Searching and Sorting

vyhľadávanie a triedenie zoznamov, knižnica stdlib.h, funkcie qsort(), bsearch()

Záznam z prednášky

Searching and Sorting

 • (slide) Trošku sa však vráťme. Keď ste hovorili o poliach, hovorili ste aj o dvoch základných operáciách, ktoré nad uloženými údajmi v poli potrebujeme vykonávať. Ktoré to sú? Vyhľadávanie a triedenie.
 • Lineárne vyhľadávanie už poznáme - doteraz sme však hľadali len v poliach jednoduchých údajových typov. Ako bude vyzerať táto operácia nad zoznamom objektov typu štruktúra?

 • (slide) Jednoduchú reprezentáciu lineárneho vyhľadávania ste si vytvorili už v predmete Základy algoritmizácie a programovania. Čo budeme potrebovať upraviť pre použitie vyhľadávania nad poľom štruktúr?

 • Vytvoríme funkciu, pomocou ktorej budeme vedieť v danom poli vyhľadať konkrétnu osobu na základe jej priezviska:

  int search_by_surname(const struct person data[], 
             const size_t size, 
             const char surname[]){
    for(size_t idx=0; idx < size; idx++){
      if(strcmp(data[idx].surname, surname) == 0){
        return idx;
      }
    }
    return -1;
  }
 • Rovnako tak môžeme vytvoriť funkciu, pomocou ktorej budeme vedieť v danom poli vyhľadať konkrétnu osobu na základe mena a priezviska:

  int search_by_surname_and_age(const struct person data[], 
                 const size_t size,
                 const char surname[], 
                 const char name[]){
   for(size_t idx=0; idx < size; idx++){
     if(strcmp(data[idx].surname, surname) == 0 
       && strcmp(data[idx].name, name) == 0){
       return idx;
     }
   }
   return -1;
  }
 • Celý kód bude teda vyzerať nasledovne:

  #include <stdio.h>
  #include <string.h>
  
  // structure representing a person
  struct person {
    char name[20];
    char surname[30];
    char sex;
    // int age;
  };
  
  // Search person by surname in the list of data of given size
  int search_by_surname(const struct person data[], 
             const size_t size, 
             const char surname[]){
    for(size_t idx=0; idx < size; idx++){
      if(strcmp(data[idx].surname, surname) == 0){
        return idx;
      }
    }
    return -1;
  }
  
  // Search person by name and surname in the list of data 
  // of given size
  int search_by_surname_and_age(const struct person data[], 
                 const size_t size,
                 const char surname[], 
                 const char name[]){
    for(size_t idx=0; idx < size; idx++){
      if(strcmp(data[idx].surname, surname) == 0 
        && strcmp(data[idx].name, name) == 0){
        return idx;
      }
    }
    return -1;
  }
  
  // Print person object on screen
  void print_person(struct person person){
    printf("%s %s is %c.\n",
      person.name, person.surname, person.sex
    );
  }
  
  int main(){
    // read the nr of persons
    printf("Enter the number of persons: ");
    int size;
    scanf("%d", &size);
  
    // declare list of persons
    struct person list[size];
  
    // populate list
    for(size_t i = 0; i < size; i++){
      printf("Enter %zu person: ", i);
      scanf("%s %s %c", 
         list[i].name, list[i].surname, &list[i].sex);
    }
  
    // traverse the list
    for(size_t i = 0; i < size; i++){
      printf("%zu: ", i);
      print_person(list[i]);
    }
  
    // search
    char *f_surname = "Plum";
    int f_idx = search_by_surname(list, size, f_surname);
    printf("Position of %s is %d\n", f_surname, f_idx);
  }

Standard Library

 • (slide) V praxi však nebudete vždy nutne potrebovať písať vlastné funkcie pre vyhľadanie prvkov alebo pre zotriedenie zoznamu prvkov. Proste využijete funkcie, ktoré sú už pre tento účel pripravené.

 • V tomto prípade môžeme napríklad využiť funkciu bsearch() z knižnice stdlib.h, ktorá implementuje tzv. binárne vyhľadávanie. A už z predmetu Základy algoritmizácie a programovania viete, že v porovnaní s lineárnym vyhľadávaním, má binárne vyhľadávanie lepšiu zložitosť.

 • (slide) Pokúsme sa porovnať vlastnosti oboch algoritmov na vyhľadávanie:

  Lineárne vyhľadávanie Binárne vyhľadávanie
  zložitosť \[\mathcal{O}(n)\] \[\mathcal{O}(\log_2{}(n))\]
  najlepší prípad \[\mathcal{O}(1)\] \[\mathcal{O}(1)\]
  najhorší prípad \[\mathcal{O}(n)\] \[\mathcal{O}(\log_{2}(n))\]
  prerekvizity žiadne zotriedený zoznam
  prístup iteratívny rozdeľ a panuj
 • (slide) Pozrime sa teraz na porovnanie cez čísla. V nasledujúcej tabuľke je vidieť porovnanie oboch algoritmov. Tu je vidieť, na koľký pokus sme schopní nájsť hľadaný prvok pri použití oboch algoritmov vzhľadom na množstvo prvkov v zozname/poli. Jasne vidieť, že binárnym vyhľadávaním sme schopní hľadaný prvok nájsť za výrazne menší počet krokov ako v prípade lineárneho vyhľadávania.

  \[n\] 10 100 1 000 10 000 100 000
  \[\mathcal{O}(n)\] 10 100 1 000 10 000 100 000
  \[\mathcal{O}(\log_2{}(n))\] 3.3 6.6 10 13.3 16.6
 • (slide) Porovnať môžeme obe zložitosti aj graficky. Na x-ovej osi sa nachádza počet prvkov a na y-ovej osi sa nachádza počet krokov/prístupov, ktoré potrebujeme vykonať na nájdenie hľadaného prvku. Ako je vidieť, zložitosť lineárneho vyhľadávanialineárny priebeh, zatiaľ čo zložitosť binárneho vyhľadávanialogaritmický priebeh.

  Linear vs Binary Search

Sorting lists with qsort()

 • Ak však chceme binárne vyhľadávanie použiť, prvky musia byť už zotriedené. V opačnom prípade fungovať nebude. V štandardnej knižnici sa nachádza implementácia algoritmu triedenia quick sort, ktorú môžeme využiť zavolaním funkcie qsort().

 • (slide) Deklarácia funkcie qsort() vyzerá nasledovne:

  void qsort(void *base, size_t nmemb, size_t size, 
        int (*compar)(const void *, const void *));
 • Význam jednotlivých parametrov je nasledovný:

  • base - začiatok zoznamu/poľa
  • nmemb - počet prvkov zoznamu/poľa
  • size - veľkosť v pamäti, ktorú zaberá jeden prvok zoznamu/poľa
  • compar - adresa na funkciu, ktorá porovná dva prvky zoznamu navzájom
 • (slide) Začneme teda tým, že vytvoríme funkciu cmp_by_surname(), ktorá umožní porovnať dve premenné typu struct person na základe ich priezviska. Funkcia vráti hodnotu:

  • menšiu ako 0, ak ľavé priezvisko (prvý parameter funkcie) je v poradí pred pravým priezviskom (druhým parametrom funkcie)
  • väčšiu ako 0, ak sú priezviská v opačnom poradí
  • rovnú 0, ak budú priezviská rovnaké
 • Výsledná podoba funkcie cmp_by_surname() bude vyzerať nasledovne:

  int cmp_by_surname(const void* p1, const void* p2){
    struct person* person1 = (struct person*)p1;
    struct person* person2 = (struct person*)p2;
  
    int result = strcmp(person1->surname, person2->surname);
    // printf("comparing %s vs %s = %d\n", 
    //    person1->surname, person2->surname, result);
    return result;
  }
 • Následne už len aktualizujeme výsledný kód z minulého týždňa tak, že necháme výsledný zoznam usporiadať pomocou funkcie qsort() a takto ho usporiadaný vypíšeme na obrazovku:

  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
  #include <string.h>
  
  // structure representing a person
  struct person {
    char name[20];
    char surname[30];
    char sex;
    // int age;
  };
  
  // Search person by surname in the list 
  // of data of given size
  int search_by_surname(const struct person data[], 
             const size_t size, 
             const char surname[]){
    for(size_t idx=0; idx < size; idx++){
      if(strcmp(data[idx].surname, surname) == 0){
        return idx;
      }
    }
    return -1;
  }
  
  // Print person object on screen
  void print_person(const struct person person){
    printf("%s %s is %c.\n",
      person.name, person.surname, person.sex
    );
  }
  
  int cmp_by_surname(const void* p1, const void* p2){
    struct person* person1 = (struct person*)p1;
    struct person* person2 = (struct person*)p2;
  
    return strcmp(person1->surname, person2->surname);
  }
  
  int main(){
    // read the nr of persons
    printf("Enter the number of persons: ");
    int size;
    scanf("%d", &size);
  
    // declare list of persons
    struct person list[size];
  
    // populate list
    for(size_t i = 0; i < size; i++){
      printf("Enter %zu person: ", i);
      scanf("%s %s %c", 
         list[i].name, list[i].surname, &list[i].sex);
    }
  
    printf("\n");
  
    // traverse the list
    for(size_t i = 0; i < size; i++){
      printf("%zu: ", i);
      print_person(list[i]);
    }
  
    // sort
    qsort(list, size, sizeof(struct person), cmp_by_surname);
  
    // traverse the list
    for(size_t i = 0; i < size; i++){
      printf("%zu: ", i);
      print_person(list[i]);
    }
  }

Searching with bsearch()

 • (slide) Deklarácia funkcie bsearch(), ktorá implementuje binárne vyhľadávanie nad zoznamom/poľom, vyzerá nasledovne:

  void *bsearch(const void *key, const void *base, 
         size_t nmemb, size_t size, 
         int (*compar)(const void *, const void *));
 • Význam jednotlivých parametrov je nasledovný:

  • key - adresa prvku, ktorý má nastavené príslušné položky, na základe ktorých chceme vyhľadávať
  • base - začiatok zoznamu/poľa
  • nmemb - počet prvkov zoznamu/poľa
  • size - veľkosť v pamäti, ktorú zaberá jeden prvok zoznamu/poľa
  • compar - adresa na funkciu, ktorá porovná dva prvky zoznamu navzájom
 • Ako funkciu pre porovnanie dvoch prvkov môžeme použiť rovnakú funkciu ako pre zotriedenie zoznamu. Takže už len rozšírime predchádzajúcu verziu kódu o nasledujúci fragment:

  // search
  struct person key = { .surname = "Gray" };
  struct person* result = bsearch(&key, list, size, 
                  sizeof(struct person), 
                  cmp_by_surname);
  
  if(result != NULL){
    printf("founded %s %s, who is %c\n", 
        result->name, result->surname, result->sex);
  }else{
    printf("entry not found\n");
  }

Conclusion

 • Na tejto a minulej prednáške si predstavili štruktúry, štruktúrované údajové typy a prácu s nimi. Ukázali sme si, ako je možné takto reprezentované údaje ukladať do súboru (serializovať) a zo súboru ich načítavať (deserializovať). Dnes sme si ukázali, ako je možné v zoznamoch obsahujúcich štruktúrované údaje vyhľadávať a ako je možné ich triediť.

 • Aj napriek tomu, že organizácia údajov do štruktúr prináša výhody, vytváranie zoznamov spôsobom, ktorý sme si ukázali, nie je vždy úplne praktický. Stále je tu jedno obrovské obmedzenie - musíme poznať počet prvkov zoznamu pred jeho vytvorením a počas jeho existencie ho nesmieme meniť (minimálne zväčšovať).

 • To, ako sa popasovať s týmto problémom si ukážeme na niektorej z ďalších prednášok.