 2. Oboznámiť sa s integrovanými obvodmi (IO) obsahujúcimi základné logické členy.
 3. Naučiť sa vyhľadávať charakteristiky IO v katalógoch a na internete.
 4. Overiť funkcie základných logických členov.
 5. ...
 6. ...
Úvod
  Predmet Logické systémy sa zaoberá metódami analýzy a syntézy kombinačnýxh a sekvenčných obvodov. Prostriedkom pre overovanie výsledkov je modelovanie obvodov prostredníctvom reálnych logických prvkov a prepojení medzi nimi. Overenie funkcií jednotlivých prvkov je predpokladom pre overovanie funkcie zložitejších obvodov.
Postup
 1. Pripojenie stavebnice na napájacie napätie. Vsadenie IO do pätíc.
  Príklad: Overte funkciu logických prvkov v IO MH7400 a MH7451.
  Riešenie: IO MH 7400 obsahuje štvoricu 2-vstupových logických členov typu NAND. V katalógu IO je uvedené rozmiestnenie vývodov logických členov v púzdre a schéma zapojenia jedného logického člena sú na obr. 1..
  Obr.: IO MH7400. a) zapojenie vývodov;. b) schéma zapojenia 2-vstupového člena NAND.
  Pri overovaní logickej funkcie pripojte IO na predpísané napájacie napätie, ktoré pre IO radu MH 74.. (SN74..) je z intervalu 4,75V  Ucc  5,25V (pre IO radu SN 54... ja z intervalu 4,5V  Ucc  5,5V). Kladný pól zdroja pripojte na vývod číslo 14 a záporný pól na vývod číslo 7. Medzná hodnota napájacieho napätia je maximálne 7V voči spoločnému bodu 7. Záporné napätie na obvod nesmie byť pripojené. Po pripojení napájacieho napätia postupne priveďte na vstupy jednotlivých logických členov všetky kombinácie hodnôt vstupných premenných a zistite im zodpovedajúce hodnoty výstupných premenných. Nízka úroveň (úroveň L) vstupného napäria má byť z intervalu -0,5V  má byť z intervalu -0,5V  UIL  +0,8V a vysoká úroveň (úroveň H) má byť z intervalu +2,0V  UIH  +5,5V. Skutočné hodnoty vstupných a výstupných veličín obvodu zaznamenajte do tab.1.1. Výstupné napätie pri úrovni L má byť UOL  +0,4V a pri úrovni H UOH  +2,4V..
   Pravdivostná tabuľka
  • 1. stĺpec - dekadická hodnota
  • 2.-4. stĺpec - premenné a,b,c, popisujúce dekadickú hodnotu v binárnom tvare
  • 5. stĺpec - hodnota funkcie f v danom bode

  Tab.: Pravdivostná tabuľka
  Dekadický ekvivalent a b c Funkcia f
  0 0 0 0 0
  1 0 0 1 1
  2 0 1 0 1
  3 0 1 1 0
  4 1 0 0 0
  5 1 0 1 1
  6 1 1 0 x
  7 1 1 1 1

   Karnafova mapa

   Rozklad B-funkcie
  • na súčet implikantov
  • na súčin implicentov

 2. Oboznámte sa s rôznymi formami zápisu boolovskej funkcie a prevodmi medzi nimi.
  Príklad: Zapíšte B-funkciu pomocou rôznych množinových zápisov, pravdivostnej tabuľky, Karnafovej mapy, súčtu implikantov a súčinu implicentov. B-funkcia je daná množinovým zápisom: \[f(a,b,c)=[0,3,4(6)]\]
  Riešenie:
   Typy množinových zápisov
  • f(a,b,c)= [0,3,4(6)]
  • f(a,b,c)= {1,2,5,7(6)}
  • f(a,b,c)= {1,2,5,7[0,3,4]}

   Pravdivostná tabuľka
  • 1. stĺpec - dekadická hodnota
  • 2.-4. stĺpec - premenné a,b,c, popisujúce dekadickú hodnotu v binárnom tvare
  • 5. stĺpec - hodnota funkcie f v danom bode

  Tab.: Pravdivostná tabuľka
  Dekadický ekvivalent a b c Funkcia f
  0 0 0 0 0
  1 0 0 1 1
  2 0 1 0 1
  3 0 1 1 0
  4 1 0 0 0
  5 1 0 1 1
  6 1 1 0 x
  7 1 1 1 1

   Karnafova mapa

   Rozklad B-funkcie
  • na súčet implikantov
  • na súčin implicentov

  Poznámka:
  Poznámka:
  Úloha: Tu napíšte konkrétne úlohy, ktoré ma študent vyriešiť.
 3. Napíšte ďalší krok.
Zdroje
 1. Tu vložte zdroje používané na cvičení.
 2. Tu vložte zdroje používané na cvičení.
Doplňujúce úlohy
  Úloha: Tu napíšte úlohy ktoré sú pripravené nad základný rámec cvičenia.
  Úloha: Tu napíšte úlohy ktoré sú pripravené nad základný rámec cvičenia.
Doplňujúce zdroje
 1. Tu vložte doplňujúce odporúčané zdroje.
 2. Tu vložte doplňujúce odporúčané zdroje.
comments powered by Disqus