Zotavenie pri syntaktických chybách

Ciele
 1. Oboznámiť sa s teoretickými základmi zotavenia.
 2. Prakticky si vyskúšať implementáciu zotavenia do prekladača.
 3. Implementovať zotavenie do príkladu z cvičenia 2.
Úvod
  Úlohou dnešného cvičenia bude upraviť kód z minulých cvičení tak, aby fungovalo zotavenie.
Postup
 1. Úlohou dnešného cvičenia bude upraviť kód predchádzajúceho cvičenia tak, aby fungovalo zotavenie.
  Úloha: Preštudujte si teoretické základy zotavenia po syntaktických chybách.
 2. Na to, aby sme mohli realizovať zotavenie, potrebujeme definovať typ množiny kľúčov. Množiny kľúčov budeme v zotavení používať pre definovanie očakávaných symbolov. Na reprezentáciu množiny sa bude používať celé číslo. Každý bit čísla bude zodpovedať jednému zo symbolov, pričom ak je tento symbol prítomný v množine, tak príslušný bit má hodnotu 1.
  #define KeySet unsigned long int
  Množiny kľúčov budeme definovať prostredníctvom operácie bitového posunu čísla 1 doľava o n bitov (kde n predstavuje hodnotu symbola zo zoznamu enum Symbols{...}):
  #define E 1 <<
  Viac o bitovom posune.

  Bitový posun aplikujeme na prvky zo zoznamu symbolov Symbol (hodnota každého prvku v zozname Symbol je číselná, predstavuje index prvku v enumeračnom poli). Príklad:
  
  KeySet A = E VALUE;   ⇒ 00000001
  KeySet B = E ID;    ⇒ 00000010
  KeySet C = E MUL;    ⇒ 01000000
 3. Množinové operácie budeme realizovať prostredníctvom operácií bitového súčtu (|) a bitového súčinu (&). Viac o bitových operáciách.

  Realizácia množinových operácií:
  • Zjednotenie množín
   • A = {+} ∪ {-}    ⇔    KeySet A = (E PLUS) | (E MINUS)
   • B =  A  ∪ {^}    ⇔    KeySet B =    A     | (E POWER)
  • Prienik množín
   • A = {+} ∩ {-}    ⇔    KeySet A = (E PLUS) & (E MINUS)
   • B =  A  ∩ {-}    ⇔    KeySet B =    A     & (E MINUS)
  • Zistenie, či sa prvok {+} nachádza v množine A:
   • KeySet A = (E PLUS) | (E MINUS)
   • A & (E MINUS) != 0         ⇒ true
   • A & (E POWER)  = 0         ⇒ false
 4. Úloha: Doplňte do kódu funkcie check a error:
  
  void error(const char *msg, KeySet K) {
    fprintf(stderr, "CHYBA: %s\n", msg); /* chybové hlásenie */
    /* preskočenie nekľučových symbolov */
    while (!(E lex_symbol & K))
      next_symbol();
  }
  
  void check(const char *msg, KeySet K) {
    if (!(E lex_symbol & K))
      error(msg, K);
  }
  

  Funkcia check sa používa na kontrolu, či aktuálny symbol zodpovedá tomu, čo očakávame. Ak je aktuálny symbol nesprávny, zavolá funkciu error.

  Funkcia error sa používa na výpis chybových hlásení a na preskočenie nesprávnych symbolov na vstupe, až kým sa nenájde očakávaný symbol (t.j. symbol, ktorý sa nachádza v množine kľúčov K).

  Úloha: Upravte funkciu match, aby podporovala zotavenie.
  
  int match(const Symbol expected, KeySet K)
  {
    if (lex_symbol == expected) {
      int attr = lex_attr;
      next_symbol();
      return attr;
    } else {
      char *msg = malloc(100);
      snprintf(msg, 100, "Ocakavany symbol %s, namiesto toho sa vyskytol %s",
          symbol_name(expected), symbol_name(lex_symbol));
      error(msg, K);
      return 0;
    }
  }
  
 5. Úloha: Upravte funkcie interpretátora tak, aby argumentom každej funkcie bola množina kľúčov KeySet K:
  
  void expr(KeySet K) {...}
  void term(KeySets K) {...}
  ...
  

  Pri volaní týchto funkcií zatiaľ použite ako argument len hodnotu množiny K volajúcej funkcie.

 6. Je potrebné upraviť aj hlavnú funkciu main tak, aby zotavenie bolo realizované i vzhľadom na symbol ukončenia vstupu:
  Úloha: Namiesto pôvodného volania funkcie pre preklad programu:
  
    program();
  
  zadajte výraz spolu so zotavením:
  
    program(E SEOF);
    if (lex_symbol != SEOF) {
      error("Ocakavany je koniec suboru", E SEOF);
    }
  
 7. Úloha: Doplňte do kódu definované množinu kľúčov H pre pravidlo Term:
  
  KeySet H_Term = E VALUE | E ID | E LPAR;
  
  Úloha: Doplňte množiny H_Expr a H_Mul pre pravidla Expr a Mul. Inšpirujte sa návodom.
  
  KeySet H_Expr = ... ;
  KeySet H_Mul = ... ;
  
 8. Úloha: Určte množiny kľúčových symbolov pre zotavenie v príklade interpretátora (označené komentármi s písmenami).
  
  // Term -> value | "(" Expr ")"
  int term(KeySet K)
  {
    int value;
    check("Ocakava sa hodnota alebo zatvorka", /* ??? */); // a)
    switch (lex_symbol) {
    case VALUE:
      value = lex_attr;
      next_symbol();
      break;
    case LPAR :
      next_symbol();
      value = expr(/* ??? */);              // b)
      match(RPAR, K);
      break;
    default:
      error("Chyba operand", /* ??? */);         // c)
    }
    return value;
  }
  
  // Expr -> Mul { ("+" | "-") Mul }
  int expr(KeySet K)
  {
    int leftOp, rightOp;
    Symbol operator;
    leftOp = mul(E PLUS | E MINUS | H_Mul | K);
    check("Ocakava sa operator + alebo -", E PLUS | E MINUS | H_Mul | K);
    while ((E lex_symbol) & E PLUS | E MINUS | H_Mul) {
      if ((E lex_symbol) & (E PLUS | E MINUS)) {
        operator = lex_symbol;
        next_symbol();
      } else error("Chyba operator + alebo -", /* ??? */); // d)
      rightOp = mul(/* ??? */);               // e)
      switch (operator) {
      case PLUS:
        leftOp = leftOp + rightOp;
        break;
      case MINUS:
        leftOp = leftOp - rightOp;
        break;
      default:
        assert("Neocakavany operator v expr()");
      }
      check("Ocakava sa operator + alebo -", /* ??? */);  // f)
    }
    return leftOp;
  }
  
  Poznámka: Pomôžte si návodom a pre inšpiráciu môžete použiť aj príklady.
  Úloha: Doplňte svoj kód prekladača tak, že doň doplníte volanie funkcií check a error a nastavenie správnych množín kľúčových symbolov pre zotavenie. Môžete sa inšpirovať príkladom interpretátora uvedeným hore.
 9. Úloha: Podobným spôsobom pridajte kód zotavenia aj do osttných funkcií syntaktickej analýzy.
 10. Príklad programu pre zotavenie s implementovanými operátormi + a - si môžete pozrieť po spustení súboru zotavenie.exe.
Doplňujúce úlohy
  Úloha: Doplňte do výpisov chybových hlásení zotavenia výpis pozície, na ktorej bola chyba nájdená. Napr.:
  
  CHYBA na pozícii 3: Ocakava sa cislo alebo lava zatvorka '('
  
  Úloha: Implementujte do zotavenia funkciu opätovného výpisu vstupu používateľa s označením všetkých nájdených chýb a ich počtu. Napr.:
  
  3 + f d 4 - ( 2 f d ^ 4 \0
    ^ ^     ^ ^  ^
  Pocet chyb: 5
  
comments powered by Disqus