Informácie ku predmetu Programovanie

Podmienky pre získanie zápočtu

  1. Každá (!) neúčasť na cvičení musí byť ospravedlnená cvičiacim.
  2. Maximálne 3 ospravedlnené neúčasti - spôsob náhrady určí cvičiaci.
  3. Získanie aspoň 51% z celkového počtu bodov za cvičenia.
  4. Body je možné získať vypracovaním dostatočného počtu zadaní - teda tak, aby súčet získaných bodov dosiahol min. 51%. (Povzbudzujeme vás však pracovať na každom zadaní, nakoľko zadania predstavujú potrebný podklad pre zvládnutíe záverečnej skúšky).

Podmienky pre získanie zápočtu opakujúcimi študentmi

  1. V prípade, že študent v predchádzajúcom roku zápočet získal, ale neurobil skúšku, je možné uznať len minimálny zápočet vo výške 51% z celkového počtu bodov, ktoré je možné získať za cvičenia. Študent v tomto prípade nie je povinný navštevovať prednášky, cvičenia alebo opätovne odovzdávať zadania. Toto rozhodnutie však musí urobiť do do konca druhého týždňa semestra!
  2. V prípade, že študent v predchádzajúcom roku zápočet nezískal, pre jeho získanie musí splniť rovnaké podmienky, aké sú stanovené pre ostatných (neopakujúcich) študentov pre aktuálny rok. To znamená, že študent musí znova vypracovať potrebné zadania. Nemusí však navštevovať cvičenia a prednášky z predmetu.
  3. V prípade, že študent znova nastúpil do prvého ročníka, predmet už úspešne absolvoval, ale dostal známku horšiu ako A alebo B, musí požiadať zástupcu garanta predmetu Miroslava Biňasa o uznanie získanej známky. Známky A a B totiž automaticky uznáva štúdijné oddelenie. Horšie známky musia byť uznané zástupcom garanta predmetu.

Ak študent nemá záujem získať zápočet, stačí …

  • Nechodiť na cvičenia - veľmi dobrá metóda, ktorá ušetrí veľa trápenia a času.
  • Nevypracovať dostatočný počet zadaní - ak však systematicky nebude pracovať na všetkých zadaniach, dokáže ušetriť viac času.
  • Porušiť etický kódex - napr. odovzdať zadanie a nevedieť o čom je (toto je najobľúbenejší spôsob, vyžaduje však zohnať vypracované zadanie, čo môže byť občas dosť náročné a neostáva nič iné, iba ho kúpiť od nejakého špekulanta).

Použité zdroje

Pri príprave aktuálnej podoby kurzu sme sa inšpirovali mnohými zdrojmi. Tie, ktoré nás počas prípravy ovplyvnili najviac, sú: