Informácie ku predmetu Programovanie v šk. roku 2020/21

Podmienky pre získanie zápočtu

 1. Každá (!) neúčasť na cvičení musí byť ospravedlnená cvičiacim.
 2. Maximálne 3 ospravedlnené neúčasti - spôsob náhrady určí cvičiaci.
 3. Získanie aspoň 51% z celkového počtu bodov.
 4. Body je možné získať vypracovaním dostatočného počtu zadaní - teda tak, aby súčet získaných bodov dosiahol min. 51%.
 5. Posledné zadanie je povinné a bude preberané osobne. Preberajúci môže neudeliť zápočet, ak nadobudne dojem, že odovzdávaný projekt nie je prácou autora! A to aj v prípade, ak má študent dostatočný počet už získaných bodov a rovnako aj v prípade, ak zadanie úspešne prešlo kontrolou plagiátov!
 6. Predmet končí klasifikovaným zápočtom. Všetky zadania musia byť preto odovzdané do konca 2. týždňa skúškového obdobia.

Podmienky pre získanie zápočtu opakujúcimi študentmi

 1. Všetci opakujúci študenti musia absolvovať predmet znova a splniť všetky požiadavky platné pre súčasných (neopakujúcich) študentov! Ako skupinu do súboru README si opakujúci študenti zapíšu O?, kde ? reprezentuje označenie paralelky vášho štúdijného programu (napr. opakujúci študenti programu Informatika označia svoju skupinu ako OA). Ak ste stále v rozpakoch, akú skupinu napísať, uveďte skupinu OX.

 2. Opakujúci študenti nemusia navštevovať ani prednášky ani cvičenia z predmetu, pretože ich už absolvovali, ale môžu. V tom prípade je nutné, aby kontaktovali cvičiaceho konkrétneho cvičenia, ktoré chcú návštevovať. Ideálne cvičiaceho štúdijného odboru, ktorý študujú. Tieto informácie môžete zistiť napr. prostredníctvom Mais portálu.

  Poznámka: Formálne sú všetci opakujúci študenti zaradení do zberného cvičenia, ktoré sa však nevyučuje (viď predchádzajúci odstavec)! Je to hlavne kvôli tomu, aby ste v Mais-e mohli mať zapísanú aj prednášku a mať v ňom tým pádom poriadok.

 3. Pravidlá pre posledné zadanie sú rovnaké ako pre denných študentov, takže - zadanie je povinné a preberá sa osobne! Toto zadanie odovzdajte u cvičiaceho vášho štúdijného odboru, pretože podmienky pre jeho odovzdanie sa môžu medzi odbormi líšiť.

 4. V prípade, že študent znova nastúpil do prvého ročníka, predmet už úspešne absolvoval, ale dostal známku horšiu ako A alebo B, musí požiadať zástupcu garanta predmetu Miroslava Biňasa o uznanie získanej známky. Známky A a B totiž automaticky uznáva štúdijné oddelenie. Horšie známky musia byť uznané zástupcom garanta predmetu.

Podmienky pre študentov s individuálnym štúdijným plánom

Obecne platí:

 1. študent nemusí chodiť na cvičenia a prednášky
 2. študent musí dodržiavať termíny odovzdaní zadaní

Samozrejme - stane sa, že z rozličných dôvodov nie je možné dodržať termín odovzdania zadania. V tom prípade sa vzniknutá situácia bude riešiť individuálne.

Ak študent nemá záujem získať zápočet, stačí …

 • Nechodiť na cvičenia - veľmi dobrá metóda, ktorá ušetrí veľa trápenia a času.
 • Nevypracovať dostatočný počet zadaní - ak však systematicky nebude pracovať na všetkých zadaniach, dokáže ušetriť viac času.
 • Porušiť etický kódex - napr. odovzdať zadanie a nevedieť o čom je (toto je najobľúbenejší spôsob, vyžaduje však zohnať vypracované zadanie, čo môže byť občas dosť náročné a neostáva nič iné, iba ho kúpiť od nejakého špekulanta).

Použité zdroje

Pri príprave aktuálnej podoby kurzu sme sa inšpirovali mnohými zdrojmi. Tie, ktoré nás počas prípravy ovplyvnili najviac, sú: