Course Outline 2019

weeklectureslabs
1 Week 01

umiestnenie údajov v pamäti, operátory referencie a dereferencie

Code Wars Intermezzo

Achieve code mastery through challenge

2 Week 02

dynamická alokácia pamäte, pravouhlé pole, zubaté pole, pole smerníkov

*Pointers

It’s all about pointers…

3 Week 03

štruktúrované údajové typy, používateľom definované údajové typy, zoznamy údajov, vyhľadávanie v zozname údajov

Introduction to Modular Programming

nástroj make, konfiguračný súbor Makefile

4 Week 04

knižnica stdlib.h, funkcie qsort(), bsort(), binárne súbory, načítavanie a ukladanie štruktúrovaných údajov, serializácia, deserializácia

Test-Driven Development

vývoj riadený testami, black-box testing

5 Week 05

reprezentácia času v počítači, pretečenie, enumeračné typy, exit status, štandardné kanály/prúdy

Buffer Overflow, Memory Leaks and Valgrind

Pretečenie pamäte, úniky v pamäti, ich odhaľovanie pomocou nástroja valgrind a predchádzanie im

6 Week 06

Regular Expressions

Complex Numbers

komplexné čísla, štruktúry

7 Week 07

úvod do dynamických údajových typov, spojkový zoznam, CRUD

Regular Expressions Basics

tvorba POSIX-ových regulárnych výrazov, práca s nástrojom grep

8 Week 08

jednosmerné spájané zoznamy, obojsmerné spájané zoznamy, stromy, binárne vyhľadávacie stromy

Todo List

Práca so spojkovým zoznamom a základnými CRUD operáciami nad ním.

9 Week 09

prototypovacia doska Arduino UNO, senzory, akčné členy, slučka Sense-Think-Act, Arduino IDE

Basics of Electronics

kontaktné pole, LED diódy, rezistory a potenciometre

10 Week 10

interrupts, polling, ISR, low power, sleep mode

Traffic Lights Controlled by Arduino

o diódach, rezistoroch, tlačidlách a základoch programovania pre Arduino

11 Week 11

meranie teploty, sériová komunikácia, analógové vstupy, potenciometer

Help Wanted

riadenie cestnej premávky na základe modelu vytvoreného s Arduinom

12 Week 12

PWM

13 Week 13

sériová linka, SPI a I2C

The Poll

anketa pre študentov