Course Outline 2021

weeklectureslabs
1 Data in Memory

umiestnenie údajov v pamäti, operátory referencie a dereferencie

Code Wars Intermezzo

Achieve code mastery through challenge

2 Dynamic Memory Allocation

dynamická alokácia pamäte pomocou malloc() a calloc(), uvoľnenie alokovanej pamäte pomocou free(), problémy pri alokovaní, pravouhlé pole, zubaté pole, pole smerníkov

*Pointers

It’s all about pointers…

3 Structures

štruktúrované údajové typy, používateľom definované údajové typy, zoznamy údajov, binárne súbory, načítavanie a ukladanie štruktúrovaných údajov, serializácia, deserializácia

Introduction to Modular Programming

nástroj make, konfiguračný súbor Makefile

4 Searching and Sorting

vyhľadávanie a triedenie zoznamov, knižnica stdlib.h, funkcie qsort(), bsearch()

Test-Driven Development

vývoj riadený testami, black-box testing

5 Misc Topics

reprezentácia času v počítači, pretečenie, enumeračné typy, exit status, štandardné kanály/prúdy

Buffer Overflow, Memory Leaks and Valgrind

Pretečenie pamäte, úniky v pamäti, ich odhaľovanie pomocou nástroja valgrind a predchádzanie im

6 Regular Expressions

About Regular Expressions

Complex Numbers

komplexné čísla, štruktúry

7 Linked Lists

úvod do spojkových zoznamov, jednosmerný spojkový zoznam, CRUD operácie

Regular Expressions Basics

tvorba POSIX-ových regulárnych výrazov, práca s nástrojom grep

8 BST and Unions

jednosmerné spájané zoznamy, obojsmerné spájané zoznamy, stromy, binárne vyhľadávacie stromy, únie

Todo List

Práca so spojkovým zoznamom a základnými CRUD operáciami nad ním.

9 Arduino UNO

prototypovacia doska Arduino UNO, cyklus Sense-Think-Act, mapa pamäte mikrokontroléra ATmega328P, fragmentácia pamäte, skrytá funkcia main()

Basics of Electronics

kontaktné pole, LED diódy, rezistory a potenciometre

10 State Machines I.

statové stroje, stavové diagramy, sériová komunikácia, digitálny výstup, analógový vstup

Traffic Lights Controlled by Arduino

o diódach, rezistoroch, tlačidlách a základoch programovania pre Arduino

11 State Machines II.

pohybový (PIR) senzor, pulzne šírková modulácia (PWM)

State Machines

o stavových strojoch a statových diagramoch

12 Interrupts

interrupts, polling, ISR, low power, sleep mode

13 Bit Masking

Bit Masking

The Poll

anketa pre študentov