Week 07

úvod do dynamických údajových typov, spojkový zoznam, CRUD

Záznam z prednášky

Oznamy

Motivácia

Polia

File System

Linked Lists

CRUD

Štruktúrovaný údajový typ struct node

Funkcia traverse()

Funkcia insert()

Funkcia delete()

Other dynamic data types

Further Reading