Základy softvérového inžinierstva

Tento predmet má za cieľ naučiť základné inžinierske zručnosti, ktoré musí mať každý programátor alebo človek zapojený do vývoja softvéru. Oboznámite sa s postupmi, nástrojmi a technológiami používanými pri riešení softvérových projektov.

Podmienky pre získanie zápočtu

  1. Ani jedna neospravedlnená neúčasť.
  2. Maximálne 3 ospravedlnené neúčasti — spôsob náhrady určí cvičiaci.
  3. Získanie aspoň 11 z 20 možných bodov za cvičenia.

Body je možné získať vypracovaním dostatočného počtu zadaní — teda tak, aby súčet získaných bodov dosiahol min. 11. Povzbudzujeme vás však pracovať na každom zadaní, nakoľko zadania predstavujú potrebný podklad pre zvládnutie záverečnej skúšky.

Zadania

  1. Analýza požiadaviek a konceptuálny návrh zadaného systému (max. 9 bodov, vypracovanie do 7. týždňa).
  2. Riešenie úloh v malom tímovom projekte: vyriešenie zadanej úlohy vrátane implementácie jednotkových testov, recenzia kódu ostatných členov tímu, zlúčenie ich riešení do hlavnej vetvy vývoja (max. 9 bodov, vypracovanie do 12. týždňa).

Za aktivitu na cvičeniach a prístup k riešeniu úloh je možné získať ďalšie max. 2 body.