Základy softvérového inžinierstva

Tento predmet má za cieľ naučiť základné inžinierske zručnosti, ktoré musí mať každý programátor alebo človek zapojený do vývoja softvéru. Oboznámite sa s postupmi, nástrojmi a technológiami používanými pri riešení softvérových projektov.

Podmienky pre získanie zápočtu

  1. Ani jedna neospravedlnená neúčasť.
  2. Maximálne 3 ospravedlnené neúčasti — spôsob náhrady určí cvičiaci.
  3. Získanie aspoň 11 z 20 možných bodov za cvičenia.

Body je možné získať vypracovaním dostatočného počtu zadaní — teda tak, aby súčet získaných bodov dosiahol min. 11. Povzbudzujeme vás však pracovať na každom zadaní, nakoľko zadania predstavujú potrebný podklad pre zvládnutie záverečnej skúšky.

Zadania

  1. Analýza požiadaviek a konceptuálny návrh zadaného systému (max. 9 bodov, obhajoba na 10. cvičení).
  2. Riešenie úloh v malom tímovom projekte: vyriešenie zadanej úlohy vrátane implementácie jednotkových testov, recenzia kódu ostatných členov tímu, zlúčenie ich riešení do hlavnej vetvy vývoja (max. 11 bodov, obhajoba na 12. cvičení).

Zápočtové testy

Zápočtové testy tento rok nebudú.