Basics of Electronics

kontaktné pole, LED diódy, rezistory a potenciometre

About

Objectives

  1. zoznámiť sa s elektronickými komponentmi

Content

Lightning the LED

Vo svete elektroniky je obdobou softvérového Hello world zapojenie s názvom Blink, ktoré rozbliká LED diódu. Dnes síce blikať LED diódou nebudeme, ale rozsvietime ju.

Úloha

Pripojte prototypovaciu dosku Arduino Uno k počítaču pomocou vhodného USB kábla.

Úloha

Prepojte pomocou vodičov +5V a zem z prototypovacej dosky Arduino Uno na kontaktné pole.

Na základe priložených obrázkov si všimnite, ako je kontaktné pole prepojené:

  • pozdĺžne zdierky, nazývané koľajnice a
  • vodorovné zdierky, nazývané pražce.

Kontaktné pole - prepojenie Kontaktné pole

Na vyvedenie napájania a zeme budeme používať postranné dierky označené ako + a -.

Úloha

Podľa priloženej schémy zostavte elektrický obvod pozostávajúci z LED diódy a rezistora.

Schéma zapojenia

Úloha

Otestujte správnosť vášho zapojenia.

Ak ste postupovali správne, LED dióda bude svietiť. Ak naopak nesvieti, skontrolujte polaritu jej zapojenia.

Changing the Light Intensity

Rezistor tentokrát zameníme za potenciometer. Ten nám umožní regulovať veľkosť odporu v rozmedzí dvoch hodnôt. Tým zabezpečíme, že jeho otáčaním do jednej strany bude LED dióda svietiť veľmi jasne (malý odpor) a otáčaním do druhej strany takmer zhasne (veľký odpor).

Úloha

Upravte zapojenie podľa priloženej schémy.

Zapojenie LED diódy s potenciometrom

Úloha

Otestujte správnosť vášho zapojenia.

Ak ste postupovali správne, LED dióda sa bude rozsvecovať a zhasínať podľa toho, ako budete točiť potenciometrom.

Blinking with Button

Rozšírime zapojenie tým, že do schémy pridáme tlačidlo.

Úloha

Upravte zapojenie podľa priloženej schémy.

Zapojenie LED diódy s tlačidlom

Úloha

Overte správnosť vášho zapojenia.

Ak ste postupovali správne, dióda sa bude rozsvecovať a zhasínať podľa toho, ako budete stláčať tlačidlo. V prípade, že LED dióda nesvieti, overte správnosť jej zapojenia.

Additional Tasks

Additional Resources