Základy softvérového inžinierstva

Tento predmet má za cieľ naučiť základné inžinierske zručnosti, ktoré musí mať každý programátor alebo človek zapojený do vývoja softvéru. Oboznámite sa s postupmi, nástrojmi a technológiami používanými pri riešení softvérových projektov.

Podmienky pre získanie zápočtu

  1. Ani jedna neospravedlnená neúčasť.
  2. Maximálne 3 ospravedlnené neúčasti - spôsob náhrady určí cvičiaci.
  3. Získanie aspoň 11 z 20 možných bodov za cvičenia.

Body je možné získať vypracovaním dostatočného počtu zadaní - teda tak, aby súčet získaných bodov dosiahol min. 11. (Povzbudzujeme vás však pracovať na každom zadaní, nakoľko zadania predstavujú potrebný podklad pre zvládnutie záverečnej skúšky).

Zadania

  1. Implementácia jednotkových testov pre vlastné zadanie z predmetu Programovanie (max. 5 bodov , obhajoba na 8. cvičení).
  2. Analýza požiadaviek a konceptuálny návrh zadaného systému (max. 5 bodov , obhajoba na 9. cvičení).
  3. Vypracovanie recenzie kódu zadania z Programovania iného študenta, vytvorenie záznamov o nájdených problémoch v issue tracking systéme, vyriešenie chýb vo vlastnom kóde nájdených spolužiakom (max. 4 body , obhajoba na 12. cvičení).

Zápočtové testy

Na 5. a 11. cvičeniach budú zápočtové testy (max. 3 body za každý ). Otázky na teste budú pokrývať témy prebraté na cvičeniach a v odporúčanej literatúre.