Complex Numbers

komplexné čísla, štruktúry

Ciele

  1. Tvorba vlastných štruktúr
  2. Osvojiť si základy práce so štruktúrami

Postup

Complex Number Representation

Každé komplexné číslo obsahuje reálnu a imaginárnu zložku. V tomto kroku vytvoríme štruktúru, ktorá bude komplexné čísla reprezentovať.

Úloha

Vytvorte štruktúru complex, ktorá bude reprezentovať komplexné čísla.

Štruktúra bude mať týchto dvoch členov:

  • real - reálna časť komplexného čísla
  • imag - imaginárna časť komplexného čísla

Reálna aj imaginárna zložka komplexného čísla môže byť reprezentovaná ako číslo s pohyblivou desatinnou čiarkou.

Úloha

Vytvorte funkciu cplx_real(), ktorá vráti reálnu časť komplexného čísla.

Funkcia bude mať jeden vstupný parameter, ktorý bude typu struct complex.

Úloha

Vytvorte funkciu cplx_imag(), ktorá vráti imaginárnu časť komplexného čísla.

Funkcia bude mať jeden vstupný parameter, ktorý bude typu struct complex.

Úloha

Vytvorte funkciu cplx_conj(), ktorá vráti združené komplexné čislo (z angl. complex conjugate) vytvoreného z komplexného čísla odovzdaného ako parameter funkcii.

Funkcia bude mať jeden vstupný parameter, ktorý bude typu struct complex.

Funkcia vráti hodnotu typu struct complex, ktorá bude obsahovať združené komplexné číslo.

Úloha

Vytvorte funkciu print_cplx(), ktorá vypíše na obrazovku reťazcovú podobu komplexného čísla.

Funkcia bude mať jeden vstupný parameter, ktorý bude typu struct complex. Výsledný reťazec bude v tvare:

\[ REAL + IMAG \]

kde:

  • REAL reprezentuje reálnu časť komplexného čísla s presnosťou na 4 desatinné miesta, a
  • IMAG reprezentuje imaginárnu časť komplexného čísla s presnosťou na 4 desatinné miesta.

Basic Operations with Complex Numbers

V tomto kroku sa pokúsime vytvoriť niekoľko základných operácií pre prácu s reálnymi číslami, akými sú napr. súčet, rozdiel a súčin.

Úloha

Vytvorte funkciu cplx_add(), ktorá vráti súčet dvoch komplexných čísiel.

Deklarácia funkcie bude vyzerať nasledovne:

struct complex cplx_add(const struct complex cplx1, const struct complex cplx2)

Parametre cplx1 a cplx2 sú vstupné parametre, ktoré reprezentujú sčítance súčtu.

Funkcia vráti výsledok súčtu ako hodnotu typu struct complex.

Úloha

Vytvorte funkciu cplx_sub(), ktorá vráti rozdiel dvoch komplexných čísiel.

Deklarácia funkcie bude vyzerať nasledovne:

struct complex cplx_sub(const struct complex cplx1, const struct complex cplx2)

Parametre cplx1 a cplx2 sú vstupné parametre, ktoré reprezentujú operandy operácie rozdiel.

Funkcia vráti výsledok rozdielu ako hodnotu typu struct complex.

Úloha

Vytvorte funkciu cplx_mul(), ktorá vynásobí dve komplexné čísla.

Deklarácia funkcie bude vyzerať nasledovne:

struct complex cplx_mul(const struct complex cplx1, const struct complex cplx2)

Parametre cplx1 a cplx2 sú vstupné parametre, ktoré reprezentujú operandy súčinu.

Funkcia vráti výsledok súčinu ako hodnotu typu struct complex.

Použité zdroje