Basics of Electronics

kontaktné pole, LED diódy, rezistory a potenciometre

About

Objectives

  1. zoznámiť sa s elektronickými komponentmi

Content

Lightning the LED

Vo svete elektroniky je obdobou softvérového Hello world zapojenie s názvom Blink, ktoré rozbliká LED diódu. Dnes síce blikať LED diódou nebudeme, ale rozsvietime ju.

Úloha

Pripojte prototypovaciu dosku Arduino Uno k počítaču pomocou vhodného USB kábla.

Úloha

Prepojte pomocou vodičov +5V a zem z prototypovacej dosky Arduino Uno na kontaktné pole.

Na základe priložených obrázkov si všimnite, ako je kontaktné pole prepojené:

Kontaktné pole - prepojenie Kontaktné pole

Na vyvedenie napájania a zeme budeme používať postranné dierky označené ako + a -.

Úloha

Podľa priloženej schémy zostavte elektrický obvod pozostávajúci z LED diódy a rezistora.

Schéma zapojenia

Upozornenie

Pozor na zapojenie LED diódy! Dióda má dve “nožičky” (viď obrázok):

  1. anódu - dlhšia
  2. katódu - kratšia, s kolmým zárezom pri nožičke pri pohľade zhora

LED dióda

Upozornenie

Okrem správneho zapojenia LED diódy ju nikdy nezapájajte bez rezistora! Ak by ste tak urobili, diódu zničíte! Ak ste teda z Arduina vyviedli +5V (zdroj napätia v schéme), LED dióda spotrebuje približne 1.8V a prúd, ktorý LED dióda potrebuje je 20mA, vypočítajte potrebnú veľkosť odporu.

Poznámka

Ak budete hľadať číselnú hodnotu rezistora napísanú priamo na ňom, tak neuspejete. Hodnota je totiž na ňom uvedená pomocou farebného kódu. K jeho “rozlúšteniu” vám pomôže nasledujúci obrázok: Farebný kód pre označovanie hodnôt rezistorov

Úloha

Otestujte správnosť vášho zapojenia.

Ak ste postupovali správne, LED dióda bude svietiť. Ak naopak nesvieti, skontrolujte polaritu jej zapojenia.

Changing the Light Intensity

Rezistor tentokrát zameníme za potenciometer. Ten nám umožní regulovať veľkosť odporu v rozmedzí dvoch hodnôt. Tým zabezpečíme, že jeho otáčaním do jednej strany bude LED dióda svietiť veľmi jasne (malý odpor) a otáčaním do druhej strany takmer zhasne (veľký odpor).

Úloha

Upravte zapojenie podľa priloženej schémy.

Zapojenie LED diódy s potenciometrom

Úloha

Otestujte správnosť vášho zapojenia.

Ak ste postupovali správne, LED dióda sa bude rozsvecovať a zhasínať podľa toho, ako budete točiť potenciometrom.

Blinking with Button

Rozšírime zapojenie tým, že do schémy pridáme tlačidlo.

Úloha

Upravte zapojenie podľa priloženej schémy.

Zapojenie LED diódy s tlačidlom

Poznámka

Tlačidlá, ktoré máte k dispozícii, sú s najväčšou pravdepodobnosťou so štyrmi nožičkami. To znamená, že po jeho stlačení bude možné prepojiť vždy dve a dve. To, ktoré nožičky sa prepoja v prípade vášho tlačidla, si experimentálne overte.

Úloha

Overte správnosť vášho zapojenia.

Ak ste postupovali správne, dióda sa bude rozsvecovať a zhasínať podľa toho, ako budete stláčať tlačidlo. V prípade, že LED dióda nesvieti, overte správnosť jej zapojenia.

Additional Tasks

Additional Resources